Решение № РД-02-36-1427/ 15.10.20г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020г”

10/2/2021
С Решение № РД-02-36-1427/ 15.10.20г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020г” е одобрено проектно предложение BG16RFOP001-6.002-0010 „Изграждане на „Мемориален комплекс Тутраканска епопея 1916“ и прилежащите му публични пространства”. Сключен е договор за безвъзмездна финансова помощ № от ИСУН - BG16RFOP001-6.002-0010-С01,
№РД-02-37-111/11.11.2020г. между Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Община Тутракан по Приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“, процедура BG16RFOP001-6.002 „Развитие на туристически атракции“. Общата стойност на проекта възлиза на 4 502 225,20 лв., от които 4 210 425,20 лв., представляват  безвъзмездна финансова помощ (100%), от които 85% съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие, а 15% национално съфинансиране и 291 800,00 лв. собствен принос на бенефициента.
Проектът предвижда разширяване на съществуващата експозиция „Тутраканска епопея“ чрез изграждане на експозиционни площи на територията на Мемориален комплекс Тутраканска епопея, който е паметник от национално значение. Включва Диорама - основна експозиционна зала, която ще предостави дизайна и техническата обезпеченост за инсцениране на епизод от реалните бойни действия. Зала за класическа експозиция на тема войни за национално обединение, представени чрез съвременни технологии като киоски, интерактивни карти, съчетани с класическа музейна експозиция от съществуващите реликви от периода. Създаването на музей с използването на съвременни аудио-визуални технологии и модерна интерактивна експозиция, ще се развие конкурентноспособна недвижима културна ценност от национално значение, чрез превръщането й в туристическа атракция, способна да привлече значителен брой посетители. Предвижда се облагородяването на ареала около мемориала и сградата със създаването на паркинг, площадно пространство по норматив, места за отдих на открито и зелена зона. Реализацията на проекта ще допринесе за цялостното послание на комплекса – да бъде символ на безсмислието на войната и по този начин да допринесе за преодоляването на съществуващите различия във възприемането на културното и историческо наследство на България.
            Срокът за изпълнение на Договора е 24 (двадесет и четири) месеца от датата на издаване на Акт образец 2 за откриване на строителна площадка.

Прикачени файлове