СМЕТКИ НА ОБЩИНА ТУТРАКАН

10/1/2011

Сметките на Община – Тутракан, по които следва да се внасят местните данъци след 01.04.2007 г.

ЦКБ АД клон гр.Русе

BIC – CECBBGSF
IBAN – BG10CECB97908447458500

Код за вид плащане – замества стария БИН

Данък върху недвижимите имоти - 44 21 00

Данък върху наследствата - 44 22 00

Данък върху превозните средства  - 44 23 00

Такса битови отпадъци - 44 24 00

Данък при придобиване на имущества по дарения и възмезден начин - 44 25 00
Други данъци - 44 34 00
Глоби  - 44 65 00
Такса данъчни удостоверения - 44 70 00
Такса за притежаване на куче - 44 80 13
Такса радиоточки - 44 80 90

 

ЦКБ АД клон Русе има разкрито гише в сградата на Община – Тутракан

Н-к отдел “МДТ”
/А.Барбучанов/