Приходи, местни данъци и такси

10/1/2011

За издаване на данъчна оценка на имот (или земеделски земи) се подава:

1. Молба – подадена от собственика на имота или от наследника ако имота е наследствен, или от упълномощено лице чрез копие от нотариално заверено пълномощно.

2. За данъчна оценка на земеделски земи (ниви) се подава и удостоворение за отстояние на земеделска земя издадено от поземлената комисия.

3. Ако имота е наследствен се представя и удостоворение за наследниците.

4. Срока за издаване на удостоверение за данъчна оценка на имота е до 14 дни.

За да се издаде Удостоверение за данъчна оценка собствениците или наследниците не трябва да имат данъчни задължения.

МОЛБАТА СЕ ПОДАВА С ВСИЧКИ ПОПЪЛНЕНИ РЕКВИЗИТИ !
СТАЯ – 104

При закупен недвижим имот (без земеделски земи) следва в срок до 2 месеца да се подаде декларация по чл.14 от ЗМДТ.
     Декларацията се подава от:

1. Собственика на имота (купувача или новия собственик) или от упълномощено лице срещу пълномщно.

2. Наследник, ако имота е наследствен като се представи удостоверение за наследниците на наследодателя на имота.

     При подаване на декларацията по чл.14 ал.1 от ЗМДТ следва да се приложи и фотокопие от нотариалния акт за собственост на имота или удостоверение за наследниците от наследодателя на имота (ако имота е наследствен)

   Преди да се подаде декларацията служебното каре в самата декларация се попълва и заверява от техническа служба при Община Тутракан.

ДЕКЛАРАЦИЯТА СЕ ПОДАВА С ВСИЧКИ ПОПЪЛНЕНИ РЕКВИЗИТИ !
СТАЯ – 104

При деклариране на закупено МПС следва да се подадат следните документи:

1. Декларация по чл. 54 ал.1 от ЗМДТ

2. Договор за закупен автомобил (МПС)

3. Митническа декларация, ако има такава

4. Удостоверение за застрахователна стойност на автомобила (издадено от застрахователна компания).

5. Квитанция за платен местен данък 2% от застрахователната стойност

6. Квитанция за платен Данък МПС - ако има такава.

7. Удостоверение за наследници – ако МПС е наследствено.

    Декларация по чл.54 се подава по постоянен адрес на собственика на МПС в срок до 2 месеца от закупуването му.

Декларация се подава от собственика или от упълномощено от него лице с нотариално заверено пълномощно (Документите могат да бъдат и фотокопирани)

ДЕКЛАРАЦИЯТА СЕ ПОДАВА С ВСИЧКИ ПОПЪЛНЕНИ РЕКВИЗИТИ !
СТАЯ – 103