Вътрешни правила

29/2/2016
      
УТВЪРДИЛ:              /п.п./
                                                                                  със ЗАПОВЕД  № РД – 04 -2096/30.09.2014г:
ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА ТУТРАКАН
/СЪГЛ.ЗАПОВЕД № РД – 04 - 2009 /17.09.2014 г./
МИЛЕН МИЛКОВ МАРИНОВ
 ЗАМ.КМЕТ НА ОБЩИНА ТУТРАКАН 
              
 
 
 
 
                                                          
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, СЪДЪРЖАЩИ РЕДА ЗА ПЛАНИРАНЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПРОЦЕДУРИ ПО ЗОП, ЗА КОНТРОЛ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СКЛЮЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ  И
ПРАВИЛАТА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И РАБОТА С ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА В ОБЩИНА ТУТРАКАН
 
 
     (Допълнени с заповед №РД-04-282 от 29.02.2016 и заповед №РД-04-456 от 24.03.2016)
 
 
 
 
 
 
 
ГЛАВА ПЪРВА
 
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
 
 Чл.1. Настоящите вътрешни правила се приемат на основание чл. 8б и чл.22г от Закона за обществените поръчки(ЗОП).
 Чл.2.(1)С настоящите вътрешни правила се определят условията и редът за изпълнение на дейностите, свързани с възлагането на обществени поръчки, касаещи разходи на Община Тутраканза всички видове дейности обект на обществена поръчка, независимо от източника на финансиране, както следва:
1.         планиране на обществените поръчки;
2.         организация на провеждането на процедурите - подготовка и възлагане на обществени поръчки, вкл. и на тези по глава осма «а» от ЗОП и по реда и при условията на чл.14, ал.5 от ЗОП;
3.         контрол на изпълнението на сключените договори за обществени поръчки и писмените договори по чл. 101 е от ЗОП;
4.         поддържането на профила на купувача, включително за удостоверяването на датата на публикуването на електронните документи в него при условията и по реда на Закона за електронното управление;
5.         предварителен контрол за законосъобразност при възлагане на обществени поръчки;
6.         организация при обжалване решенията на възложителя;
7.         завеждане, съхраняване, комплектуване и архивиране на информацията/документите и досиетата/за обществените поръчки.
(2)Настоящите правила имат за цел да създадат условия за законосъобразно, ефективно, ефикасно и икономично разходване на бюджетните средства, включително и на средствата от фондовете и програмите на Европейския съюз, както и за публичност и прозрачност в дейността по възлагане на обществени поръчкив Общинска администрация –Тутракан..
Чл.3. Възлагането на обществените поръчки в Общинска администрация –Тутракан се осъществява в съответствие с принципите на публичност, прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация.
Чл.4.Вътрешните правила се прилагат при доставка на стоки, предоставянето на услуги, извършване на строителство или провеждане на конкурс за проект.
Чл.5.Вътрешните правила се прилагат от всички длъжностни лица от Общинска администрация –Тутракан, които имат права, задължения и отговорности по изпълнението на дейностите, свързани с възлагането на обществените поръчки.
Чл.6. Възложител на обществените поръчки е Кметът на Община Тутракан, който може да делегира правомощията си на основание чл.8, ал.2отЗОПна друго длъжностно лице от Общината.
Чл.7.По смисъла на настоящите правила, заявител е секратарят на Община Тутракан,директорите на дирекции, ръководителите набюджетните звена на общината и ръководителите на проекти, финансирани от ЕС, коитосъгласно структурата на общинската администрация пряко отговаря за осъществяването наобекта на съответната обществена поръчка и директорътна Общинскопредприятие„БКС” зазадълженията и разходите, свързани с дейността на Общинскотопредприятие,включени вкапиталовата програма на Община Тутракан.
 
ГЛАВА ВТОРА
 
Планиране на обществените поръчки
Чл.8.(1) До 01 декември на текущата година, директорите на дирекции при Община Тутракан, ръководители на бюджетни звена и ръководителите на проекти, финансирани от ЕС, директорът на Общинско предприятие „БКС” - заявители на обществени поръчки, изготвят и представят на Директор Дирекция „ФСБ”, заявка- списък на обществените поръчки, които следва да бъдат планирани за цялата календарна година.
(2)Директор на Дирекция „ФСБ”съгласува със Заместник-кметовете постъпилите заявки по ал.1 , след което ги предава в отдел „ПКП” . Служител от Отдел „ПКП”, в срок до 1 февруари, изготвят обобщен план-график на планираните обществени поръчки.
(3)План- графикът трябва да съдържа наличната към момента на съставянето му информация,  като за всяка обществена поръчка се посочва наименование, срок за изпълнение, прогнозна стойност, вид на процедурата, ориентировъчна дата за възлагането й /сключването на договор/, дирекция и отговорен служител от дирекцията за провеждане на процедурата и за контрол на сключения договор.
(4)Обобщеният план- график на обществените поръчки се представя на Възложителя - кмета на общината или упълномощените лица по чл. 8, ал.2 от ЗОП за одобрение.
 
