Бюджет 2016

29/1/2016
 
 
РЕШЕНИЕ №70
 
                                             На основание чл. 52,ал.1 и чл. 21, ал. 1, т. 6,  във връзка с чл.27, ал. 4 и ал.5 от ЗМСМА; чл.94, ал.2 и ал.3 и чл.39 от Закона за публичните финанси/ ЗПФ /; във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2016 г.; ПМС № 380       от 29.12.2015 г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2016 г.; Наредбата за  условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Тутракан,Общински съвет  гр. Тутракан
 
1. Приемабюджета на Община Тутракан за 2016 г. , както следва:
1.1. По прихода в размер на 10 386 711 лв./съгл.Приложения №1/ в т.ч.: 
1.1.1.Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 5 581 330  лв.,в т.ч.: 
1.1.1.1.Обща субсидия за делегирани дейности  в размер на  4 682 704 лв.; 
1.1.1.2. Целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на делегирани от държавата дейности    в размер на  35 000.00 лв.;
1.1.1.3. Собствени и други приходи на звената, прилагащи системата на делегирани бюджети  67 686 лв..;
1.1.1.4.  Преходен остатък в размер на 813 159  лв., разпределен съгласноПриложение 12
            В т.ч. капиталови разходи 248 902  лв.
1.1.1.5 Временни безлихвени заеми между бюджет и СЕС   0.00 лв.
1.1.1.6 Чужди средства за разпореждане  - 17 219  лв.
1.1.1.7 Трансфери между бюджетни сметки и СЕС  - 0,00 лв.
1.1.2.  Приходи за местни дейности  в размер на  4 805 381 лв., в т.ч.:
1.1.2.1.  Данъчни приходи в размер на 538 000 лв.;
1.1.2.2.  Неданъчни приходи в размер на 1 854 661 лв.;
1.1.2.3. Обща изравнителна субсидия в размер на  993 400 лв.;
1.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в размер на 347 300 лв., в т.ч.
      -за строителство, основен ремонт и придобиване на ДМА  272 300  лв.;
     - за изграждане и основен ремонт на общински пътища  75 000   лв.;
1.1.2.5. За зимно поддържане и снегопочистване на общ.пътища  66 600 лв..;
1.1.2.6 Трансфери между бюджетни сметки    - 233 000 лв.
1.1.2.7. Трансфери м/у бюджетни и СЕС    - 241 006 лв.
1.1.2.8. Друго финансиране в размер на  517 570  лв.
             - чужди средства  - 42 544 лв.
             - врем.безлихвени заеми м/у бюджетни. сметки  и СЕС  560 114  лв.
 1.1.2.9. Преходен остатък в размер на 961 856 лв., в т.ч. във валута  3 730. лв. /съгл. Приложение 12/
1.2. По разходите в размер на 10 386 711  лв. , разпределени по функции,групи, дейности и параграфи  /съгл. Приложение № 1/, в т.ч.:
1.2.1. За делегирани държавни дейности в размер на 5 581 330 лв.
1.2.2. Допълнително финансиране  за делегираните от държавата дейности  със средства  от собствени приходи и изравнителна субсидия   229 700 лв.
1.2.3. За местни дейности  в размер на 4 408 647 лв.
1.2.4.Резерв за  местни дейности  167 034 лв.
1.2.5. Утвърждава средносрочна цел на бюджетното салдо по бюджета на общината – за целево предназначение – капиталови разходи и за текущи разходи.
2.Приема Инвестиционна програма на Община Тутракан за 2016 г. в размер на1  958 027  лв. по обекти и източници на финансиране,/ съгл. Приложение №3/
2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в размер на 307 300 лв./ съгласно Приложение № 3/
2.2. Одобрява разпределението на целевата субсидия за изграждане и основен ремонт на ОПМ в размер на 75 000 лв., /съгласно Приложение № 3/
2.3 Приема разчет на капиталовите разходи, финансирани с приходи от постъпления от продажби на общински нефинансови активи  в размер на 210 000  лв. /съгласно Приложение № 3 /
2.4. Приема разчета на капиталови разходи , финансирани със средства от постъпления от приходи от местни данъци и такси в размер на 112 966 лв. /съгласно Приложение № 3 /
2.5. Приема разчета на капиталови разходи , финансирани със средства от неусвоен лимит от преходния остатък от 2015  г. – 747 853 лв.
2.6 Приема разчета на капиталови разходи, финансирани със средства от преходен остатък държавен характер  в размер на 263 902 лв.
2.7.Приема индикативен разчет на капиталови разходи, предвидени за финансиране със средства от ЕС,средства по други международни програми и договори и свързаното с тях национално и общинско съфинансиране в размер на 241 006 лв. ,/ съгласно Приложение № 3/
3. Утвърждава разчета на средствата  за заплати на персонала в община Тутракан за 2016 г., без звената от системата на народната просвета, които прилагат системата на делегираните бюджети/ Приложение № 4 /
