Община Тутракан проведе официална церемония "Първа копка"

24/8/2022
ПРОЕКТ

BG16RFOP001-6.002-0010-С01 „ИЗГРАЖДАНЕ НА „МЕМОРИАЛЕН КОМПЛЕКС ТУТРАКАНСКА ЕПОПЕЯ 1916” И ПРИЛЕЖАЩИТЕ МУ ПУБЛИЧНИ ПРОСТРАНСТВА”

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №РД-02-37-111 /11.11.2020г.

Бенефициент: Община Тутракан

Финансираща програма: Оперативна програма "Региони в растеж 2014-2020"
Приоритетна ос 6 „ Регионален туризъм ”
Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-6.002 „Развитие на туристически атракции”
Обща стойност на проекта:  4 954 625,20 лв.
Безвъзмездна финансова помощ: 4 210 425,20 лв. от които 
3 578 861,42 лв. европейско, 631 563,78 лв. национално съфинансиране
Финансиране от Банка ДСК ЕАД и РФГР АД: 452 400 лв.
Собствено участие на Община Тутракан: 291 800 лв.
 
На 19.08.2022г. в 10.00 часа на Територията на Мемориален комплекс „Военно гробище-1916“, в имот с КИ 83524.50.12 по КККР, находящ се в землището на с. Шуменци, община Тутракан, област Силистра се състоя официална церемония „Първа копка“ във връзка със стартиране на строително-ремонтните дейности по проекта.
Целта на проекта е изграждане на  модерна интерактивна музейна експозиция в близост до гробницата, включваща  използване на съвременни аудио визуални  технологии. Развитие на конкурентноспособна недвижима културна ценност от национално значение на територията на Община Тутракан чрез превръщането й в туристическа атракция, способна да привлече значителен брой туристи.
 
Срокът за изпълнение на проекта е 24 (двадесет и четири) месеца от датата на издаване на Акт образец 2 за откриване на строителна площадка.
 
Сред официалните гости на събитието бяха: д-р Димитър Стефанов – кмет на Община Тутракан, Цветелина Габровска-Георгиева – зам. Кмет на Община Тутракан и ръководител на проекта,  полковник Борислав Калчовски от Военна академия „Г. С. Раковски“ – София, д-р Анатолий Кънев – председател на КПД „Родно Лудогорие“, Петър Бойчев – директор на Исторически музей –Тутракан, Тихомир Тодоров – представител на фирма „Пътстрой Варна“ ЕОД, която ще извършва СМР дейностите по проекта, както и общински служители, граждани и медии.
 
Церемонията започна с тържествен водосвет, отслужен от отец Илия Тонков от храма „Свети Николай“ гр. Тутракан и отец Михаил Михайлов от храм „Свети Георги“ с. Шуменци, които благословиха начинанието.
 
Приветствие към присъстващите отправи д-р Димитър Стефанов - Кмет на Община  Тутракан.
По повод символичната първа копка на обекта представителят на фирмата - изпълнител на строително-монтажните дейности плисна менче с вода и разби бутилка шампанско.
Кметът на община Тутракан пожела успешна реализация на проекта и мястото да се превърне в притегателен туристически обект.