ПРОТОКОЛ №11

3/6/2015
ПРОТОКОЛ №11
от общото събрание на
 Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Русе
 
Днес, 13 май 2015г. (сряда), от 11:00 часа в кабинета на г-н Пламен Стоилов – Кмет на Община Русе, се проведе единадесетото заседание на Общото събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Русе (РСУОРР).
На единадесетото заседание на общото събрание присъстваха:
г-н Пламен Стоилов – Кмет на Община Русе;
г-н Георги Миланов – Кмет на Община Иваново;
г-н Георги Големански – Кмет на Община Сливо поле;
г-н Милен Маринов – Заместник-кмет „Стопански дейности“ в Община Тутракан, упълномощен да представлява г-н Димитър Стефанов – Кмет на Община Тутракан, съгласно Пълномощно №РД-10-29/08.05.2015 г.
На заседанието не присъстваха г-н Стефко Бурджиев – Областен управител на Област Русе и г-н Стоян Бонев – Областен управител на Област Силистра. На заседанието присъстваха още г-жа Наталия Кръстева – заместник-кмет по „Комунални дейности“ на Община Русе и г-жа Галина Николова – старши инспектор в отдел „Екология” при Община Русе.
На основание чл. 25, ал. 5 от Закона за управление на отпадъците„При липса на кворум събранието се отлага за един час по-късно и се провежда, ако на него присъстват най-малко две трети от кметовете и те представляват най-малко две трети от жителите на всички общини - членове на регионалното сдружение”.
Предвид горното заседанието на Общото събрание се отложи за един час и се проведе от 11:00 часа в кабинета на г-н Пламен Стоилов – Кмет на Община Русе.
Г-н Пламен Стоилов представи писмени доказателства (писмо изх. №10-463-1/07.05.2014 г. на Община Русе /Приложение №1/ и обратни разписки /Приложение №2/), че кметовете на общините Ветово, Иваново, Сливо поле и Тутракан и Областните управители на Област Русе и Силистра са уведомени за провеждането на единадесетото заседание на общото събрание на РСУОРР. В изпълнение изискванията на чл. 13, ал. 4 от Вътрешните правила на РСУОРР беше представено и копие от поканата за насроченото събрание, публикувана на интернет страницата на Община Русе (Приложение №3).
Г-н Стоилов предложи заседанието да се проведе при следния дневен ред:
Точка 1.Осъществяване на контрол на експлоатацията на Регионално депо за неопасни, инертни и опасни отпадъци за общините Русе, Ветово, Иваново, Сливо поле и Тутракан – част от регионалната система за управление на отпадъците на територията на регион Русе, и контрол върху дейността на избрания оператор:
a.      Количества отпадъци, депонирани на Регионално депо – Русе за периода 01.01.2014 г. – 31.12.2014 г.;
b.      Размер на събраните за периода 01.01.2014 г. – 31.12.2014 г. отчисления по чл. 60 и чл. 64 ЗУО;
c.      Рекултивация на клетка 1 за неопасни отпадъци на територията на Регионално депо – Русе.
Точка 2.Обсъждане на възможността за разработване на Регионална програма за управление на отпадъците за периода 2015-2020 г.
Точка 3.Извършване на морфологичен анализ на състава и количеството на битовите отпадъци, образувани на територията на всяка една от общините членове на Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Русе – общини Русе, Ветово, Иваново, Сливо поле и Тутракан.
Г-н Пламен Стоилов запозна присъстващите,че съгласно законовите изисквания, въведени с текстовете на чл. 26, ал. 1, т.т. 10 и 13 от ЗУО в правомощията на общото събрание е вземането на решения по поставените по-горе въпроси от дневния ред, който той предложи на гласуване.
Кметовете на общините Русе, Иваново, Сливо поле и Тутракан единодушно приеха предложения дневен ред.
По точка първа:Осъществяване на контрол на експлоатацията на Регионално депо за неопасни, инертни и опасни отпадъци за общините Русе, Ветово, Иваново, Сливо поле и Тутракан – част от регионалната система за управление на отпадъците на територията на регион Русе, и контрол върху дейността на избрания оператор:
a.       Количества отпадъци, депонирани на Регионално депо – Русе за периода 01.01.2014 г. – 31.12.2014 г.;
b.        Размер на събраните за периода 01.01.2014 г. – 31.12.2014 г. отчисления по чл. 60 и чл. 64 ЗУО;
c.        Рекултивация на клетка 1 за неопасни отпадъци на територията на Регионално депо – Русе.
Г-н Пламен Стоилов представи на вниманието на присъстващите данни за дейността на оператора на Регионално депо – Русе, а именно:
- количествата отпадъци, обезвредени на Регионално депо – Русе за периода 01.01.2014 г. – 31.12.2014 г., в това число количеството на битовите отпадъци, събрани и транспортирани от територията на всяка от общините, членове на регионалното сдружение, и количеството отпадъци, генерирани и транспортирани от други физически и юридически лица (Приложение №4).
- размера на събраните за периода 01.01.2014 г. – 31.12.2014 г. отчисления по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО, в това число отчисленията, събрани от общините, членове на регионалното сдружение, и от други физически и юридически лица (Приложение №5 и Приложение №5.1.);
Г-н Пламен Стоилов представи и информация за напредъка по изпълнението на рекултивацията на клетка 1 за неопасни отпадъци на територията на Регионално депо за неопасни, инертни и опасни отпадъци за общините Русе, Ветово, Иваново, Сливо поле и Тутракан, стартирала на 28.08.2014 г. Обясни, че в момента се извършват предепониране и преоткосиране на отпадъците с цел оформяне на въздушните откоси на тялото на отпадъците с наклон 1:3 и наклон на билото (2-5%). Рекултивацията закъснява с 3 месеца, поради слягане на отпадъците с около 2 метра. Осигурена е необходимата пръст за рекултивацията.
На 16.03.2015 г. Община Русе е подала заявление до директора на РИОСВ-Русе за изплащане на 146 857 лв. от натрупаните средства от отчисления по чл. 60 ЗУО. Средствата ще се разходват за заплащане на частта от строително-монтажните дейности за рекултивация на клетка 1 за неопасни отпадъци на територията на Регионално депо – Русе, които не се финансират от план-сметката за битови отпадъци. С Решение №1/06.04.2015 г. на РИОСВ-Русе е одобрено изплащането на заявените средства.
 
