Община Тутракан проведе начална пресконференция във връзка със стартирането на проект „ИЗГРАЖДАНЕ НА „МЕМОРИАЛЕН КОМПЛЕКС ТУТРАКАНСКА ЕПОПЕЯ 1916” И ПРИЛЕЖАЩИТЕ МУ ПУБЛИЧНИПРОСТРАНСТВА”

24/8/2022
На 19.08.2022г., Община Тутракан проведе начална пресконференция във връзка със стартирането на проект: „ИЗГРАЖДАНЕ НА „МЕМОРИАЛЕН КОМПЛЕКС ТУТРАКАНСКА ЕПОПЕЯ 1916” И ПРИЛЕЖАЩИТЕ МУ ПУБЛИЧНИПРОСТРАНСТВА”. Проектът се реализира с Административен договор за безвъзмездна финансова помощ с регистрационен номер от ИСУН BG16RFOP001-6.002-0010-С01 и №РД-02-37-111 /11.11.2020г. на МРРБ, Финансираща програма: Оперативна програма "Региони в растеж 2014-2020", Приоритетна ос 6 „ Регионален туризъм ”, Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-6.002 „Развитие на туристически атракции”. Обща стойност на проекта:  4 954 625,20 лв., Безвъзмездна финансова помощ: 4 210 425,20 лв. от които  3 578 861,42 лв. европейско, 631 563,78 лв. национално съфинансиране, Финансиране от Банка ДСК ЕАД и РФГР АД: 452 400 лв. и собствено участие на Община Тутракан: 291 800 лв.
 
Пресконференцията започна в 11:00 часа и се проведе в заседателната зала на общински съвет Тутракан, находяща се на ул.“Трансмариска“№20. В нея взеха участие д-р Димитър Стефанов – кмет на Община Тутракан, Цветелина Габровска-Георгиева – зам. кмет на Община Тутракан и ръководител на проекта, полковник Борислав Калчовски от Военна академия „Г. С. Раковски“ – София, д-р Анатолий Кънев – председател на КПД „Родно Лудогорие“, Петър Бойчев – директор на Исторически музей –Тутракан, Тихомир Тодоров – представител на фирма „Пътстрой Варна“ ЕОД, която ще извършва СМР дейностите по проекта, както и общински служители, граждани и медии.
Бенефициент по проекта е Община Тутракан.
 Кметът на Община Тутракан д-р Димитър Стефанов приветства всички присъстващи и даде подробна информация за обект „Военна гробница - 1916“, който се намира в община Тутракан е паметник със статут на национално значение. Мемориалът представлява гробищен парк на загиналите воини от различни националности по време на Тутраканската епопея през 1916г. с паметни плочи и обелиск. От 2012г. се стопанисва от Община Тутракан и Исторически музей –Тутракан. В изпълнение на предвидения график е избран екип за управление на проекта, избран е изпълнител и е подписан договор за изпълнение на СМР.
Целта на проекта е изграждане на  модерна интерактивна музейна експозиция в близост до гробницата, включваща  използване на съвременни аудио визуални  технологии. Развитие на конкурентноспособна недвижима културна ценност от национално значение на територията на Община Тутракан чрез превръщането й в туристическа атракция, способна да привлече значителен брой туристи.
С помощта на мултимедийна презентация Джена Славова представи на присъстващите целите, дейностите и очакваните резултати от реализацията на проекта. Участниците имаха възможност да зададат своите въпроси и да получат отговори.
Срокът за изпълнение на проекта е 24 (двадесет и четири) месеца от датата на издаване на Акт образец 2 за откриване на строителна площадка.