ПРОТОКОЛ № 23

4/4/2013
ПРОТОКОЛ № 23
 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТУТРАКАН,    ПРОВЕДЕНО НА 28.03.2013г. ВЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ТУТРАКАН
 
 
 
Днес 28.03.2013 г. от 14.05 часа в заседателната зала се проведе заседание на Общински съвет – Тутракан.
От 17 съветници присъстват 12.
Отсъстват 5 :   П. Пенчева , С. Поси , Е. Кара, К. Петров и С. Амза.
Председателят на Общински съвет – Тутракан, откри заседанието и запозна присъстващите с предварителния дневен ред:
 
1. Докладна записка относно отчет за изпълнението през 2012 г. на общинските План и програма за енергийна ефективност.
Докладва Кмет на Община Тутракан
 
2.  Докладна записка относно приемане на План за защита при бедствия в Община Тутракан.
Докладва Кмет на Община Тутракан
 
3.  Докладна записка относно  стопанисване и управление на имоти – публична общинска собственост с начин на трайно ползване  “ пасище , мера   “ на територията на Община Тутракан .
Докладва Кмет на Община Тутракан
 
4. .Докладна записка относно неправомерно разорани имоти – публична общинска собственост , с начин на трайно ползване “полски път  “ на територията на Община Тутракан .
Докладва Кмет на Община Тутракан
 
5. .Докладна записка относно разпореждане с имоти – общинска собственост , представляващи земеделски земи с начин на трайно ползване “ нива  “ в землищата на с. Антимово , с. Бреница , с. Белица , с. Варненци , с .Дунавец , с. Преславци , с. Търновци , с. Царев дол и с. Шуменци .
Докладва Кмет на Община Тутракан
 
6. Докладна записка относно договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” – ЕАД .
Докладва Кмет на Община Тутракан
 
7. Докладна записка относно кандидатстване на община Тутракан по схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/5-03/2013 „Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие II“ по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 .
Докладва Кмет на Община Тутракан
 
8. Докладна записка относно промени в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Тутракан .
 
Докладва Кмет на Община Тутракан
 
9. Докладна записка относно   приемане на решение за разпореждане с  недвижим имот -частна общинска собственост,  находящ се в с.Шуменци, общ. Тутракан, кв.9, УПИ ХХ,  представляващ незастроен урегулиран поземлен имот с площ  от 300,00 кв.м.
 
Докладва Кмет на Община Тутракан
 
10. Докладна записка относно  приемане на решение за разпореждане с  недвижим имот-частна общинска собственост,  находящ се в  с.Дунавец, общ. Тутракан, кв.14, УПИ-V-12 по плана на селото, представляващ застроен урегулиран поземлен имот с площ от 5304 кв.м. в т.ч. масивна едноетажна сграда с площ от 303,37 кв.м.
 
Докладва Кмет на Община Тутракан
 
11. Докладна записка относно отдаване под наем на преместваем обект - павилион, разположен в имот с идентификатор №73496.500.4026.
Докладва Кмет на Община Тутракан
 
12. Докладна записка относно определяне на пазарна оценка за продажба на  застроен неурегулиран поземлен имот - частна  общинска собственост с идентификатор №73496.500.98 по КК на гр. Тутракан, в полза на собственика на законно построени сгради в имота.
Докладва Кмет на Община Тутракан
 
13. Докладна записка относно определяне на пазарна оценка за продажба на застроен урегулиран поземлен имот - частна  общинска собственост, находящ се в с. Нова Черна,  УПИ-ХІІІ-416, в кв.42 по регулационен и кадастрален план на селото, одобрен със Заповед №44/25.02.1991г.,  в полза на собствениците на законно построената сграда в имота.
Докладва Кмет на Община Тутракан
 
14. Докладна записка относно прекратяване на съсобственост между Община Тутракан и „ЕС ЕЙЧ”  АД в поземлен имот с идентификатор №73496.500.1301 по КК на гр. Тутракан .
Докладва Кмет на Община Тутракан
 
15. Докладна записка относно прекратяване на съсобственост между Община Тутракан и физическо лице в поземлен имот с идентификатор №73496.500.337 по КК на гр. Тутракан .
Докладва Кмет на Община Тутракан
 
16. Докладна записка относно доклад за дейността на “ Комунални дейности  “ ЕООД за 2012г.
Докладва Гинка Светославова Стоянова
 
17. Докладна записка относно безвъзмездно предоставяне на земеделски земи от общинския поземлен фонд на “ Мюсюлманско настоятелство “ гр. Тутракан .
 
Докладва Кмет на Община Тутракан
 
18. Докладна записка относно отпускане на еднократна помощ на Жейлян Зюлкяр Басри  с ЕГН 8708275576, с.Цар Самуил ,  ул. „Рила „№10 .
 
Докладва Кмет на Община Тутракан
 
19. Докладна записка относно отпускане на еднократна помощ на Пламен Ангелов Димчев  с ЕГН 6604145601, гр. Тутракан ,  ул. „Васил Априлов „№24 .
 
Докладва Кмет на Община Тутракан
 
20. Докладна записка относно ползване на абонаментни карти на преференциални цени  по утвърдените линии на градския  и общинския транспорт от гражданите на възраст 65 и повече години.
Докладва Кмет на Община Тутракан
 
21. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани. Разни.
 
Иван Недев – Председател на ОбС: Имате думата за изказвания.
Изказвания и предложения  не постъпиха.
 
Общински съвет прие
РЕШЕНИЕ № 289
 
ДНЕВЕН РЕД:
 
1. Докладна записка относно отчет за изпълнението през 2012 г. на общинските План и програма за енергийна ефективност.
Докладва Кмет на Община Тутракан
 
2.  Докладна записка относно приемане на План за защита при бедствия в Община Тутракан.
Докладва Кмет на Община Тутракан
 
3.  Докладна записка относно  стопанисване и управление на имоти – публична общинска собственост с начин на трайно ползване  “ пасище , мера   “ на територията на Община Тутракан .
Докладва Кмет на Община Тутракан
 
4. .Докладна записка относно неправомерно разорани имоти – публична общинска собственост , с начин на трайно ползване “полски път  “ на територията на Община Тутракан .
Докладва Кмет на Община Тутракан
 
5. .Докладна записка относно разпореждане с имоти – общинска собственост , представляващи земеделски земи с начин на трайно ползване “ нива  “ в землищата на с. Антимово , с. Бреница , с. Белица , с. Варненци , с .Дунавец , с. Преславци , с. Търновци , с. Царев дол и с. Шуменци .
Докладва Кмет на Община Тутракан
 
6. Докладна записка относно договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” – ЕАД .
Докладва Кмет на Община Тутракан
 
7. Докладна записка относно кандидатстване на община Тутракан по схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/5-03/2013 „Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие II“ по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 .
Докладва Кмет на Община Тутракан
 
8. Докладна записка относно промени в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Тутракан .
 
Докладва Кмет на Община Тутракан
 
9. Докладна записка относно   приемане на решение за разпореждане с  недвижим имот -частна общинска собственост,  находящ се в с.Шуменци, общ. Тутракан, кв.9, УПИ ХХ,  представляващ незастроен урегулиран поземлен имот с площ  от 300,00 кв.м.
 
Докладва Кмет на Община Тутракан
 
10. Докладна записка относно  приемане на решение за разпореждане с  недвижим имот-частна общинска собственост,  находящ се в  с.Дунавец, общ. Тутракан, кв.14, УПИ-V-12 по плана на селото, представляващ застроен урегулиран поземлен имот с площ от 5304 кв.м. в т.ч. масивна едноетажна сграда с площ от 303,37 кв.м.
 
Докладва Кмет на Община Тутракан
 
11. Докладна записка относно отдаване под наем на преместваем обект - павилион, разположен в имот с идентификатор №73496.500.4026.
Докладва Кмет на Община Тутракан
 
12. Докладна записка относно определяне на пазарна оценка за продажба на  застроен неурегулиран поземлен имот - частна  общинска собственост с идентификатор №73496.500.98 по КК на гр. Тутракан, в полза на собственика на законно построени сгради в имота.
Докладва Кмет на Община Тутракан
 
13. Докладна записка относно определяне на пазарна оценка за продажба на застроен урегулиран поземлен имот - частна  общинска собственост, находящ се в с. Нова Черна,  УПИ-ХІІІ-416, в кв.42 по регулационен и кадастрален план на селото, одобрен със Заповед №44/25.02.1991г.,  в полза на собствениците на законно построената сграда в имота.
Докладва Кмет на Община Тутракан
 
14. Докладна записка относно прекратяване на съсобственост между Община Тутракан и „ЕС ЕЙЧ”  АД в поземлен имот с идентификатор №73496.500.1301 по КК на гр. Тутракан .
Докладва Кмет на Община Тутракан
 
15. Докладна записка относно прекратяване на съсобственост между Община Тутракан и физическо лице в поземлен имот с идентификатор №73496.500.337 по КК на гр. Тутракан .
Докладва Кмет на Община Тутракан
 
16. Докладна записка относно доклад за дейността на “ Комунални дейности  “ ЕООД за 2012г.
Докладва Гинка Светославова Стоянова
 
17. Докладна записка относно безвъзмездно предоставяне на земеделски земи от общинския поземлен фонд на “ Мюсюлманско настоятелство “ гр. Тутракан .
 
Докладва Кмет на Община Тутракан
 
18. Докладна записка относно отпускане на еднократна помощ на Жейлян Зюлкяр Басри  с ЕГН 8708275576, с.Цар Самуил ,  ул. „Рила „№10 .
 
Докладва Кмет на Община Тутракан
 
19. Докладна записка относно отпускане на еднократна помощ на Пламен Ангелов Димчев  с ЕГН 6604145601, гр. Тутракан ,  ул. „Васил Априлов „№24 .
 
Докладва Кмет на Община Тутракан
 
20. Докладна записка относно ползване на абонаментни карти на преференциални цени  по утвърдените линии на градския  и общинския транспорт от гражданите на възраст 65 и повече години.
Докладва Кмет на Община Тутракан
 
21. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани. Разни.
 
 
ГЛАСУВАНЕ:
Гласували: 12 съветника
За – 12
Въздържали се – няма
Против – няма
Иван Недев-Председател на ОбС: Предложението за дневен ред  се приема.
 
В 14. 07 часа  се присъединява общински съветник   С. Поси .
Кворум: 13 общински съветника.
 
ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Докладна записка относно отчет за изпълнението през 2012 г. на общинските План и програма за енергийна ефективност.
 
