Бюджет 2017

7/2/2017
РЕШЕНИЕ № 326
На основание чл. 52,ал.1 и чл. 21, ал. 1, т. 6,  във връзка с чл.27, ал. 4 и ал.5 от ЗМСМА; чл.94, ал.2 и ал.3 и чл.39 от Закона за публичните финанси/ ЗПФ /; във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2017 г.; ПМС № 374 от 22.12.2016 г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2017 г.; Наредбата за  условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Тутракан,Общински съвет  гр. Тутракан
 
1. Приема бюджетана Община Тутракан за 2017 г. , както следва:
1.1. По прихода в размер на 11 326 682лв./съгл.Приложения №1/ в т.ч.: 
1.1.1.Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 6 110 763  лв., в т.ч.: 
1.1.1.1.Обща субсидия за делегирани дейности  в размер на  5 191 603 лв.; 
1.1.1.2. Целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на делегирани от държавата дейности    в размер на  17 000 лв.;
1.1.1.3. Собствени и други приходи на звената, прилагащи системата на делегирани бюджети  72 810лв..;
1.1.1.4.  Преходен остатък в размер на 862 682 лв., разпределен съгласно Приложение №12
            В т.ч. капиталови разходи   243 876,00лв.
1.1.1.5 Временни безлихвени заеми между бюджет и СЕС   0.00 лв.
1.1.1.6 Чужди средства за разпореждане  --- 33 332  лв.
1.1.1.7 Трансфери между бюджетни сметки и СЕС  - 0,00 лв.
1.1.2.  Приходи за местни дейности  в размер на  5 225 919 лв., в т.ч.:
1.1.2.1.  Данъчни приходи в размер на 619 000 лв.;
1.1.2.2.  Неданъчни приходи в размер на 2 008 567 лв.;
1.1.2.3. Обща изравнителна субсидия в размер на  998 400 лв.;
1.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в размер на 404 700 лв., в т.ч.
      -за строителство, основен ремонт и придобиване на ДМА  256 000  лв.;
     - за изграждане и основен ремонт на общински пътища  148 700   лв.;
1.1.2.5. За зимно поддържане и снегопочистване на общ.пътища  73 800 лв..;
1.1.2.6 Трансфери между бюджетни сметки    -- 285 520 лв.
1.1.2.7. Трансфери м/у бюджетни и СЕС   --- 0 лв.
1.1.2.8. Друго финансиране в размер на  0 лв.
             - чужди средства     150 444 лв.
             - заеми  към флаг – 150 444 лв.
 1.1.2.9. Преходен остатък в размер на 1 406 972 лв., в т.ч. във валута  3 730. лв. /съгл. Приложение № 12/
1.2. По разходите в размер на 11 336 682лв. , разпределени по функции,групи, дейности и параграфи  /съгл. Приложение № 1/, в т.ч.:
1.2.1. За делегирани държавни дейности в размер на 6 110 763 лв.
1.2.2. Допълнително финансиране  за делегираните от държавата дейности  със средства  от собствени приходи и изравнителна субсидия   337 411 лв.
1.2.3. За местни дейности  в размер на 4 888 508 лв.
1.2.4.Резерв за  местни дейности  0,00 лв.
1.2.5. Утвърждава средносрочна цел на бюджетното салдо по бюджета на общината – за целево предназначение – капиталови разходи и за текущи разходи.
2.Приема Инвестиционна програма на Община Тутракан за 2017 г. в размер на2  218 162 лв. по обекти и източници на финансиране,/ съгл. Приложение №3/
2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в размер на 451 700 .лв./ съгласно Приложение № 3/  , в т.ч 17 000 за делегираните дейности /
2.2. Одобрява разпределението на целевата субсидия за изграждане и основен ремонт на ОПМ в размер на 148 700.лв., /съгласно Приложение № 3/
2.3 Приема разчет на капиталовите разходи, финансирани с приходи от постъпления от продажби на общински нефинансови активи  в размер на 150 000  лв. /съгласно Приложение № 3 /
2.4. Приема разчета на капиталови разходи , финансирани със средства от постъпления от приходи от местни данъци и такси в размер на 0,00 лв. /съгласно Приложение № 3 /
2.5. Приема разчета на капиталови разходи , финансирани със средства от неусвоен лимит от преходния остатък от 2016  г. –  1 646 462,.00 лв.., в т.ч. за местни дейности 1 402 586 лв.
2.6 Приема разчета на капиталови разходи, финансирани със средства от преходен остатък държавен характер  в размер на 243 876  лв.
3. Утвърждава разчета на средствата  за заплати на персонала в община Тутракан за 2017 г., без звената от системата на образованието, които прилагат системата на делегираните бюджети/ Приложение № 4 /
3.1.Утвърждава числеността на персонала в делегираната от държавата дейност  „Общинска администрация „  76.5  щатни бройки.
3.2. Упълномощава Кмета на общината със Заповед да променя броя на щата в общинска администрация, след настъпили промени по  решение на общински съвет през годината.
3.2. Утвърждава числеността на персонала в ОП „ БКС „ 25,5 .щатни бройки
4. Утвърждава списък на длъжностите, които имат право на транспортни разходи през 2017 г./ Приложение № 5/
4.1 Утвърждава списък на длъжностите  и на лицата с право на транспортни разходи в границите на населеното място и общината, когато това произтича от характера на трудовата им дейност
            - Главен експерт  „Опазване на околната среда”
 Гюлер Мехмед Байрактарова
- Изпълнител „Опазване на околната среда”
Йорданка Ангелова Методиева
Орхан Ибрям Исмаил
Милица Светломирова Тодорова
-       Ветеринарен техник
            Кристиан Георгиев Якимов
 