(5)За одобрените от Възложителя обществени поръчки от обобщения план – график  по ал..4, служител от отдел „ПКП” подготвя предварителни обявления за обществените поръчки, които възнамеряват да открият през следващите 12 месеца, съгласно чл.23 от ЗОП и ги предава в електронен формат на гл.експерт „Информационно осигуряване”/ИО/, който ги изпраща до Агенцията по обществени поръчки/АОП/, за вписване в Регистъра на обществените поръчки/РОП/, публикува в профила на купувача/ПК/, а при определените в ЗОП условия до Службата за публикации на Официален вестник на Европейския съюз.
 
Чл.9. (1) Въз основа на одобреният план- график се подготвя провеждането на обществените поръчки за бюджетната календарна година.
         (2) Възлагането на невключените в плана по чл. 8, ал. 4 обществени поръчки, се допуска по изключение, след съгласуване от съответния директор на дирекция, съгласувано със съответния ресорен заместник кмет,  директор дирекция „ФСБ” и одобрено от Възложителя.
 
Чл.10.При организиране на обществени поръчки сроковете на стартирането им следва да са:
А)За периодично повтарящи се договори за доставки или услуги, обявлението в АОП се публикува най-малко 3 месеца, преди изтичане срока на договора със същия предмет.
Б)За периодично повтарящи се договори за доставки или услуги възлагани чрез публична покана по реда на Глава Осма „а" от ЗОП процедурата се стартира най-малко един месец  преди изтичане срока на договора със същия предмет.
В)Директорите на дирекции трябва да съобразяват датата на подаване на предложението по чл.15, с вида на процедурата, както и с вида, спецификата и степента на сложност на предмета на съответната обществена поръчка, и да осигуряват необходимото технологично време за подготовка на документацията и провеждане на процедурата за възлагане на поръчката.
 
ГЛАВА ТРЕТА
 
ПРАВИЛА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И РАБОТА С ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА.
Подготовка и възлагане на обществени поръчки.
 