Общото събрание единодушно с четири гласа „ЗА” прие следното
 
РЕШЕНИЕ №1:
Приема за сведение представения отчет за дейността на Регионално депоРусе за периода 01.01.2014 г. – 31.12.2014 г.и за напредъка по изпълнение на обект „Рекултивация на клетка 1 за неопасни отпадъци на територията на Регионално депо – Русе“.
 
Общотосъбрание констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.
 
По точка втора:Обсъждане на възможността за разработване на Регионална програма за управление на отпадъците за периода 2015-2020 г.
От името на г-н Пламен Стоилов разяснения относно възможността за разработване на Регионална програма за управление на отпадъците на регион Русе за периода 2015-2020 г. даде г-жа Галина Николова. Тя обясни, че разработването на регионална програма не е задължително, а е възможно съгласно правната норма на чл. 52, ал. 6 от Закона за управление на отпадъците, като е задължително в регионалната програма задълженията, отговорностите и мерките, засягащи отделните общини, да се ясно разграничени. Присъстващите бяха запознати с разписаните в Методическите указания за разработване на регионални програми за управление на отпадъците, утвърдени със Заповед №РД-211/31.03.2015 г. на министъра на околната среда и водите, указания за предварителна подготовка. Обсъдени бяха утежняващите процеса обстоятелства, които биха възникнали при разработването на такава регионална програма – определяне на водеща община, която да проведе процедурата по ЗОП за избор на изпълнител; определяне на финансовия дял на всяка община за разработване на програмата; съгласувателната процедура от кметовете на общини на междинни ключови резултати. Съгласно методическите указания регионалната програма се приема с решение на общото събрание на регионалното сдружение за управление на отпадъци, но едновременно с това съгласно Закона за управление на отпадъците програмите за отпадъци се приемат от общинския съвет на съответната община, който контролира изпълнението ѝ. Това ще усложни приемането на програмата, тъй като същата ще трябва да бъде приета от общинските съвети на 5 общини и от регионалното сдружение. Освен това изготвянето на регионална програма е свързано със събирането и обработката на значително по-голям обем информация, което ще удължи процеса във времето. След обсъждането на възможността за разработване на регионална програма за управление на отпадъците се пристъпи към гласуване.
 
Общото събрание единодушно с четири гласа „ЗА” прие следното
 
РЕШЕНИЕ №2:
Да не се разработва Регионална програма за управление на отпадъците на регион Русе за периода 2015-2020 г., а всяка една от общините Русе, Ветово, Иваново, Сливо поле и Тутракан да разработи общинска програма за управление на отпадъците на територията на съответната община.
 
Общотосъбрание констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.
 