4.2  Утвърждава списък на длъжностите с право на транспортни разходи  от местоживеенето до местоработата и обратно, когато те се намират в различни населени места
            - Гл.архитект  - Пламен Тотев Маринов
            - Медицински фелдшер – Киро Драганов Йорданов
            - учител в учебно и детско заведение
4.3 Утвърждава размера на средствата по т.4.1 -  съгласно действащата нормативна база и заповед на кмета на общината..
4.4 Утвърждава размера на средствата по т.4. 2 -   съгласно действащата нормативна база и заповед на кмета на общината..
4.5.Утвърждава Списък на пътуващите лица от педагогическия персонал в делегираните от държавата дейности по образованието, които имат право на транспортните разходи, /съгл. Приложение№ 5/
4.6. Упълномощава Кмета на общината със Заповед да променя през годината утвърдения списък по т.4.5.. и лицата по т.4.1 при промяна на обстоятелствата.
5. Приема Индикативен годишен разчет за сметките за средства от ЕС. и за сметките за средства от ДМА и ДЕС за 2017 г. /Приложение № 6.1 и 6.2
5.1.Приема индикативен разчет на капиталови разходи, предвидени за финансиране със средства от ЕС,средства по други международни програми и договори и свързаното с тях национално и общинско съфинансиране , съгласно Приложение № 6.1 и 6.2
6.  Приема разчет на бюджетните средства за разходи на Общински съвет. / Приложение № 8/
7. Определя второстепенните разпоредители с бюджетни кредити/Приложение № 7 /
 7. 1. Възлага на Кмета на общината  със Заповед да определи конкретните права и отговорности на  второстепенните разпоредители с бюджетни кредити.
 8. Приема  справка за намеренията  за общинския дълг / Приложение № 9/
 9. Определя размера на просрочените  задължения, от 2016 г. които могат да бъдат разплатени от бюджета 2017 г. /Приложение № 10/
10. Приема Разчет за разходите по кметства, /съгласно Приложение № 11 /
11. Приема  актуализирана Бюджетна прогноза за местните дейности на Община Тутракан за 2017-2019 г. /Приложение № 15/
12. Приема разпределение на преходния остатък от 2016 г. / съгл. Приложение № 12/
13. Приема разчета за целеви разходи и субсидии, както следва за :
13.1  Членски внос  8 000  лв.
13.2.Помощи по Решение на Общински съвет  25000лв., в т.ч 2 000 лв. за стипендии.
13.3 Субсидии  за :
Читалища   240 900  лв.
Спортни клубове   24 900 лв., в.т.ч за ФК   18 000 лв.
13.4. Упълномощава Кмета да договори допълнителни условия по целевите разходи по т.13.3  за начинът  на предоставяне и отчитането на тези средства.
14. Приема следните лимити за разходи:
14.1. Представителни разходи на Кмета на общината   -  до 2 % от общия  годишен размер на разходите за издръжка за дейност „Общинска администрация”../ чл.90 от ЗДБРБ за 2017 г./
14.2 Представителни разходи на председателя на Общински съвет -   до 2 % от общия годишен размер на разходите за издръжка на за дейност „ Общински съвет „ / чл. 90 от ЗДБРБ за 2017 г./
14.3  Командировки в страната   20 000 лв.
14.4. Командировки в чужбина   3 000  лв.
14.5. Социално-битови разходи  в размер до  3% от начислените  трудови възнаграждения, в т.ч начисленията за сметка на работодател.
15. Определя максималния размер на дълга, както следва:
15.1. Годишният размер на плащанията по общинския дълг за 2017 г. не може да надвишава  15 % от средногодишния размер на собствените приходи и общата изравнителна субсидия за последните три години по данни от годишните отчети за касово изпълнение на бюджета на общината, или  528 703. лв../ чл.32 от ЗПФ /
15.2. Номиналът на общинските гаранции, които ще бъдат издадени през 2017 г. , не  могат  да надвишават 5 % от общата сума на приходите и общата изравнителна субсидия по последния годишен отчет за   изпълнение на бюджета , или 188 909 лв../ чл.32 от ЗПФ /
15.3. Максималният размер на общинския дълг и общинските гаранции към 31.12.2017 г.  не могат  да надвишават съответно 528 703 лв. и 188 909.лв..
16. Във връзка с чл. 94 от ЗПФ - Определя максималния размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани към края на  2017 г. в  размер на1 397 859лв./ до 15% от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години без разходите , финансирани за сметка на помощи и дарения/
17. Във връзка с чл. 94 от ЗПФ -  Определя максималния размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2017 г. в размер на 4 659 530  лв./ до 50 % от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години без разходите , финансирани за сметка на помощи и дарения/
18. Във връзка с чл. 94 от ЗПФ -Определя размера на  просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2017г в размер на 20 000  лв.
19.Във връзка с чл.94 от ЗПФ -  Определя максималния размер на просрочените задължения, които кметът  следва да събере през 2017 г. в размер на  484 189лв.
