ПРИХОДИ, МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ - УКАЗАТЕЛ

10/1/2011

ОБЩИНА  --  ТУТРАКАН
ОТДЕЛ “ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ”

У К А З А Т Е Л

СТАЯ  102  -  Каса и счетоводство, телефон - 60 850

СТАЯ  103  -  Приемане на декларации

СТАЯ  104  -  Приемане на декларации, издаване на данъчни оценки

СТАЯ  105  - Началник, телефон - 60 532