По точка трета:Извършване на морфологичен анализ на състава и количеството на битовите отпадъци, образувани на територията на всяка една от общините членове на Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Русе – общини Русе, Ветово, Иваново, Сливо поле и Тутракан.
Г-н Пламен Стоилов даде думата на г-жа Галина Николова, която обясни, че в Община Русе е постъпило писмо от Община Тутракан със запитване за предприетите действия по извършване на морфологичния анализ на състава и количеството на битовите отпадъци, образувани на територията на всяка една от общините, членове на РСУОРР. Тъй като въпросът засяга всички общини, членове на РСУОРР, на настоящото заседание се представя информация за предприетите до момента действия.
Морфологичният анализ на битовите отпадъци на регион Русе ще се извърши от „Топлофикация Русе“ ЕАД. Съгласно предоставена от дружеството информация е проведена процедура по реда на Закона за обществените поръчки и е сключен договор №Д-367/14.10.2014 г. между „Топлофикация Русе“ ЕАД и „Биоинформ консулт“ ООД с предмет: „Изготвяне на морфологичен анализ на състава и количеството битови отпадъци, образувани на територията на РСУОРР (Община Русе, Община Ветово, Община Иваново, Община Сливо поле и Община Тутракан)“. Анализът ще се извърши съгласно Методиката за определяне на морфологичния състав на битовите отпадъци /2012 г./.
            Съгласно писмо на „Топлофикация Русе“ ЕАД от 20.02.2015 г. резултатите от мероприятията по осъществяване на анализа са разделени на три етапа, всеки един завършващ с представяне на писмен доклад с подробна отчетност по реализацията им. Изпълнителят „Биоинформ консулт“ ООД е представил на „Топлофикация Русе“ ЕАД Встъпителен доклад за изготвяне на морфологичен анализ на състава и количеството на битовите отпадъци, образувани на територията на РСУОРР, заедно с график за вземане на пробите и изготвяне на отчетите.
Г-жа Николова обясни, че съгласно писмото на „Топлофикация Русе“ ЕАД морфологичният анализ ще бъде извършен в срок не по-късно от 31.12.2015 г. Според Наредбата за разделно събиране на биоотпадъци обаче морфологичният анализ трябва да бъде извършен не по-късно от 10.09.2015 г., което означава, че срокът няма да бъде спазен, още повече че съгласно Методиката за определяне на морфологичния състав на битовите отпадъци изследванията се извършват така, че да бъдат обхванати 4-те годишни сезона. Има писмо от „Топлофикация Русе“ ЕАД с искане за осигуряване на достъп до Регионално депо – Русе за вземане на първите проби от битовите отпадъци и такъв ще им бъде осигурен за периода 18.05.2015 г. – 30.05.2015 г.
 
Общото събрание единодушно с четири гласа „ЗА” прие следното
 
РЕШЕНИЕ №3:
Възлага се на Кмета на Община Русе да изпрати писмо до „Топлофикация Русе“ ЕАД с искане за предоставяне на разработения от „Биоинформ консулт“ ООД Встъпителен доклад за изготвяне на морфологичен анализ на състава и количеството на битовите отпадъци, образувани на територията на РСУОРР, заедно с графика за вземане на пробите и изготвяне на отчетитe, както и информация за цялостния контрол по изготвяне на морфологичния анализ на битовите отпадъци.
 
Общотосъбрание констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.
 
Поради липсата на други изказвания и въпроси за обсъждане, единадесетото заседание на общото събрание беше закрито.
 
Документите, свързани със свикването и провеждането на Единадесетото заседание на общото събрание на сдружениеРегионално сдружение за управление на отпадъците за регион Русе, са приложени към настоящия протокол и представляват неразделна част от него.
                                                                                                           
Приложения:                                                                                                               
1.Копия на писма до кметовете на общините и областните управители на Област Русе (изх. №10-463-1/07.05.2015 г. на Община Русе) за свикване на Единадесетото заседание на общото събрание на РСУОРР;
2.Копия на обратни разписки, удостоверяващи, че кметовете на общини и областните управители са информирани за датата, часа и мястото на провеждане на Единадесето заседание  на общото събрание на РСУОРР (товарителница №300186653 – Община Ветово; товарителница №300186654 – Община Иваново; товарителница №300186655 – Община Сливо поле; товарителница №000307211 – Община Тутракан; товарителница №000307213 – Област Силистра, входящ №08-01-73/07.05.2015 г. – Област Русе);
3.Покана за провеждане на единадесетото заседание на общото събрание на РСУОРР, публикувана на интернет страницата на Община Русе;
4.Справка за количествата отпадъци, обезвредени на Регионално депо–Русе за периода 01.01.2014 г. – 31.12.2014 г.;
5.Справка за размера на събраните за периода 01.01.2014 г. – 31.12.2014 г. отчисления по чл. 60 и чл. 64 ЗУО.
 
Членове на Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Русе:
 
 
Председател:
 
Г-н Пламен Стоилов …………….                        
Кмет на Община Русе                                            
 
 
Членове:                      
 
1.      Г-н Георги Миланов …………………..
Кмет на Община Иваново
 
 
2.      Г-н Георги Големански …………………..
Кмет на Община Сливо поле
 
 
3.      Г-н Милен Маринов …………………….
Заместник-кмет на Община Тутракан
За Кмет на Община Тутракан
/Съгласно Пълномощно №РД-10-29/08.05.2015 г./