20. Възлага на Кмета на общината :
20.1.Да определи и  утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в рамките на общия приет бюджет за 2017 г, както и да   ограничава или спира финансирането на второстепенни разпоредители с бюджетни кредити, при констатирани нарушения на  финансовата  дисциплина и разписаните вътрешни правила на системата за финансово управление и  контрол.
20.2. Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорство и в съответствие с волята на дарителя.
20.3. Да информира тримесечно Общинския съвет в подходяща форма за размера на просрочените задължения, в случаите на натрупани просрочени задължения над  5 % спрямо общинските приходи, както и за просрочените вземания и да предложи мерки за тяхното намаляване и ликвидиране.
20.4 Да информира Общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните приходи и/ или трайно намаляване на бюджетните разходи.
21. Задължава Кмета на общината да разпредели и утвърди одобрените по общинския бюджет средства по прихода и по разхода, по тримесечия.
22. Дава съгласие при временен недостиг на бюджетни средства  за финансиране на :.
22.1. „ местни дейности „ текущо да се ползват временни безлихвени заеми от бюджета  на  общината.
22.2. разходи по  проекти до възстановяването им да се отправи мотивирано искане за  безлихвен заем.
22.3.  Да прехвърля със Заповед  за временно ползване средства от бюджета по сметките за средства от ЕС във връзка с  финансиране на действащи проекти и до възстановяване на средствата по тях.
22.4. Да договаря срока на безлихвения заем, както и условията за погасяването му.
22.5. Да спазва изискванията на чл.126 от ЗПФ при предоставяне на свободни средства  за временни безлихвени заеми.
22.6. Във всички останали случаи, при възникване на потребност от временни безлихвени заеми, Кметът на Общината внася предложение за предоставянето им по решение на Общински съвет.
23. При спазване на общия размер на бюджета и при условия разрешени от законодателството, / чл.125 от ЗПФ; / дава следните правомощия на Кмета :
23.1. В частта на  за делегираните от държавата дейности - да извършва компенсирани промени между утвърдените  бюджетни показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие, че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност.
23.2. В частта на местните дейности-  между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.
23.3 Да преразпределя резерва, в случай че е предвиден такъв в разходната част на бюджета и без да нарушава действащото законодателство за възникнали неотложни разходи.
23.4. Да кандидатства по структурните и други фондове на ЕС по национални програми и други източници за реализиране на годишните цели на общината и за изпълнение на общинския план за развитие. 
23.5. Да кандидатства за средства от централния бюджет и  други източници за съфинансиране на общински програми и проекти.
23.6. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти за осигуряване на алтернативни източници на средства за реализиране на определените годишни цели на общината.
23.7.Да кандидатства за средства от централния бюджет , Фонд ФЛАГ и други източници за финансиране на плащанията и за съфинансиране на общински програми и проекти.
23.8. Да  изисква  със Заповед от ръководителите на бюджетни звена в срок до 31.03.2017 г. да разработят и представят конкретни мерки за изпълнение на приетия от Общинския съвет бюджет за 2017 г.
24. Приема лимит, при наличие на финансов ресурс допълнително стимулиране на Кмета на общината до 60 % от основната месечна заплата на тримесечие, а на кметовете на кметства до 30% лв. от основната месечна заплата на тримесечие.
25. Приема план сметката на ОП „ БКС „ / съгласно Приложение № 14/
26. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета. / Приложение № 13/.
 
     
Общински съветници –Име, презиме, фамилия
Гласуване – чл.27, ал.5 от ЗМСМА
1.
Адем Шукри Адем            
- за-
2.
Алириза Хасан Алириза
-за-
3.
Ангел Иванов Иванов
- за-
4.
Бекир Реджеб Изет
-за-
5.
Валентин Маринов Симеонов
- за-
6.
Данаил Николов Николов
-за-
7.
Дафинка Йорданова Касабова
-за-
8.
Димо Рачев Денчев
-
9.
Красимир Йорданов Петров
- за-
10.
Любомир Петров Бойчев
-за-
11.
Нехат Ниязиев Кантаров
-за-
12.
Николай Василев Николов
-
13.
Румен Паунов Петков
-за-
14.
Румяна Кръстева Статева
-за-
15.
Сезен Наид Поси
-за-
16.
Чавдар Пенев Владимиров
-за-
17.
Шенол Али Молла
-за-
 
 
ГЛАСУВАНЕ:
Гласували: 15 съветника
За – 15
Въздържали се – няма
Против – няма
РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА
                                          
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБС:                   
СНЕЛ ПРЕПИСА:                                                                                           / Д. Николов /
/ В. Василева/