3.1.Утвърждава числеността на персонала в делегираната от държавата дейност  „Общинска администрация „  75,5  щатни бройки.
3.2. Упълномощава Кмета на общината със Заповед да променя броя на щата в общинска администрация, след настъпили промени по  решение на общински съвет през годината.
3.2. Утвърждава числеността на персонала в ОП „ БКС „ 20,5 .щатни бройки
4. Утвърждава списък на длъжностите, които имат право на транспортни разходи през 2016 г.
4.1 Утвърждава списък на длъжностите  и на лицата с право на транспортни разходи в границите на населеното място и общината, когато това произтича от характера на трудовата им дейност
            - Главен експерт  „опазване на околната среда”
 Антоанета Филева
- Изпълнител „опазване на околната среда”
Йорданка Ангелова Методиева
Орхан Ибрям Исмаил
Гюлер Мехмед Байрактарова
4.2  Утвърждава списък на длъжностите с право на транспортни разходи  от местоживеенето до местоработата и обратно, когато те се намират в различни населени места
            - Гл.архитект  - Пламен Тотев Маринов
            - Медицински фелдшер – Киро Драганов Йорданов
            - учител в учебно и детско заведение
4.3 Утвърждава размера на средствата по т.4.1 -  съгласно действащата нормативна база.
4.4 Утвърждава размера на средствата по т.4. 2 -   съгласно действащата нормативна база..
4.5.Утвърждава Списък на пътуващите лица от педагогическия персонал в делегираните от държавата дейности по образованието, които имат право на транспортните разходи, /съгл. Приложение№ 5/
4.6. Упълномощава Кмета на общината със Заповед да променя през годината утвърдения списък по т.4.5.. и лицата по т.4.1 при промяна на обстоятелствата.
5. Приема Индикативен годишен разчет за сметките за средства от ЕС. /Приложение № 6 /
6. Приема Бюджетна прогноза за местните дейности на Община Тутракан за 2017-2018 г. /Приложение № 8/
7. Определя второстепенните разпоредители с бюджетни кредити/Приложение № 7 /
 7. 1. Възлага на Кмета на общината  със Заповед да определи конкретните права и отговорности на  второстепенните разпоредители с бюджетни кредити.
 8. Приема  справка за намеренията  за общинския дълг / Приложение № 9/
 9. Определя размера на просрочените  задължения, от 2015 г. които могат да бъдат разплатени от бюджета 2016 г. /Приложение №10/
10. Разчет за разходите по кметства, /съгласно Приложение № 11 /
11. Приема разпределение на преходния остатък от 2015 г. / съгл. Приложение № 12/
12. Приема разчета за целеви разходи и субсидии, както следва за :
12.1  Членски внос  8 000  лв.
12.2.Помощи по Решение на Общински съвет  30 000 лв. .
12.3 Субсидии  за :
Читалища   226 560  лв.
Спортни клубове   30 800 лв., в.т.ч за ФК 17 300 лв.
МБАЛ Тутракан   50 000  лв.
12.4 Средства за стипендии 2000  лв.
12.5. Упълномощава Кмета да договори допълнителни условия по целевите разходи по т.12.3  за начинът  на предоставяне и отчитането на тези средства.
13. Приема следните лимити за разходи:
13.1. Представителни разходи на Кмета на общината   -  35 000  лв..
13.2 Представителни разходи на председателя на Общински съвет -   5 000 лв.
13.3  Командировки в страната   20 000 лв.
13.4. Командировки в чужбина   3 000  лв.
13.5. Социално-битови разходи  в размер до  3% от начислените  трудови възнаграждения, в т.ч начисленията за сметка на работодател.
14. Във връзка с чл. 32 от ЗПФ - Определя максималния размер на дълга, както следва:
14.1. Максималният  годишен размер на плащанията по общинския дълг за 2016 г. не може да надвишава  517 121 лв..
14.2. Максималният размер на номинала на общинските гаранции, които ще бъдат издадени през 2016 г. , не  може да надвишава 172 374 лв..
15. Във връзка с чл. 94 от ЗПФ - Определя максималния размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани към края на  2016 г. в  размер на434 475 лв.
16. Във връзка с чл. 94 от ЗПФ -  Определя максималния размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г. в размер на 2 606 852  лв.
17. Във връзка с чл. 94 от ЗПФ -Определя размера на  просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2016г в размер на  47 143 лв.
18.Във връзка с чл.94 от ЗПФ -  Определя максималния размер на просрочените задължения, които кметът  следва да събере през 2016 г. в размер на  4 791 лв.
19. Възлага на Кмета на общината :
19.1.Да определи и  утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в рамките на общия приет бюджет за 2016 г, както и да   ограничава или спира финансирането на второстепенни разпоредители с бюджетни кредити, при констатирани нарушения на  финансовата  дисциплина и разписаните вътрешни правила на системата за финансово управление и  контрол.
