Заповед №РД-04-1009 / 01.11.2022 , относно: класиране на финансова институция с която да се сключи договор за банков кредит..., протокол за работата на комисията при оценка и класиране на кандидати в процедура за избор на кредитна институция

1/11/2022