Докладва Кмет на Община Тутракан
 
Милен Маринов– Заместник Кмет на Община Тутракан: Предлагам на Вашето внимание докладна записка относно отчет за изпълнението през 2012 г. на общинските План и програма за енергийна ефективност.
Иван Недев – Председател на ОбС: Имате думата за изказвания.
Изказвания и предложения не постъпиха.
 
Гласуване по комисии:
  ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по местно самоуправление-  5 ,,за’’
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по социални дейности- 5,,за’’
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по икономическа-   5,, за ’’
 
Общински съвет прие
 
 
РЕШЕНИЕ № 290
 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Тутракан приема приложения към настоящата докладна записка Отчет по изпълнението през 2012 г. на плана и програмата за енергийна ефективност на Община Тутракан, приети с Решение №  219 по Протокол № 17 от 24.10.2012 г. на Общински съвет – Тутракан.
 
ГЛАСУВАНЕ:
Гласували: 13 съветника
За – 13
Въздържали се – няма
Против – няма
 
РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА
 
ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Докладна записка относно приемане на План за защита при бедствия в Община Тутракан.
 
Докладва Кмет на Община Тутракан
 
Милен Маринов– Заместник Кмет на Община Тутракан: Предлагам на Вашето внимание докладна записка относно приемане на План за защита при бедствия в Община Тутракан.
Иван Недев – Председател на ОбС: Имате думата за изказвания.
Изказвания и предложения не постъпиха.
 
Гласуване по комисии:
  ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по местно самоуправление-  5 ,,за’’
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по социални дейности- 5,,за’’
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по икономическа-   5,, за ’’
 
Общински съвет прие
 
РЕШЕНИЕ № 291
 
На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 9, ал.11 от Закона за защита при бедствия, Общински съвет гр. Тутракан приема нов План за защита при бедствия в Община Тутракан.
 
ГЛАСУВАНЕ:
Гласували: 13 съветника
За – 13
Въздържали се – няма
Против – няма
 
РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА
 
 
ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Докладна записка относно  стопанисване и управление на имоти – публична общинска собственост с начин на трайно ползване  “ пасище , мера   “ на територията на Община Тутракан .
 
Докладва Кмет на Община Тутракан
 
Милен Маринов– Заместник Кмет на Община Тутракан: Предлагам на Вашето внимание докладна записка относно стопанисване и управление на имоти – публична общинска собственост с начин на трайно ползване  “ пасище , мера   “ на територията на Община Тутракан .
Иван Недев – Председател на ОбС: Имате думата за изказвания.
Изказвания и предложения  постъпиха.
 
Гласуване по комисии:
  ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по местно самоуправление-  5 ,,за’’
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по социални дейности- 5,,за’’
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по икономическа-   6,, за ’’
 
Иван Недев – Председател на ОбС: Тъй като към самата докладна записка , която е пред вас няма решение , предлагам следните решения :
 
  1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Общински съвет – Тутракан приема информацията за стопанисване и управление на „пасища и мери” на територията на Община Тутракан .
  2.  Възлага на Кмета на Община Тутракан да предприеме мерки за събиране наемите за „пасища и мери” за 2012 г. и завиши контрола за изпълнение на договорите с ползвателите .
 
Иван Недев – Председател на ОбС: Подлагам на  гласуване предложението.
 
ГЛАСУВАНЕ:
Гласували: 13 съветника
За – 13
Въздържали се – няма
Против – няма
Предложението  се приема.
 
Общински съвет прие
 
РЕШЕНИЕ № 292
 
  1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Общински съвет – Тутракан приема информацията за стопанисване и управление на „пасища и мери” на територията на Община Тутракан .
  2.  Възлага на Кмета на Община Тутракан да предприеме мерки за събиране наемите за „пасища и мери” за 2012 г. и завиши контрола за изпълнение на договорите с ползвателите .
 
ГЛАСУВАНЕ:
 
     
Общински съветници –Име, презиме, фамилия
Гласуване – чл.27, ал.5 от ЗМСМА
1.
Адем Шукри Адем
- за-
2.
Вергил Илиев Русев
- за -
3.
Данаил Николов Николов
- за -
4.
Ерол Басриев Кара
-
5.
Иван Недев Чокоев
-за-
6.
Красимир Йорданов Петров
-
7.
Любен Ангелов Драгнев
- за-
8.
Нехат Ниязиев Кантаров
- за-
9.
Петра Димитрова Пенчева
-
10.
Румен Паунов Петков
-за-
11.
Светла Костова Стоянова
- за -
12.
Синан Исмаил Топал
-за-
13.
Сашко Николов Змеев
-за-
14.
Сезен Наид Поси
- за-
15.
Севгинар Салиева Амза
-
16.
Шенол Али Молла
-  за -
17.
Юрий Денев Василев
- за-
 
Гласували: 13 съветника
За – 13
Въздържали се – няма
Против – няма
 
РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА
 
В 14. 11 часа  се присъединяват общински съветници   Е. Кара , К. Петров и С. Амза .
Кворум: 16 общински съветника.
 
ПО ЧЕТВЪРТА  ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Докладна записка относно неправомерно разорани имоти – публична общинска собственост , с начин на трайно ползване “полски път  “ на територията на Община Тутракан .
 
Докладва Кмет на Община Тутракан
 
Милен Маринов– Заместник Кмет на Община Тутракан: Предлагам на Вашето внимание докладна записка относно неправомерно разорани имоти – публична общинска собственост , с начин на трайно ползване “полски път  “ на територията на Община Тутракан .
Иван Недев – Председател на ОбС: Имате думата за изказвания.
Изказвания и предложения  постъпиха.
 
Гласуване по комисии:
  ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по местно самоуправление-5 ,,за’’ с едно предложение
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по социални дейности- 5,,за’’’’ с едно предложение
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по икономическа-   6,, за ’’ ’’ с едно предложение
 
Румен Петков -общински съветник : Предложението на нашата комисия е 50 лв. на декар обезщетение за ползване на разораните общински пътища , а при нежелание за доброволно заплащане да се издаде акт за административно нарушение  в размер на 500 лв. , 1000 лв.
Сашко Змеев - общински съветник : Нашата комисия реши също да е 50 лв. на декар обезщетението .
Красимир Петров -общински съветник : Нашата комисия е със същото становище 50 лв. на декар .
Иван Недев – Председател на ОбС: Предложенията на трите комисии са 50 лв. на декар обезщетение и при нарушение санкции от 500 лв. , 1000 лв .
Иван Недев – Председател на ОбС: Подлагам на  гласуване предложението.
 
ГЛАСУВАНЕ:
Гласували: 16 съветника
За – 16
Въздържали се – няма
Против – няма
Предложението  се приема.
 
Общински съвет прие
 
РЕШЕНИЕ № 293
 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 34, ал. 1 от Закона за собствеността и ползуването на земеделски земи, Общински съвет гр. Тутракан
            1. Определя обезщетение в размер на  50 лв. на декар .
            2 Възлага на Кмета на Община Тутракан да издаде заповед за всеки един ползвател по отделно, в която да се посочат размерa на обезщетение, начина и срока на плащане.
3. Възлага на Кмета на Община Тутракан да изготви доклад – отчет за изпълнение на взетото решене.
4. При неизпълнение на задълженията, определени със заповед на Кмета на Община Тутракан в срок, вземанията да бъдат събрани по реда на ГПК.
 
ГЛАСУВАНЕ:
 
     
Общински съветници –Име, презиме, фамилия
Гласуване – чл.27, ал.5 от ЗМСМА
1.
Адем Шукри Адем
- за-
2.
Вергил Илиев Русев
- за -
3.
Данаил Николов Николов
- за -
4.
Ерол Басриев Кара
- за-
5.
Иван Недев Чокоев
-за-
6.
Красимир Йорданов Петров
- за -
7.
Любен Ангелов Драгнев
- за-
8.
Нехат Ниязиев Кантаров
- за-
9.
Петра Димитрова Пенчева
-
10.
Румен Паунов Петков
-за-
11.
Светла Костова Стоянова
- за -
12.
Синан Исмаил Топал
-за-
13.
Сашко Николов Змеев
-за-
14.
Сезен Наид Поси
- за-
15.
Севгинар Салиева Амза
- за -
16.
Шенол Али Молла
-  за -
17.
Юрий Денев Василев
- за-
 
Гласували: 16 съветника
За – 16
Въздържали се – няма
Против – няма
 
РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА
 
ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Докладна записка относно разпореждане с имоти – общинска собственост , представляващи земеделски земи с начин на трайно ползване “ нива  “ в землищата на с. Антимово , с. Бреница , с. Белица , с. Варненци , с .Дунавец , с. Преславци , с. Търновци , с. Царев дол и с. Шуменци .
 
Докладва Кмет на Община Тутракан
 
Милен Маринов– Заместник Кмет на Община Тутракан: Предлагам на Вашето внимание докладна записка относно разпореждане с имоти – общинска собственост , представляващи земеделски земи с начин на трайно ползване “ нива  “ в землищата на с. Антимово , с. Бреница , с. Белица , с. Варненци , с .Дунавец , с. Преславци , с. Търновци , с. Царев дол и с. Шуменци .
Иван Недев – Председател на ОбС: Имате думата за изказвания.
Изказвания и предложения  постъпиха.
 
Гласуване по комисии:
  ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по местно самоуправление-5 ,,за’’ с едно предложение
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по социални дейности- 5,,за’’’’ с едно предложение
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по икономическа-   6,, за ’’ ’’ с едно предложение
 
Румен Петков -общински съветник : Предложението на нашата комисия е с 30% да се завишат всички оценки .
Сашко Змеев - общински съветник : Нашата комисия е също за завишаване на оценките с 30% .
Красимир Петров -общински съветник : Нашата комисия също е за завишаване с 30% на началната тръжна цена .
Иван Недев – Председател на ОбС: Подлагам на  гласуване предложението.
 
ГЛАСУВАНЕ:
Гласували: 16 съветника
За – 16
Въздържали се – няма
Против – няма
Предложението  се приема.
 
Общински съвет прие
 
РЕШЕНИЕ № 294
 
 
 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 32, ал. 1, т. 1 и чл. 36 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет гр. Тутракан:
            1. ДАВА СЪГЛАСИЕ  да се проведе публичен търг с явно наддаване за разпореждане с недвижими имоти – частна общинска собственост, по реда на Глава пета от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, при първоначална тръжна цена, определена и утвърдена от Общински съвет гр. Тутракан и стъпка за наддаване в размер на 10 % от обявената начална тръжна цена.
            2. ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Тутракан да извърши всички необходими действия за правилното и законосъобразно провеждане на търга и сключване на сделката.
            Списъкът – приложение е неразделна част от  решението.
 
 
       Землище с. Антимово
 
 
 
 
 
Имот №
Местност
кат.
площ/дка
пазарна оценка
Начална тръжна цена, определена от Общински съвет Тутракан
1
009110
Керез кулак
V
5,300
1 889,00 лв
2 455,70 лв
2
009111
Керез кулак
V
5,300
1 889,00 лв
2 455,70 лв
3
009114
Керез кулак
V
4,000
1 364,00 лв
1 773,20 лв
4
009115
Керез кулак
V
4,000
1 364,00 лв
1 773,20 лв
5
009118
Керез кулак
V
5,300
1 889,00 лв
2 455,70 лв
6
009119
Керез кулак
V
6,600
2 353,00 лв
3 058,90 лв
 
 
Общо:
 
30,500
10 748,00 лв
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Землище с. Белица
 
 
 
 
 
Имот №
Местност
кат.
площ/дка
пазарна оценка
Начална тръжна цена, определена от Общински съвет Тутракан
1
002043
Ескидере
I
6,120
4 627,00 лв
6 015,10 лв
2
003110
Антимовския блок
I
7,166
5 417,00 лв
7 042,10 лв
3
004063
Банките
I
0,858
595,00 лв
773,50 лв
4
007081
Топкору
I
2,060
1 428,00 лв
1 856,40 лв
5
020037
Одункулак
III
6,125
3 522,00 лв
4 578,60 лв
6
050023
Кулака
IV
1,332
630,00 лв
819,00 лв
 
 
Общо:
 
23,661
16 219,00 лв
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Землище с. Бреница
 
 
 
 
 
Имот №
Местност
кат.
площ/дка
пазарна оценка
Начална тръжна цена, определена от Общински съвет Тутракан
1
005047
Ямките
III
1,552
854,00 лв
1 110,20 лв
2
007010
Орман аркъсъ
III
0,944
472,00 лв
613,60 лв
3
008021
Маяда
IV
0,504
217,00 лв
282,10 лв
4
020061
Край селото
V
1,820
649,00 лв
843,70 лв
5
020063
Аланджика
IV
4,274
2 389,00 лв
3 105,70 лв
 
 
Общо:
 
9,094
4 581,00 лв
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Землище с. Варненци
 
 
 
 
 
Имот №
Местност
кат.
площ/дка
пазарна оценка
Начална тръжна цена, определена от Общински съвет Тутракан
1
002169
Даптъка
III
3,000
1 725,00 лв
2 242,50 лв
2
007018
Овощната градина
II
0,997
637,00 лв
828,10 лв
3
009069
Дойчиновите места
V
5,741
2 225,00 лв
2 892,50 лв
4
009070
Дойчиновите места
V
10,000
4 030,00 лв
5 239,00 лв
5
018071
Кованджиларски път
V
3,999
1 364,00 лв
1 773,20 лв
6
020029
Топкору
V
4,998
1 859,00 лв
2 416,70 лв
7
020142
Топкору
V
5,501
2 046,00 лв
2 659,80 лв
8
021001
Пещерлика
V
7,000
2 496,00 лв
3 244,80 лв
9
050071
Караайкън
IV
1,542
729,00 лв
947,70 лв
10
050078
Караайкън
IV
7,563
3 415,00 лв
4 439,50 лв
 
 
 
 
 
 
 
11
050089
Овощната градина
IV
4,981
2 784,00 лв
3 619,20 лв
12
054033
Шуменци
V
3,412
1 163,00 лв
1 511,90 лв
 
 
Общо:
 
58,734
24 473,00 лв
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Землище с. Дунавец
 
 
 
 
 
Имот №
Местност
кат.
площ/дка
пазарна оценка
Начална тръжна цена, определена от Общински съвет Тутракан
1
000025
Новите места
ІV
1,326
627,00 лв
815,10 лв
2
005084
Новите места
ІV
0,585
277,00 лв
360,10 лв
3
008018
Калето
0,574
126,00 лв
163,80 лв
4
008025
Калето
V
0,500
171,00 лв
222,30 лв
5
008038
Калето
V
1,810
617,00 лв
802,10 лв
6
009029
Къшлите
V
4,888
1 818,00 лв
2 363,40 лв
7
012018
Таушан кулак
V
9,055
3 509,00 лв
4 561,70 лв
8
013009
Таушан кулак
V
6,499
3 074,00 лв
3 996,20 лв
9
013021
Таушан кулак
ІV
4,000
2 064,00 лв
2 683,20 лв
10
013024
Таушан кулак
ІV
6,600
3 548,00 лв
4 612,40 лв
11
013026
Таушан кулак
ІІІ
6,001
3 541,00 лв
4 603,30 лв
12
013032
Таушан кулак
V
7,102
2 863,00 лв
3 721,90 лв
13
015008
Кулака
V
6,001
2 325,00 лв
3 022,50 лв
14
015034
Кулака
9,999
3 336,00 лв
4 336,80 лв
15
015055
Кулака
V
2,999
976,00 лв
1 268,80 лв
16
015059
Кулака
ІV
6,204
3 068,00 лв
3 988,40 лв
17
016014
Кулака
ІV
4,000
2 064,00 лв
2 683,20 лв
18
017063
Целените
ІV
4,701
2 325,00 лв
3 022,50 лв
19
019038
Каваците
ІV
3,729
1 603,00 лв
2 083,90 лв
 
 
Общо:
 
86,573
37 932,00 лв
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Землище с. Преславци
 
 
 
 
 
Имот №
Местност
кат.
площ/дка
пазарна оценка
Начална тръжна цена, определена от Общински съвет Тутракан
 
1
011017
Лозята
III
1,832
1 008,00 лв
1 310,40 лв
 
2
011716
Лозята
III
0,720
396,00 лв
514,80 лв
 
 
 
Общо:
 
2,552
1 404,00 лв
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Землище с. Търновци
 
 
 
 
 
Имот №
Местност
кат.
площ/дка
пазарна оценка
Начална тръжна цена, определена от Общински съвет Тутракан
 
1
002014
Казалджика
ІV
7,997
4 298,00 лв
5 587,40 лв
 
2
003012
Куюлука
ІІІ
9,927
6 204,00 лв
8 065,20 лв
 
3
003034
Куюлука
ІІІ
2,138
1 122,00 лв
1 458,60 лв
 
4
007014
 Пирамидата
ІІІ
4,764
2 858,00 лв
3 715,40 лв
 
5
008018
До шосето
ІІІ
0,515
283,00 лв
367,90 лв
 
6
010052
Косуйски път
V
3,319
1 183,00 лв
1 537,90 лв
 
7
020020
Лозята
ІІІ
4,487
2 804,00 лв
3 645,20 лв
 
8
020208
Куюлука
ІІІ
10,000
6 250,00 лв
8 125,00 лв
 
9
020397
Куюлука
ІІІ
7,800
4 875,00 лв
6 337,50 лв
 
 
 
Общо:
 
50,947
29877,000
 
 
 
  Землище с. Царев дол
 
 
 
 
 
Имот №
Местност
кат.
площ/дка
пазарна оценка
Начална тръжна цена, определена от Общински съвет Тутракан
 
1
008026
Чатал дере
ІІ
2,304
1 403,00 лв
1 823,90 лв
 
2
010025
Софийци
І
2,853
2 157,00 лв
2 804,10 лв
 
 
 
Общо:
 
5,157
3 560,00 лв
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Землище с. Шуменци
 
 
 
 
 
Имот №
Местност
кат.
площ/дка
пазарна оценка
Начална тръжна цена, определена от Общински съвет Тутракан
 
1
002098
Айкъна
ІV
1,351
581,00 лв
755,30 лв
 
2
004110
Бежене 
V
7,654
2 847,00 лв
3 701,10 лв
 
3
005043
Кумфала
V
4,456
1 658,00 лв
2 155,40 лв
 
4
005051
Бежене кулак
V
2,595
885,00 лв
1 150,50 лв
 
5
005060
Емин кулак
V
4,750
1 767,00 лв
2 297,10 лв
 
6
009002
Кулак чешма
ІІІ
1,374
756,00 лв
982,80 лв
 
7
010023
Кулак чешма
ІV
1,989
898,00 лв
1 167,40 лв
 
8
011041
Енерлик
І
0,316
219,00 лв
284,70 лв
 
9
013033
Пандаклъка
V
1,504
513,00 лв
666,90 лв
 
10
014128
До селото
ІV
0,642
304,00 лв
395,20 лв
 
11
019025
Орманджика
0,881
185,00 лв
240,50 лв
 
12
023017
Острова
V
4,920
1 754,00 лв
2 280,20 лв
 
13
023020
Острова
V
2,295
747,00 лв
971,10 лв
 
14
023030
Меше мале
ІІІ
1,788
939,00 лв
1 220,70 лв
 
15
050137
Айвалък
3,694
887,00 лв
1 153,10 лв
 
 
 
Общо:
 
40,209
14 940,00 лв
 
 
                                       
 
ГЛАСУВАНЕ:
 
     
Общински съветници –Име, презиме, фамилия
Гласуване – чл.27, ал.5 от ЗМСМА
1.
Адем Шукри Адем
- за-
2.
Вергил Илиев Русев
- за -
3.
Данаил Николов Николов
- за -
4.
Ерол Басриев Кара
- за-
5.
Иван Недев Чокоев
-за-
6.
Красимир Йорданов Петров
- за -
7.
Любен Ангелов Драгнев
- за-
8.
Нехат Ниязиев Кантаров
- за-
9.
Петра Димитрова Пенчева
-
10.
Румен Паунов Петков
-за-
11.
Светла Костова Стоянова
- за -
12.
Синан Исмаил Топал
-за-
13.
Сашко Николов Змеев
-за-
14.
Сезен Наид Поси
- за-
15.
Севгинар Салиева Амза
- за -
16.
Шенол Али Молла
-  за -
17.
Юрий Денев Василев
- за-
 
Гласували: 16 съветника
За – 16
Въздържали се – няма
Против – няма
 
РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА
 
ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Докладна записка относно договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” – ЕАД .
Докладва Кмет на Община Тутракан
 
Милен Маринов– Заместник Кмет на Община Тутракан: Предлагам на Вашето внимание докладна записка относно договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” – ЕАД .
Иван Недев – Председател на ОбС: Имате думата за изказвания.
Изказвания и предложения не постъпиха.
 
Гласуване по комисии:
  ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по местно самоуправление-  5 ,,за’’
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по социални дейности- 5,,за’’
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по икономическа-   6,, за ’’
 
Общински съвет прие
 
РЕШЕНИЕ № 295
 
 
На основание   чл.21,  ал.1 , т. 10  от   ЗМСМА и във връзка с чл.3 , чл.13 , чл. 17 и чл.19 „а”  от  ЗОД  Общински съвет –Тутракан:
1. Дава право Община Тутракан да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме краткосрочен общински дълг с цел реализацията на проект: „  Преустройство и модернизация на МБАЛ – Тутракан с предоставяне на възможност за долекуване”, финансиран от Оперативна програма „ Регионално развитие „ {2007-2013}, приоритетна ос 4 Местно развитие и сътрудничество, схема за Безвъзмездна финансова помощ   BG161PO001/4.1-05/2011 „Подкрепа за реконструкция/ обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в общини, извън градските агломерационни ареали” , при следните основни параметри:
·        Максимален размер на дълга – 1 510 000 лв. ( Един милион и петстотин и десет хиляди лв.);
·        Валута на дълга – лева .
·        Вид на дълга – краткосрочен дълг, поет с договор за общински заем;
·        Условия за погасяване:
  - Срок на погасяване – до 12 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.
   -  Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от  Управляващия орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/4.1-05/2011
·                   Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 4.715 %,
·                   Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка
·        Начин на обезпечение на кредита:
- Учредяване на залог върху вземанията на Община Тутракан по Договор за безвъзмездна помощ № BG161PO001/4.1-05/2011/007., сключен с Управляващия орган на съответната Оперативна програма  „Регионално развитие”
- Учредяване на залог върху собствените приходи на общината по член 6 от Закона за общинския дълг;
 2.Възлага и делегира права на Кмета на Община Тутракан да подготви искането за кредит, да го подаде в клон на Управляващата банка – „Уникредит Булбанк” АД, да подпише договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.
 
ГЛАСУВАНЕ:
 
     
Общински съветници –Име, презиме, фамилия
Гласуване – чл.27, ал.5 от ЗМСМА
1.
Адем Шукри Адем
- за-
2.
Вергил Илиев Русев
- за -
3.
Данаил Николов Николов
- за -
4.
Ерол Басриев Кара
- за-
5.
Иван Недев Чокоев
-за-
6.
Красимир Йорданов Петров
- за -
7.
Любен Ангелов Драгнев
- за-
8.
Нехат Ниязиев Кантаров
- за-
9.
Петра Димитрова Пенчева
-
10.
Румен Паунов Петков
-за-
11.
Светла Костова Стоянова
- за -
12.
Синан Исмаил Топал
-за-
13.
Сашко Николов Змеев
-за-
14.
Сезен Наид Поси
- за-
15.
Севгинар Салиева Амза
- за -
16.
Шенол Али Молла
-  за -
17.
Юрий Денев Василев
- за-
 
Гласували: 16 съветника
За – 16
Въздържали се – няма
Против – няма
 
РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА
 
ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Докладна записка относно кандидатстване на община Тутракан по схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/5-03/2013 „Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие II“ по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 .
 
Докладва Кмет на Община Тутракан
 
Милен Маринов– Заместник Кмет на Община Тутракан: Предлагам на Вашето внимание докладна записка относно кандидатстване на община Тутракан по схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/5-03/2013 „Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие II“ по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 .
Иван Недев – Председател на ОбС: Имате думата за изказвания.
Изказвания и предложения не постъпиха.
 
 
Гласуване по комисии:
  ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по местно самоуправление-  5 ,,за’’
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по социални дейности- 4,,за’’
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по икономическа-   6,, за ’’
 
Общински съвет прие
 
РЕШЕНИЕ № 296
 
На основание чл. 21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Общински съвет – Тутракан:
 
1.      Дава  съгласие Община Тутракан да кандидатства с проектно предложение по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Регионално развитие" 2007-2013 г. Приоритетна ос 5 „Техническа помощ“, операция 5.3 „Изграждане на капацитет на бенефициентите на ОПРР,  схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/5-03/2013 „Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие II“.
 
2.      При одобрение на проекта за финансиране и подписване на договор за безвъзмездна финансова помощ по ОП „Регионално развитие" 2007-2013 г.. Община Тутракан да осигури собствен принос в размер на 5% от общата стойност на проектното предложение.
3. Възлага на Кмета на Община Тутракан да извърши всички необходими правни и фактически действия във връзка с изпълнението на т т.1 и 2 от настоящето решение.
 
ГЛАСУВАНЕ:
 
     
Общински съветници –Име, презиме, фамилия
Гласуване – чл.27, ал.5 от ЗМСМА
1.
Адем Шукри Адем
- за-
2.
Вергил Илиев Русев
- за -
3.
Данаил Николов Николов
- за -
4.
Ерол Басриев Кара
- за-
5.
Иван Недев Чокоев
-за-
6.
Красимир Йорданов Петров
- за -
7.
Любен Ангелов Драгнев
- за-
8.
Нехат Ниязиев Кантаров
-
9.
Петра Димитрова Пенчева
-
10.
Румен Паунов Петков
-за-
11.
Светла Костова Стоянова
- за -
12.
Синан Исмаил Топал
-за-
13.
Сашко Николов Змеев
-за-
14.
Сезен Наид Поси
- за-
15.
Севгинар Салиева Амза
- за -
16.
Шенол Али Молла
-  за -
17.
Юрий Денев Василев
- за-
 
Гласували: 15 съветника
За – 15
Въздържали се – няма
Против – няма
 
РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА
 
ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Докладна записка относно промени в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Тутракан .
Докладва Кмет на Община Тутракан
 
Милен Маринов– Заместник Кмет на Община Тутракан: Предлагам на Вашето внимание докладна записка относно промени в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Тутракан .
Иван Недев – Председател на ОбС: Имате думата за изказвания.
Изказвания и предложения не постъпиха.
 
Гласуване по комисии:
  ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по местно самоуправление-  5 ,,за’’
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по социални дейности- 5,,за’’
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по икономическа-   6,, за ’’
 
Общински съвет прие
 
РЕШЕНИЕ № 297
 
На основание чл.21 ал.1 и ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.1 ал.2 от ЗМДТ, Общински съвет – Тутракан приема следните промени в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Тутракан :
                       1.В чл.58 се отменят ал.4 и ал.5
 
 
 
ГЛАСУВАНЕ:
Гласували: 15 съветника
За – 15
Въздържали се – няма
Против – няма
 
РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА
 
 
ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Докладна записка относно   приемане на решение за разпореждане с  недвижим имот -частна общинска собственост,  находящ се в с.Шуменци, общ. Тутракан, кв.9, УПИ ХХ,  представляващ незастроен урегулиран поземлен имот с площ  от 300,00 кв.м.
 
Докладва Кмет на Община Тутракан
 
Милен Маринов– Заместник Кмет на Община Тутракан: Предлагам на Вашето внимание докладна записка относно приемане на решение за разпореждане с  недвижим имот -частна общинска собственост,  находящ се в с.Шуменци, общ. Тутракан, кв.9, УПИ ХХ,  представляващ незастроен урегулиран поземлен имот с площ  от 300,00 кв.м.
Иван Недев – Председател на ОбС: Имате думата за изказвания.
Изказвания и предложения не постъпиха.
 
Гласуване по комисии:
  ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по местно самоуправление-  5 ,,за’’
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по социални дейности- 4,,за’’
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по икономическа-   6,, за ’’
 
Общински съвет прие
 
РЕШЕНИЕ № 298
 
           На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35, ал.1 от ЗОС, чл.32, ал.1, т.1 и ал.3 и чл.36 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/Общински съвет гр.Тутракан:     
  1.ДАВА СЪГЛАСИЕ за ПРОДАЖБА на недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в с.Шуменци, общ. Тутракан, кв.9, УПИ ХХ, по плана на с.Шуменци одобрен със Заповед № 3705 и 3706 / 13.08.1950г.и Заповед №2757 / 21.11.2012г.на Кмета на общината за одобрение на ПУП и изменение на ПР, представляващ незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 300,00  кв.м., при граници и съседи на имота : североизток – парцел ІХ- 98; югоизток – улица; югозапад  -   парцел Х; северозапад – парцел Х, с пазарна стойност на имота в размер на 960,00лв. /деветстотин и шестдесет лв./.
 2. Продажбата да се извърши чрез публичен търг с явно наддаване по реда на глава Пета от НРПУРОИ, при начална тръжна цена от 960,00лв. /деветстотин и шестдесет лв./ без ДДС.
 3.ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината да извърши всички необходими действия за правилното и законосъобразно провеждане на търга и сключване на сделката.
 
ГЛАСУВАНЕ:
 
     
Общински съветници –Име, презиме, фамилия
Гласуване – чл.27, ал.5 от ЗМСМА
1.
Адем Шукри Адем
- за-
2.
Вергил Илиев Русев
- за -
3.
Данаил Николов Николов
- за -
4.
Ерол Басриев Кара
- за-
5.
Иван Недев Чокоев
-за-
6.
Красимир Йорданов Петров
- за -
7.
Любен Ангелов Драгнев
- за-
8.
Нехат Ниязиев Кантаров
-
9.
Петра Димитрова Пенчева
-
10.
Румен Паунов Петков
-за-
11.
Светла Костова Стоянова
- за -
12.
Синан Исмаил Топал
-за-
13.
Сашко Николов Змеев
-за-
14.
Сезен Наид Поси
- за-
15.
Севгинар Салиева Амза
- за -
16.
Шенол Али Молла
-  за -
17.
Юрий Денев Василев
- за-
 
Гласували: 15 съветника
За – 15
Въздържали се – няма
Против – няма
 
РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА
 
ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Докладна записка относно  приемане на решение за разпореждане с  недвижим имот-частна общинска собственост,  находящ се в  с.Дунавец, общ. Тутракан, кв.14, УПИ-V-12 по плана на селото, представляващ застроен урегулиран поземлен имот с площ от 5304 кв.м. в т.ч. масивна едноетажна сграда с площ от 303,37 кв.м.
 
Докладва Кмет на Община Тутракан
 
Милен Маринов– Заместник Кмет на Община Тутракан: Предлагам на Вашето внимание докладна записка относно приемане на решение за разпореждане с  недвижим имот-частна общинска собственост,  находящ се в  с.Дунавец, общ. Тутракан, кв.14, УПИ-V-12 по плана на селото, представляващ застроен урегулиран поземлен имот с площ от 5304 кв.м. в т.ч. масивна едноетажна сграда с площ от 303,37 кв.м.
Иван Недев – Председател на ОбС: Имате думата за изказвания.
Изказвания и предложения не постъпиха.
 
Гласуване по комисии:
  ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по местно самоуправление-  5 ,,за’’
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по социални дейности- 4,,за’’
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по икономическа-   6,, за ’’
 
Общински съвет прие
 
РЕШЕНИЕ № 299
 
           На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35, ал.1 от ЗОС, чл.32, ал.1, т.1 и ал.3 и чл.36 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/Общински съвет гр.Тутракан:     
І. ДАВА СЪГЛАСИЕ за ПРОДАЖБА на недвижим имот -  частна общинска собственост, находящ се в с. Дунавец, общ. Тутракан, кв.14, УПИ-V-12 по плана на селото, одобрен със Заповед № 457/11.10.1960г. и Заповед № 2758/21.11.2012г. на Кмета на общината за одобрение на ПУП и изменение на ПР, представляващ  застроен урегулиран поземлен имот с площ от 5304 кв.м. в т.ч. масивна едноетажна сграда с площ от 303,37 кв.м., състояща се от киносалон, три стаи за канцеларии, коридор, таван и мазе, построена през 1960г. при граници и съседи: север – улица с о.т.4 към о.т.4а; изток – парцел VІ-17; юг – парцел І -71, запад – парцел ІV и парцел Х -12, с пазарна стойност в размер на  41422,00лв. /Четиридесет и една хиляди четиристотин двадесет и два лв./
         ІІ. Продажбата да се извърши чрез публичен търг с явно наддаване по реда на глава Пета от НРПУРОИ, при начална тръжна цена от 41422,00лв. /Четиридесет и една хиляди четиристотин двадесет и два лв./ без ДДС, като стойността на земята е в размер на 15382,00 лв. /петнадесет хиляди триста осемдесет и два лв./ без ДДС и стойността на сградата е 26040,00лв./Двадесет и шест хиляди и четиридесет лв./
 ІІІ.ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината да извърши всички необходими действия за правилното и законосъобразно провеждане на търга и сключване на сделките.
 
 
ГЛАСУВАНЕ:
 
     
Общински съветници –Име, презиме, фамилия
Гласуване – чл.27, ал.5 от ЗМСМА
1.
Адем Шукри Адем
- за-
2.
Вергил Илиев Русев
- за -
3.
Данаил Николов Николов
- за -
4.
Ерол Басриев Кара
- за-
5.
Иван Недев Чокоев
-за-
6.
Красимир Йорданов Петров
- за -
7.
Любен Ангелов Драгнев
- за-
8.
Нехат Ниязиев Кантаров
- за-
9.
Петра Димитрова Пенчева
-
10.
Румен Паунов Петков
-за-
11.
Светла Костова Стоянова
- за -
12.
Синан Исмаил Топал
-за-
13.
Сашко Николов Змеев
-за-
14.
Сезен Наид Поси
- за-
15.
Севгинар Салиева Амза
- за -
16.
Шенол Али Молла
-  за -
17.
Юрий Денев Василев
- за-
 
Гласували: 16 съветника
За – 16
Въздържали се – няма
Против – няма
 
РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА
 
ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Докладна записка относно отдаване под наем на преместваем обект - павилион, разположен в имот с идентификатор №73496.500.4026.
Докладва Кмет на Община Тутракан
 
Милен Маринов– Заместник Кмет на Община Тутракан: Предлагам на Вашето внимание докладна записка относно отдаване под наем на преместваем обект - павилион, разположен в имот с идентификатор №73496.500.4026.
Иван Недев – Председател на ОбС: Имате думата за изказвания.
Изказвания и предложения не постъпиха.
 
Гласуване по комисии:
  ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по местно самоуправление-  5 ,,за’’
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по социални дейности- 4,,за’’
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по икономическа-   6,, за ’’
 
Общински съвет прие
 
РЕШЕНИЕ № 300
 
            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА , чл.8, ал.1 и ал.4 във връзка с чл.14, ал.2, ал.3 и ал.8, и  чл.19  от ЗОС, във връзка с чл.31  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество / НРПУРОИ/ , Общински съвет гр.Тутракан                  
1.ДАВА СЪГЛАСИЕ за отдаване под наем на преместваем обект – частна  общинска собственост, представляващ павилион с обособени две помещение с предназначение кафе – аператив и смесен магазин  с площ от 100,00кв.м., като 64,43кв.м. е основната площ и 23,35 кв.м. спомагателна площ, разположен в поземлен имот – публична общинска собственост с идентификатор № 73496.500.4026 с площ от 479 кв.м. по КК на гр. Тутракан, одобрена със Заповед №РД-18-6/04.02.2008г. на ИД на АГКК гр. София,  находящ се в гр. Тутракан, ул. Трансмариска №101, кв.2, с предназначение за търговски обект, за срок от 5 /пет/ години при първоначална тръжна месечна, наемна цена, изчислена съгласно „Тарифа за началния размер на месечните наеми и цени на 1кв.м., при предоставяне на общински помещения, терени и земи”  в размер на 286,92лв. / двеста осемдесет и шест лв. и деветдесет и две ст./ без ДДС.
2.Отдаването под наем да се извърши чрез  публичен търг с явно наддаване по реда на глава Пета от НРПУРОИ, при първоначална тръжна месечна наемна цена в размер на 286,92 лв. / двеста осемдесет и шест лв. и деветдесет и две ст./ без ДДС.
           3.ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината да извърши всички необходими действия за правилното и законосъобразно провеждане на търга и сключване на договора.
ГЛАСУВАНЕ:
 
     
Общински съветници –Име, презиме, фамилия
Гласуване – чл.27, ал.5 от ЗМСМА
1.
Адем Шукри Адем
- за-
2.
Вергил Илиев Русев
- за -
3.
Данаил Николов Николов
- за -
4.
Ерол Басриев Кара
- за-
5.
Иван Недев Чокоев
-за-
6.
Красимир Йорданов Петров
- за -
7.
Любен Ангелов Драгнев
- за-
8.
Нехат Ниязиев Кантаров
- за-
9.
Петра Димитрова Пенчева
-
10.
Румен Паунов Петков
-за-
11.
Светла Костова Стоянова
- за -
12.
Синан Исмаил Топал
-за-
13.
Сашко Николов Змеев
-за-
14.
Сезен Наид Поси
- за-
15.
Севгинар Салиева Амза
- за -
16.
Шенол Али Молла
-  за -
17.
Юрий Денев Василев
- за-
 
Гласували: 16 съветника
За – 16
Въздържали се – няма
Против – няма
 
РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА
 
ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Докладна записка относно определяне на пазарна оценка за продажба на  застроен неурегулиран поземлен имот - частна  общинска собственост с идентификатор №73496.500.98 по КК на гр. Тутракан, в полза на собственика на законно построени сгради в имота.
Докладва Кмет на Община Тутракан
 
Милен Маринов– Заместник Кмет на Община Тутракан: Предлагам на Вашето внимание докладна записка относно определяне на пазарна оценка за продажба на  застроен неурегулиран поземлен имот - частна  общинска собственост с идентификатор №73496.500.98 по КК на гр. Тутракан, в полза на собственика на законно построени сгради в имота.
Иван Недев – Председател на ОбС: Имате думата за изказвания.
Изказвания и предложения не постъпиха.
 
Гласуване по комисии:
  ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по местно самоуправление-  4 ,,за’’, 1 ,,въздържал се’’
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по социални дейности- 4,,за’’
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по икономическа-   6,, за ’’
 
Общински съвет прие
 
РЕШЕНИЕ № 301
 
           На основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2 във връзка с чл.35, ал.3  от Закона за общинската собственост,  чл.32,  ал.3 във връзка с чл.37, ал.1 от  Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/,  Общински съвет гр. Тутракан
   1.Определя  оценка в размер на 35330,00лв. /Тридесет и пет хиляди триста и тридесет  лв./ без включен ДДС,  за продажба на застроен неурегулиран поземлен имот - частна  общинска собственост с площ от 1963,00 кв.м., находящ се в гр. Тутракан, общ.Тутракан, ул. Трансмариска №18, с идентификатор № 73496.500.98  по КК на гр. Тутракан, одобрена със Заповед РД-18-6/04.02.2008г. на ИД на АГКК гр. София, върху който законно е построен недвижим имот – обект „Ресторант” , състоящ се от: 1. Едноетажна масивна сграда  с идентификатор №73496.500.98.1 със застроена площ от 320 кв.м.; 2. Едноетажна масивна сграда със сутерен с идентификатор №73496.500.98.2 със застроена площ от 277 кв.м.;3. Едноетажна масивна сграда с идентификатор № 73496.500.98.3 със застроена площ от 44 кв.м.; 4. Едноетажна масивна сграда с идентификатор № 73496.500.98.5 със застроена площ от 24 кв.м., собственост на  „Ес Ейч” АД, с ЕИК 103786278 със седалище и адрес на управление: гр. Русе, ул. „Баба Тонка” №21, съгласно Постановление от 11.10.2012г. на Георги Георгиев, ЧСИ с рег.№767 с Район на действие  Окръжен съд – Силистра, вписано в Службата по вписванията гр. Тутракан, с вх. рег. №3852 от 14.11.2012г., Акт №56, том.ХІІІ.
2.ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината да извърши всички законосъобразни действия, във връзка с изпълнение на решението.
 
ГЛАСУВАНЕ:
 
     
Общински съветници –Име, презиме, фамилия
Гласуване – чл.27, ал.5 от ЗМСМА
1.
Адем Шукри Адем
- за-
2.
Вергил Илиев Русев
- за -
3.
Данаил Николов Николов
- за -
4.
Ерол Басриев Кара
- за-
5.
Иван Недев Чокоев
-за-
6.
Красимир Йорданов Петров
- за -
7.
Любен Ангелов Драгнев
- за-
8.
Нехат Ниязиев Кантаров
- за-
9.
Петра Димитрова Пенчева
-
10.
Румен Паунов Петков
-за-
11.
Светла Костова Стоянова
- за -
12.
Синан Исмаил Топал
-за-
13.
Сашко Николов Змеев
-за-
14.
Сезен Наид Поси
- за-
15.
Севгинар Салиева Амза
- за -
16.
Шенол Али Молла
-  за -
17.
Юрий Денев Василев
- за-
 
Гласували: 16 съветника
За – 16
Въздържали се – няма
Против – няма
 
РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА
 
ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Докладна записка относно определяне на пазарна оценка за продажба на застроен урегулиран поземлен имот - частна  общинска собственост, находящ се в с. Нова Черна,  УПИ-ХІІІ-416, в кв.42 по регулационен и кадастрален план на селото, одобрен със Заповед №44/25.02.1991г.,  в полза на собствениците на законно построената сграда в имота.
Докладва Кмет на Община Тутракан
 
Милен Маринов– Заместник Кмет на Община Тутракан: Предлагам на Вашето внимание докладна записка относно определяне на пазарна оценка за продажба на застроен урегулиран поземлен имот - частна  общинска собственост, находящ се в с. Нова Черна,  УПИ-ХІІІ-416, в кв.42 по регулационен и кадастрален план на селото, одобрен със Заповед №44/25.02.1991г.,  в полза на собствениците на законно построената сграда в имота.
Иван Недев – Председател на ОбС: Имате думата за изказвания.
Изказвания и предложения не постъпиха.
 
Гласуване по комисии:
  ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по местно самоуправление-  4 ,,за’’, 1 ,,въздържал се’’
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по социални дейности- 4,,за’’
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по икономическа-   6,, за ’’
 
Общински съвет прие
 
РЕШЕНИЕ № 302
 
На основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2 във връзка с чл.35, ал.3  от Закона за общинската собственост,  чл.32,  ал.3 във връзка с чл.37, ал.1 от  Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/,  Общински съвет гр. Тутракан
 
            1.Определя  оценка в размер на 5150,00лв. /Пет хиляди сто и петдесет лв./ без включен ДДС,  за продажбата на застроен урегулиран поземлен имот - частна  общинска собственост с площ от 1144,00 кв.м., находящ се в с.Нова Черна, общ.Тутракан, УПИ-ХІІІ -416, кв.42 по регулационния и кадастрален план на селото, одобрен със Заповед №44/25.02.1991г., върху който законно е построена сграда, чрез отстъпено право на строеж, в полза на съсобствениците по давност и наследство: Йорданка Христова Антонова с ЕГН:5209205733; Върба Илиева Казанлиева с ЕГН:4203285679; Здравко Димитров Казанлиев с ЕГН:6612105660; Валентин Димитров Казанлиев с ЕГН:6106025649; Николина Неделчева Ангелова с ЕГН:5207165610; Йордан Неделчев Христов с ЕГН:5412165588; Янко Неделчев Христов с ЕГН:6205085586; Тихомир Иванов Христов с ЕГН:7712115323,  и  съгласно Нотариален акт 351, том.ІІІ, дело 372/98год.
2.ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината да извърши всички законосъобразни действия, във връзка с изпълнение на решението.
 
ГЛАСУВАНЕ:
 
     
Общински съветници –Име, презиме, фамилия
Гласуване – чл.27, ал.5 от ЗМСМА
1.
Адем Шукри Адем
- за-
2.
Вергил Илиев Русев
-
3.
Данаил Николов Николов
- за -
4.
Ерол Басриев Кара
- за-
5.
Иван Недев Чокоев
-за-
6.
Красимир Йорданов Петров
- за -
7.
Любен Ангелов Драгнев
- за-
8.
Нехат Ниязиев Кантаров
- за-
9.
Петра Димитрова Пенчева
-
10.
Румен Паунов Петков
-за-
11.
Светла Костова Стоянова
- за -
12.
Синан Исмаил Топал
-за-
13.
Сашко Николов Змеев
-за-
14.
Сезен Наид Поси
- за-
15.
Севгинар Салиева Амза
- за -
16.
Шенол Али Молла
-  за -
17.
Юрий Денев Василев
- за-
 
Гласували: 15 съветника
За – 15
Въздържали се – няма
Против – няма
РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА
 
ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Докладна записка относно прекратяване на съсобственост между Община Тутракан и „ЕС ЕЙЧ”  АД в поземлен имот с идентификатор №73496.500.1301 по КК на гр. Тутракан .
Докладва Кмет на Община Тутракан
 
Милен Маринов– Заместник Кмет на Община Тутракан: Предлагам на Вашето внимание докладна записка относно прекратяване на съсобственост между Община Тутракан и „ЕС ЕЙЧ”  АД в поземлен имот с идентификатор №73496.500.1301 по КК на гр. Тутракан .
Иван Недев – Председател на ОбС: Имате думата за изказвания.
Изказвания и предложения  постъпиха.
Гласуване по комисии:
  ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по местно самоуправление-  4 ,,за’’
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по социални дейности- 4,,за’’
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по икономическа-   6,, за ’’
 
Красимир Петров -общински съветник : Нашата комисия има предложение пазарната оценка за продажба на имота в размер на 1810 лв. да се завиши на 2200 лв. без ДДС .
Иван Недев – Председател на ОбС: Подлагам на  гласуване предложението.
 
ГЛАСУВАНЕ:
Гласували: 16 съветника
За – 11
Въздържали се – 5
Против – няма
Предложението  се приема.
 
Общински съвет прие
 
РЕШЕНИЕ № 303
 
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.36 от Закона за собствеността, чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.32, ал.1, т.1 и ал.3, и  чл.40, ал.1, т.2 и ал.3 от НРПУРОИ , Общински съвет гр. Тутракан
            І. Дава съгласие да се прекрати съсобствеността между община Тутракан и „ЕС ЕЙЧ”  АД с ЕИК103786278, със седалище и адрес на управление: гр. Русе, ул. „Баба Тонка” №21, чрез продажба на общинската идеална част, представляваща 151/301 от застроен неурегулиран поземлен имот, находящ се в гр. Тутракан, ул. Рибарска №51, кв.10,  по плана на  Рибарска махала от 1991г. с идентификатор №73496.500.1301 по КК на гр. Тутракан, одобрен със Заповед №РД-18-6/04.02.2008г. на ИД на АГКК гр. София,  целия с площ от 301 кв.м., при граници и съседи: север – поземлен имот №73496.500.851 и №73496.500.1302, изток – поземлен имот №73496.500.1302 и №73496.500.1303; юг – ул. с №73496.500.4056, запад – улица с  №73496.500.851.
            ІІ. Определя пазарната оценка за продажба на гореописания имот в размер на 2200,00/Две хиляди и двеста лв./ без ДДС.
            ІІІ. Възлага на Кмета на община Тутракан да извърши всички законосъобразни действия във връзка с взетото решение.
 
 
 
 
  ГЛАСУВАНЕ:
 
     
Общински съветници –Име, презиме, фамилия
Гласуване – чл.27, ал.5 от ЗМСМА
1.
Адем Шукри Адем
- за-
2.
Вергил Илиев Русев
- за -
3.
Данаил Николов Николов
- за -
4.
Ерол Басриев Кара
- за-
5.
Иван Недев Чокоев
-за-
6.
Красимир Йорданов Петров
- за -
7.
Любен Ангелов Драгнев
- за-
8.
Нехат Ниязиев Кантаров
- за-
9.
Петра Димитрова Пенчева
-
10.
Румен Паунов Петков
-за-
11.
Светла Костова Стоянова
- за -
12.
Синан Исмаил Топал
-за-
13.
Сашко Николов Змеев
-за-
14.
Сезен Наид Поси
- за-
15.
Севгинар Салиева Амза
- за -
16.
Шенол Али Молла
-  за -
17.
Юрий Денев Василев
- за-
 
Гласували: 16 съветника
За – 16
Въздържали се – няма
Против – няма
 
РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА
 
 
ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Докладна записка относно прекратяване на съсобственост между Община Тутракан и физическо лице в поземлен имот с идентификатор №73496.500.337 по КК на гр. Тутракан .
Докладва Кмет на Община Тутракан
 
Милен Маринов– Заместник Кмет на Община Тутракан: Предлагам на Вашето внимание докладна записка относно прекратяване на съсобственост между Община Тутракан и физическо лице в поземлен имот с идентификатор №73496.500.337 по КК на гр. Тутракан .
Иван Недев – Председател на ОбС: Имате думата за изказвания.
Изказвания и предложения  постъпиха.
Гласуване по комисии:
  ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по местно самоуправление-  4 ,,за’’
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по социални дейности- 4,,за’’
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по икономическа-   6,, за ’’
 
Красимир Петров -общински съветник : Отново по предложение на нашата комисия искаме да завишим цената на имота от 1100 лв. на 1400 лв. без ДДС .
Иван Недев – Председател на ОбС: Подлагам на  гласуване предложението.
 
ГЛАСУВАНЕ:
Гласували: 15 съветника
За – 10
Въздържали се – 5
Против – няма
Предложението  се приема.
 
Общински съвет прие
 
РЕШЕНИЕ № 304
 
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.36 от Закона за собствеността, чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.32, ал.1, т.1 и ал.3, и  чл.40, ал.1, т.2 и ал.3 от НРПУРОИ , Общински съвет гр. Тутракан
            І. Дава съгласие да се прекрати съсобствеността между община Тутракан и Раакия Али Чанакчъ  с ЕГН:6409275679 с постоянен адрес: гр. Тутракан, ул.Мусала №27, чрез продажба на общинската идеална част, представляваща 96/206 идеални части от застроен неурегулиран поземлен имот, находящ се в гр. Тутракан, ул. Тимок №6, кв.4,  по регулационния план  от 1976г. с идентификатор №73496.500.337 по КК на гр. Тутракан, одобрен със Заповед №РД-18-6/04.02.2008г. на ИД на АГКК гр. София,  целия с площ от 206 кв.м., при граници и съседи: север – поземлен имот №73496.500.339, изток – поземлен имот №73496.500.340 и №73496.500.336; юг – ул. с №73496.500.654, запад – улица с №73496.500.654; северозапад – 73496.500.338.
            ІІ. Определя пазарната оценка за продажба на гореописания имот в размер на                       1 400 лв./Хиляда и четиристотин лв./ без ДДС.
            ІІІ. Възлага на Кмета на община Тутракан да извърши всички законосъобразни действия във връзка с взетото решение.
 
  ГЛАСУВАНЕ:
 
     
Общински съветници –Име, презиме, фамилия
Гласуване – чл.27, ал.5 от ЗМСМА
1.
Адем Шукри Адем
- за-
2.
Вергил Илиев Русев
- за -
3.
Данаил Николов Николов
- за -
4.
Ерол Басриев Кара
- за-
5.
Иван Недев Чокоев
-за-
6.
Красимир Йорданов Петров
- за -
7.
Любен Ангелов Драгнев
- за-
8.
Нехат Ниязиев Кантаров
- за-
9.
Петра Димитрова Пенчева
-
10.
Румен Паунов Петков
-за-
11.
Светла Костова Стоянова
- за -
12.
Синан Исмаил Топал
-за-
13.
Сашко Николов Змеев
-за-
14.
Сезен Наид Поси
- за-
15.
Севгинар Салиева Амза
- за -
16.
Шенол Али Молла
-  за -
17.
Юрий Денев Василев
- за-
 
Гласували: 16 съветника
За – 16
Въздържали се – няма
Против – няма
 
РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА
 
ПО ШЕСНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Докладна записка относно доклад за дейността на “ Комунални дейности  “ ЕООД за 2012г.
Докладва Гинка Светославова Стоянова
 
Гинка Стоянова- ВИД Управител на “ Комунални дейности  “ ЕООД : Предлагам на Вашето внимание докладна записка относно доклад за дейността на “ Комунални дейности  “ ЕООД за 2012г.
Иван Недев – Председател на ОбС: Имате думата за изказвания.
Изказвания и предложения не постъпиха.
Гласуване по комисии:
  ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по местно самоуправление-  5 ,,за’’
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по социални дейности- 5,,за’’
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по икономическа-   6,, за ’’
 
Общински съвет прие
 
РЕШЕНИЕ № 305
 
 
 
На основание чл.21, ал.1, т.23 и т.24 от ЗМСМА и чл.11, ал.1, т.4 от Наредба за реда за учредяване на търговски дружества с общинско имущество и за упражняване на правата на собственост в търговски дружества с общинско участие в капитала Общински съвет гр. Тутракан приема отчета за дейността на „Комунални дейности” ЕООД за 2012 г.
 
ГЛАСУВАНЕ:
Гласували: 15 съветника
За – 15
Въздържали се – няма
Против – няма
 
РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА
 
ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Докладна записка относно безвъзмездно предоставяне на земеделски земи от общинския поземлен фонд на “ Мюсюлманско настоятелство “ гр. Тутракан .
 
Докладва Кмет на Община Тутракан
 
Милен Маринов– Заместник Кмет на Община Тутракан: Предлагам на Вашето внимание докладна записка относно безвъзмездно предоставяне на земеделски земи от общинския поземлен фонд на “ Мюсюлманско настоятелство “ гр. Тутракан .
Иван Недев – Председател на ОбС: Имате думата за изказвания.
Изказвания и предложения  постъпиха.
Гласуване по комисии:
  ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по местно самоуправление-  4 ,,за’’, 1 ,,въздържал се’’
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по социални дейности- 4,,за’’
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по икономическа-   4,, за ’’ , 2,,въздържал се’’
 
 Любен Драгнев - общински съветник : Предлагам направо да се спрем с отдаването безвъзмездно на земи по този начин създаваме атмосфера за една малка далавера . Лично аз предлагам да вземем решение да не се отдават безвъзмездно общинско имущество до края на мандата .
Вергил Русев-общински съветник : Вземам отношение , защото в заседанието на нашата комисия аз съм единият глас , които се въздържа , защото имах някакви съображения , които трябваше да проверя . В комисията се изказа становище , че след като сме дали земи на манастира в с. Сяново би следвало да дадем и тук . Аз мисля , че когато даваме нещо трябва да помислим малко по -обстойно върху това , защо даваме , за какво го даваме , на кого го даваме , и какъв ще бъде ефекта от това даване . Значи манастира в с. Сяново нямаше земя и затова дадохме обаче мюсюлманското настоятелство разполага с 100 дка земя следвали при това положение да дадем още 50 дка  след като имаме толкова много други дупки за запълване . Болницата ни има изключително големи задължения , детските градини ежегодно завършват с не разплатени разходи , на културните институти ежегодно не им достигат парите за изявите , които имат , защото по календарният план за годината с бюджета на общината не могат да си покрият всички разходи ето , защо аз смятам , че е по разумно , ако ще даваме земя да даваме на такива наши звена , които се нуждаят от земята и , която земя ще се ползва твърдо за покриване на нуждите и в предвид на тези съображения аз ще гласувам против .
Шенол Молла -общински съветник : Напълно съм съгласен с г-н Драгнев , но факта е до кога ще бъде срока на това решение , което ще гласуваме след малко в един момент за четири години ли , за мандата на кмета ли  , за постоянно ли е или в един момент , когато представим някаква докладна записка за някъде си да разрешим за нещо , така , че за мен е абсурдна самата точка .
Нехат Кантаров - общински съветник : В докладната записка е описано за какво им трябва земята мисля , че кмета не е споменал за какво са необходими средствата , а чрез даване на земя безвъзмездно в срок от три години , не за постоянно , защото е паметник на културата . Има нужда от ремонт този паметник на културата . Кой сме ние да забраняваме дали да даваме , аз затова гласувах против  някои ден като се внесе докладна записка какво ще кажем не можем има забрана на общинския съвет .
Любен Драгнев - общински съветник : Щом общината има средства отпускаме , а като няма , няма да се отпускат .
Вергил Русев-общински съветник : Не мога да приема това , което каза г-н Кантаров , защото аз съм вече два мандата общински съветник сега чувам за такива неща , но има други начини за субсидиране ремонтни дейности . Наскоро приехме бюджета , защо по време на приемане на бюджета не се постави този въпрос тая година нито миналата година сега изведнъж , защото сме дали на с. Сяново  и затова , аз пък искам да запитам тези 100 дка земя , която ги има мюсюлманското настоятелство на кого е дадена сега , защото беше в земеделска кооперация и какви приходи получават от нея .
Иван Недев – Председател на ОбС: Предлагам да преминем към гласуване на решенията .
Общински съвет прие
 
РЕШЕНИЕ № 306
 
На основание чл. 21, ал. 1 , т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Общински съвет – Тутракан реши да не се отдава безвъзмездно общинско имущество до края на мандата .
 
  ГЛАСУВАНЕ:
 
     
Общински съветници –Име, презиме, фамилия
Гласуване – чл.27, ал.5 от ЗМСМА
1.
Адем Шукри Адем
- против-
2.
Вергил Илиев Русев
- за -
3.
Данаил Николов Николов
- за -
4.
Ерол Басриев Кара
- против-
5.
Иван Недев Чокоев
-за-
6.
Красимир Йорданов Петров
- против -
7.
Любен Ангелов Драгнев
- за-
8.
Нехат Ниязиев Кантаров
- против-
9.
Петра Димитрова Пенчева
-
10.
Румен Паунов Петков
-за-
11.
Светла Костова Стоянова
- за -
12.
Синан Исмаил Топал
-за-
13.
Сашко Николов Змеев
-за-
14.
Сезен Наид Поси
- против-
15.
Севгинар Салиева Амза
- против -
16.
Шенол Али Молла
-  против -
17.
Юрий Денев Василев
- за-
 
Гласували: 16 съветника
За – 9
Въздържали се – няма
Против – 7
 
РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА
 
 
 
Общински съвет прие
 
РЕШЕНИЕ № 307
 
 
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местна администрация, във връзка с чл. 39, ал.5 от Закона за общинската собственост и чл. 21, ал.3 от Закона за вероизповеданията:
            1.  Дава съгласие за безвъзмездно предоставяне на земеделска земя от Общинския поземлен фонд в полза на „Мюсюлманско настоятелство”, гр. Тутракан, съставляваща:
            - поземлен имот с идентификатор № 73496.8.97, находящ се в землището на гр. Тутракан, местността „Сакара”, с площ от 23,587 дка.;
            - поземлен имот № 047008, находящ се в землището на с. Нова Черна, местността „Турските гробища” с площ от 21,153 дка.;
            - поземлен имот № 047011, находящ се в землището на с. Нова Черна, местността „Турските гробища” с площ от 10,566 дка.,
за срок от 3 /три/ стопански години, считано от 01.10.2013 г., до 30.09.2016 г.
            2. Възлага на Кмета на Общината да извърши необходимите действия за правилното и законосъобразно сключване на сделката.
 
  ГЛАСУВАНЕ:
 
     
Общински съветници –Име, презиме, фамилия
Гласуване – чл.27, ал.5 от ЗМСМА
1.
Адем Шукри Адем
- за-
2.
Вергил Илиев Русев
- против -
3.
Данаил Николов Николов
- против -
4.
Ерол Басриев Кара
- за-
5.
Иван Недев Чокоев
-въздържал се-
6.
Красимир Йорданов Петров
- въздържал се -
7.
Любен Ангелов Драгнев
- против-
8.
Нехат Ниязиев Кантаров
- за-
9.
Петра Димитрова Пенчева
-
10.
Румен Паунов Петков
-въздържал се-
11.
Светла Костова Стоянова
- против -
12.
Синан Исмаил Топал
-въздържал се-
13.
Сашко Николов Змеев
-против-
14.
Сезен Наид Поси
- за-
15.
Севгинар Салиева Амза
- за -
16.
Шенол Али Молла
-  за -
17.
Юрий Денев Василев
-
 
Гласували: 15 съветника
За – 6
Въздържали се – 4
Против – 5
 
РЕШЕНИЕТО НЕ СЕ ПРИЕМА
 
ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Докладна записка относно отпускане на еднократна помощ на Жейлян Зюлкяр Басри  с ЕГН 8708275576, с.Цар Самуил ,  ул. „Рила „№10 .
 
Докладва Кмет на Община Тутракан
 
Милен Маринов– Заместник Кмет на Община Тутракан: Предлагам на Вашето внимание докладна записка относно отпускане на еднократна помощ на Жейлян Зюлкяр Басри  с ЕГН 8708275576, с.Цар Самуил ,  ул. „Рила „№10 .
Иван Недев – Председател на ОбС: Имате думата за изказвания.
Изказвания и предложения  не постъпиха.
Гласуване по комисии:
  ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по местно самоуправление-  5 ,,за’’
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по социални дейности- 5,,за’’
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по икономическа-   6,, за ’’
 
Общински съвет прие
 
РЕШЕНИЕ № 308
 
 
  На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА Общински съвет тр. Тутракан отпуска еднократна помощ на  Жейлян Зюлкяр Басри  с ЕГН 8708275576,  майка на Емир Жейлян Зюлкяр с ЕГН 1248165582,  с.Цар Самуил,   ул. „Рила „№10   на стойност 900.00 лева.
 
ГЛАСУВАНЕ:
 
     
Общински съветници –Име, презиме, фамилия
Гласуване – чл.27, ал.5 от ЗМСМА
1.
Адем Шукри Адем
- за-
2.
Вергил Илиев Русев
- за -
3.
Данаил Николов Николов
- за -
4.
Ерол Басриев Кара
- за-
5.
Иван Недев Чокоев
-за-
6.
Красимир Йорданов Петров
- за -
7.
Любен Ангелов Драгнев
- за-
8.
Нехат Ниязиев Кантаров
- за-
9.
Петра Димитрова Пенчева
-
10.
Румен Паунов Петков
-за-
11.
Светла Костова Стоянова
- за -
12.
Синан Исмаил Топал
-за-
13.
Сашко Николов Змеев
-за-
14.
Сезен Наид Поси
- за-
15.
Севгинар Салиева Амза
- за -
16.
Шенол Али Молла
-  за -
17.
Юрий Денев Василев
- за-
 
Гласували: 16 съветника
За – 16
Въздържали се – няма
Против – няма
 
РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА
 
ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Докладна записка относно отпускане на еднократна помощ на Пламен Ангелов Димчев  с ЕГН 6604145601, гр. Тутракан ,  ул. „Васил Априлов „№24.
 
Докладва Кмет на Община Тутракан
 
Милен Маринов– Заместник Кмет на Община Тутракан: Предлагам на Вашето внимание докладна записка относно отпускане на еднократна помощ на Пламен Ангелов Димчев  с ЕГН 6604145601, гр. Тутракан ,  ул. „Васил Априлов „№24 .
Иван Недев – Председател на ОбС: Имате думата за изказвания.
Изказвания и предложения   постъпиха.
Гласуване по комисии:
  ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по местно самоуправление-  3 ,,за’’,2 ,,въздържал се’’
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по социални дейности- 5,,за’’
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по икономическа-   6,, за ’’
 
Вергил Русев-общински съветник : Искам да задам няколко въпроса , първо причината за пожара , второ кога става пожара в кои часове , имало ли е някои в къщи или не , третият ми въпрос е кои е извършил огледа на къщата и как се е определила сумата от 1500 лв. Всеки е задължен , ако иска да получи нещо за имота си да си застрахова имота , няма застраховка на имота .
Иван Недев – Председател на ОбС: Аз предложих на кмета комисия да отиде на место от специалисти , инженери , които разбират да отидат и да направят оценка . Такава комисия е посетила обекта направила е оценка , хубаво беше тук да се приложи протокола от комисията , за да има яснота .
Милен Маринов– Заместник Кмет на Община Тутракан: Да имаше комисия ,ходи  направи оценката и съм съгласен , че трябваше да се донесе протокола от комисията .
Юрий Василев-общински съветник : Искам само да кажа , че ако така продължаваме с помощите юни месец ще трябва да направим актуализация на комисията по еднократни помощи , защото много бързо напредваме с бюджета .
 
Общински съвет прие
 
РЕШЕНИЕ № 309
 
      На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА Общински съвет тр. Тутракан отпуска еднократна помощ на  Пламен Ангелов Димчев  с ЕГН 6604145601, гр. Тутракан,  ул. „Васил Априлов „№24 на стойност  от 1500,00  лева.
 
ГЛАСУВАНЕ:
 
     
Общински съветници –Име, презиме, фамилия
Гласуване – чл.27, ал.5 от ЗМСМА
1.
Адем Шукри Адем
- за-
2.
Вергил Илиев Русев
- въздържал се -
3.
Данаил Николов Николов
- за -
4.
Ерол Басриев Кара
- за-
5.
Иван Недев Чокоев
-за-
6.
Красимир Йорданов Петров
- за -
7.
Любен Ангелов Драгнев
- за-
8.
Нехат Ниязиев Кантаров
-
9.
Петра Димитрова Пенчева
-
10.
Румен Паунов Петков
-за-
11.
Светла Костова Стоянова
- за -
12.
Синан Исмаил Топал
-за-
13.
Сашко Николов Змеев
-за-
14.
Сезен Наид Поси
-
15.
Севгинар Салиева Амза
- за -
16.
Шенол Али Молла
-  за -
17.
Юрий Денев Василев
- за-
 
Гласували: 14 съветника
За – 13
Въздържали се – 1
Против – няма
 
РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА
 
ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Докладна записка относно ползване на абонаментни карти на преференциални цени  по утвърдените линии на градския  и общинския транспорт от гражданите на възраст 65 и повече години.
Докладва Кмет на Община Тутракан
 
Милен Маринов– Заместник Кмет на Община Тутракан: Предлагам на Вашето внимание докладна записка относно ползване на абонаментни карти на преференциални цени  по утвърдените линии на градския  и общинския транспорт от гражданите на възраст 65 и повече години.
Иван Недев – Председател на ОбС: Имате думата за изказвания.
Изказвания и предложения  не постъпиха.
Гласуване по комисии:
  ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по местно самоуправление-  5 ,,за’’
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по социални дейности- 4,,за’’
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по икономическа-   6,, за ’’
 
Общински съвет прие
 
РЕШЕНИЕ № 310
 
1.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА,  Общински съвет гр.Тутракан дава съгласие, гражданите на Община Тутракан на възраст над 65г., да ползват абонаментни карти на преференциални цени по утвърдените линии на градския  и общинския транспорт.
2. Упълномощава Кмета на Община Тутракан да сключи договор с фирмата превозвач по линиите на градския и общинския транспорт, като сумата за доплащане от Община Тутракан за издаване на картите не може да надвишава 960.00 /деветстотин и шестдесет/ лв. с ДДС на месец.   
 
ГЛАСУВАНЕ:
 
     
Общински съветници –Име, презиме, фамилия
Гласуване – чл.27, ал.5 от ЗМСМА
1.
Адем Шукри Адем
- за-
2.
Вергил Илиев Русев
- за -
3.
Данаил Николов Николов
- за -
4.
Ерол Басриев Кара
- за-
5.
Иван Недев Чокоев
-за-
6.
Красимир Йорданов Петров
- за -
7.
Любен Ангелов Драгнев
- за-
8.
Нехат Ниязиев Кантаров
-
9.
Петра Димитрова Пенчева
-
10.
Румен Паунов Петков
-за-
11.
Светла Костова Стоянова
- за -
12.
Синан Исмаил Топал
-за-
13.
Сашко Николов Змеев
-за-
14.
Сезен Наид Поси
-
15.
Севгинар Салиева Амза
- за -
16.
Шенол Али Молла
-  за -
17.
Юрий Денев Василев
- за-
 
Гласували: 14 съветника
За – 14
Въздържали се – няма
Против – няма
 
РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА
 
ПО ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Изказвания, питания, становища и предложения на граждани. Разни.
 
Иван Недев – Председател на ОбС: Аз искам да ви информирам за това , че при нас постъпи подписка от инициативен комитет в с. Цар Самуил с желание да се проведе референдум за преминаване на с. Цар Самуил в община Сливо поле . Преписката беше прегледана от нас и заедно с кмета на общината и с юриста направихме преглед дали е спазен закона тука се работи по два закона , единият е закон за териториалното устройство , а другият закон е за допитване до народа .Аз ви чета как сме отговорили на инициативният комитет при събиране на подписите : вие не сте спазили разпоредбите начл. 28 , ал. 2 от ЗАТУРБ . Точка втора не са съгласувани с кмета на общината общодостъпни места , където да се събират подписите . Това се изисква по закон кмета на общината да определи пунктове , където да се събират подписите , това не е спазено . Точка три не е уведомен председателя на общинския съвет и кмета на общината за започването на подписката и за поставения за гласуване на референдума въпрос , това също се изисква от закона преди да започне събирането на подписите да уведомят председателя на общинския съвет и кмета на общината , че се започва такава подписка . Бланката на , която се събират подписите не съдържа на всяка страница искането с въпроса или въпросите за референдума . Алинея пет не е отбелязано на отделен ред  в бланката , че личните данни няма да се използват за други цели , бланките не са с отделен номер , няма графа “забележки   “.Не е спазена разпоредбата по чл. 27 , ал. 1 , т. 3 от ЗПУГДВМС .
Искането не е придружено с аргументирано становище на кмета на населеното място , което да се изпрати на общинските съветници .
От гореизложеното считам , че не следва да се даде  ход на преписката и  същата да се внесе за обсъждане в общинския съвет докато не се отстранят допуснатите пропуски и се спазят разпоредбите на ЗАТУРБ и ЗПУГДВМС . Вчера беше целия инициативен комитет тука връчих им го това и им казах , че не можем да дадем ход и да внесем за обсъждане трябва общинския съвет да вземе решение за провеждане на референдум тъй като тези неща са нарушение на закона , не са спазени при започване на събиране на подписите . Между другото този инициативен комитет е бил при областния управител на Русе , при областния управител на Силистра , при колегите от Сливо поле , при кмета . Едно от изискванията на закона е приемащата община да си даде съгласието , те трябва да проведат заседание на общинския съвет и да излязат с решение , че ги приемат , такова решение няма и така и не са вземали . Разговарях с колегите за сега нито са потвърдили , нито са отрекли , че ще ги вземат. Длъжен съм съгласно закона да уведомя общинските съветници и затова използвам заседанието да ви съобщя , да ви информирам , че има такава подписка , има желание , събрани са над 500 – 530 подписа в с. Цар Самуил , тя е при нас подписката с мотивите , но са допуснати редица нарушения при започване на подписката . Следващата процедура , ако се спази закона и всички грешки се отстранят , ние трябва да си дадем съгласието общинския съвет за провеждане на референдум .
Вергил Русев -общински съветник :  Уважаеми г-н Зам. Кмет въпроса ми е отправен към вас през месец декември на основа на проучванията , които направихте се уточни изграждане на предприятие  “ БКС“  към общината , тогава се уточниха и дейностите , които ще изпълнява това предприятие . Месец януари на заседание на общинския съвет приехме правилник за работата на предприятието . Сега сме месец март моят въпрос е до къде са стигнали нещата във връзка с ликвидирането , заличаването от търговския регистър  на “ Комунални дейности“  ЕООД и какви са намеренията на общинското ръководство за обявяване на конкурс или по друг начин за избор на ръководител на това предприятие към общинската администрация . Ще навлезем вече в активния сезон за работа , но още по въпроса няма нищо , аз поне нямам информация .
 Милен Маринов– Заместник Кмет на Община Тутракан: В момента работим по изграждане на самата структура много добре трябва да обхванем всички дейности , които трябва да се вършат с какви хора и определяне на самия бюджет , там наистина имаме малки затруднения , понеже не знаем още как ще се развият нещата с новите програми и хората , които ще работят , дали ще имаме нови хора , дали няма да имаме , затова забавяме малко въпроса за самото предприятие . И другият проблем , които възникна е с ликвидация на старото  предприятие , там с юристите доста спорове възникнаха така , че очакваме малко помощ от тях да го ликвидираме по най- добрият начин по , които може да се ликвидира , да не се допуснат нарушения . Надявам се до края на месец май вече да изчистим всички неща и предприятието ще може да работи .
Иван Недев – Председател на ОбС: На миналото заседание имаше питане от общински съветник В. Русев до кмета по редица въпроси , подготвен е писмен отговор , но така се договориха с кмета на следващото заседание , той иска лично да участва в отговорите . Следващата сесия ще се проведе на 25 .04.2013г.
 
В 15.35 часа поради изчерпване на дневния ред , Председателят закри заседание № 23 от 28. 03. 2013 г.
 
 
 
 
 
Протоколист: ...............................
(Ю.Бъчварова)
 
Председател: ...........П/П............
(И.Недев)