19.2. Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорство и в съответствие с волята на дарителя.
19.3. Да информира тримесечно Общинския съвет в подходяща форма за размера на просрочените задължения, в случаите на натрупани просрочени задължения над  5 % спрямо общинските приходи, както и за просрочените вземания и да предложи мерки за тяхното намаляване и ликвидиране.
19.4 Да информира Общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните приходи и/ или трайно намаляване на бюджетните разходи.
19.5 Да включва информация по чл.125, ал. 4 от ЗПФ в тримесечните отчети и  обяснителните записки към тях.
20. Задължава Кмета на общината да разпредели и утвърди одобрените по общинския бюджет средства по прихода и по разхода, по тримесечия.
21. Дава съгласие при временен недостиг на бюджетни средства  за финансиране на :.
21.1. „ местни дейности „ текущо да се ползват временни безлихвени заеми от бюджета  на  общината.
21.2. разходи  проекти до възстановяването им от проекта да се отправи мотивирано искане за  безлихвен заем.
21.3.  Да прехвърля със Заповед  за временно ползване средства от бюджета по сметките за средства от ЕС във връзка с  финансиране на действащи проекти и до възстановяване на средствата по тях.
21.3. Да договаря срока на безлихвения заем, както и условията за погасяването му.
21.4. Да спазва изискванията на чл.126 от ЗПФ при предоставяне на свободни средства  за временни безлихвени заеми.
21.5. Във всички останали случаи, при възникване на потребност от временни безлихвени заеми, Кметът на Общината внася предложение за предоставянето им по решение на Общински съвет.
22. При спазване на общия размер на бюджета и при условия разрешени от законодателството,  дава следните правомощия на Кмета :
22.1. Да извършва компенсирани промени между утвърдените  бюджетни показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие, че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност.
22.2. Да прехвърля бюджетни кредити за различните видове разходи в една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия  им размер в частта на местните дейности.
22.3 Да преразпределя резерва, в случай че е предвиден такъв в разходната част на бюджета и без да нарушава действащото законодателство за възникнали неотложни разходи.
22.4. Да кандидатства по структурните и други фондове на ЕС по национални програми и други източници за реализиране на годишните цели на общината и за изпълнение на общинския план за развитие. 
22..5. Да кандидатства за средства от централния бюджет и  други източници за съфинансиране на общински програми и проекти.
22.6. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти за осигуряване на алтернативни източници на средства за реализиране на определените годишни цели на общината.
22.7.Да кандидатства за средства от централния бюджет , Фонд ФЛАГ и други източници за финансиране на плащанията и за съфинансиране на общински програми и проекти.
22.8. Да  изисква  със Заповед от ръководителите на бюджетни звена в срок до 31.03.2016 г. да разработят и представят конкретни мерки за изпълнение на приетия от Общинския съвет бюджет за 2016 г.
23. Приема лимит, при наличие на финансов ресурс допълнително стимулиране на Кмета на общината до 60 % от основната месечна заплата на тримесечие, а на кметовете на кметства до 30% лв. от основната месечна заплата на тримесечие.
24. Приема план сметката на ОП „ БКС „ / съгласно Приложение № 14/
25. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета. / Приложение № 13 /
ГЛАСУВАНЕ:
     
Общински съветници –Име, презиме, фамилия
Гласуване – чл.27, ал.5 от ЗМСМА
1.
Адем Шукри Адем            
- за-
2.
Алириза Хасан Алириза
- за-
3.
Ангел Иванов Иванов
- за-
4.
Бекир Реджеб Изет
-за-
5.
Валентин Маринов Симеонов
- за-
6.
Данаил Николов Николов
-за-
7.
Дафинка Йорданова Касабова
-за -
8.
Димо Рачев Денчев
-за-
9.
Красимир Йорданов Петров
-за-
10.
Любомир Петров Бойчев
-
11.
Нехат Ниязиев Кантаров
-за-
12.
Николай Василев Николов
-за-
13.
Румен Паунов Петков
-за-
14.
Румяна Кръстева Статева
- за-
15.
Сезен Наид Поси
- за-
16.
Чавдар Пенев Владимиров
-
17.
Шенол Али Молла
-за-
Гласували: 15 съветника
За – 15
Въздържали се – няма
Против – няма
РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА