Боблата

9/1/2015
ОБЯВЛЕНИЕ
 
 
Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие е изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000180 „Боблата.
Защитената зона е разположена в землищатанагр. Тутракан, с. Шуменци и с. Старо село, община Тутракан, област Силистра.
Пълният текст на проекта на заповед е публикуван на Интернет страницата на министерство на околната среда и водите - http://www.moew.government.bg/?show=top&cid=146 и е на разположение в административнатасградана Регионална инспекция по околната среда и водите РИОСВ – Русе (гр. Русе 7000, ул. „Придунавски булевард” № 20, п.к. 26).
В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проекта на заповед забрани и ограничения на дейности.
 

Прикачени файлове