Раздел I
Информация във връзка с обществените поръчки. Профил на купувача. Съобщения до средствата за масово осведомяване.
Чл. 11. (1) Служител от отдел „ПКП” или служител от дирекция „ИДЕ”изготвят следната информация:
1.   предварителни обявления - в срок до 1 март на текущата година съгласно чл. 23 от ЗОП;
2.   проекти на решения за откриване и обявления за обществени поръчки за осъществяване на предварителен контрол по чл. 20а от ЗОП при наличие на основания за това;
3.           решения за откриване и промяна, обявления за обществени поръчки;
4.           решения за откриване на процедури по договаряне и обявления за обществени поръчки/покани за участие;
5.           информацията по чл. 20 б от ЗОП;
6.           решенията за прекратяване на процедурата;
7.           информация за сключен договор за обществена поръчка или рамково споразумение в законоустановените срокове;
8.           информация за изпълнен /предсрочно прекратен договор за обществена поръчка в законоустановените срокове;
9.           публична покана по чл. 101 б, ал. 1 от ЗОП за поръчки по чл. 14, ал. 4 от ЗОП;
10.     обобщена информация по чл. 44, ал. 10 от ЗОП - в срок до 31 март на годината, следваща отчетната;
11.     друга информация по чл. 5 от ППЗОП.
(2)        Информацията по ал.1 се представя за изпращане в законоустановените срокове чрез въвеждането й в Регистъра на обществените поръчки на/от упълномощен потребител, при използване на предоставения от АОП софтуер.
(3)        При наличие на основанията за това съответните информации по ал. 1 се изпращат и на Официалния вестник на Европейския съюз, като се посочва изрично това в попълваните до АОП форми.
Чл.12. (1) На официалната електронна страницата на Община Тутракан, гл.експерт „ИО”поддържа обособена част наименована „Профил на купувача".
(2) Началник отдел „ПКП” съвместно с гл.експерт „ОП”организиратпубликуването на следните документи:
1.           предварителните обявления;
2.           решенията за откритване на процедурите и обявленията за обществени поръчки;
3.           документациите за участие в процедурите;
4.           решенията за промяна в случаите по чл. 27а, ал. 1от ЗОПи променената документация за участие;
5.           разясненията по документацията за участие;
6.           поканите за представяне на оферти при ограничена процедура, състезателен диалог и договаряне с обявление;
7.   протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях;
8. решенията по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедурите;
9.   информация за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите за участие на кандидатите или участниците във всяка процедура за възлагане на обществена поръчка;
10.     договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях;
11.     договорите за подизпълнение и допълнителните споразумения към тях;
12.     рамковите споразумения заедно със задължителните приложения към тях;
13.     допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчки;
14.        информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, включително за авансовите плащания;.Тази информация се предоставя на Отдел «ПКП» от Дирекция «ФСБ» ежеседмично по образеца по тази точка от Вътрешните правила.
15.        информация за датата и основанието за приключване или за прекратяване на договорите;
16.        информация за датите и основанието за освобождаването, усвояването или задържането на гаранциите за изпълнение на всеки договор;
17.        публичните покани почл. 101б от ЗОП заедно с приложенията към тях;
18.        вътрешните правила по чл. 8б от ЗОП;
19.становищата на Изпълнителния директор на АОП по запитвания на Възложителя;
20.одобрените от Изпълнителния директор на АОП експертни становища от осъществявания предварителен контрол върху конкретната процедура за възлагане на обществена поръчка, а когато възложителят не приеме някоя от препоръките — и мотивите за това;
 21. всякаква друга полезна обща информация като лице за контакти, номер на телефон и факс, пощенски адрес и електронен адрес и други документи и информация, определени с вътрешните правила по чл. 22г от ЗОП.
(3)          Публикуването на профила на купувача се извършва от гл.експерт „ИО”,на който с длъжностната характеристика е възложено поддържането на информацията на електронната страница на Общината.
(4)          Публикуването се извършва в сроковете, определени в ЗОП - чл. 22б, ал. 4 от ЗОП (общи срокове), чл. 28, ал. 6 от ЗОП (срок за публикуване на документацията за участие), чл. 64, ал. 3 от ЗОП (срок за публикуване на документацията за участие при намаляване на срока за получаване на офертите поради осигурен пълен достъп по електронен път), чл. 29, ал. 2 и ал. 4 от ЗОП (срок за публикуване на разясненията по документацията за участие и решението за промяна при удължаване на срока за получаване на офертите във връзка с дадени разяснения) и др.
(5)Електронните документи се публикуват, без да се нарушават приложими ограничения във връзка с обявяването на чувствителна търговска информация и правилата на конкуренцията. За целта преди публикуването на документите по ал. 2, в тях се заличава информацията, за която участниците са приложили декларация за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 от ЗОП, както и информация, която е защитена от закон - информация, представляваща държавна и служебна тайна, лични данни и др. На мястото на заличената информация се посочва правното основание за заличаването.
(6)         Документите по чл. 22б, ал. 2 от ЗОП, отнасящи се за всяка конкретна обществена поръчка, се публикуват от служителя по ал. 3 в самостоятелен раздел на профила на купувача, представляващ електронна преписка със самостоятелен идентификационен номер и дата на създаване. Самостоятелният раздел за всяка конкретна обществена поръчка се създава преди изпращане на информацията по чл.11 ал. 1, като информацията за адреса на хипервръзката се изпраща до АОП едновременно с решението за откриване на процедурата.
(7)         Самостоятелният раздел се поддържа на профила на купувача в срок:
1.         до изтичането на една година от приключването или прекратяването на процедурата, когато не е сключен договор;
2.         до изтичането на една година от изпълнението на всички задължения по договора, съответно на всички задължения по договорите в рамковото споразумение;
(8)За удостоверяване датата на публикуването на електронните документи в профила на купувача се отпечатва снимката на екрана (PrintScreen), който се прилага в конкретното досие на обществената поръчка.
Чл.13.(1) Служител от отдел „ПКП” или от дирекция „ИДЕ” организиратсрочното и навременно изпращане на съобщение до средствата за масово осведомяване по смисъла на § 1, т. 28а ДР от ЗОП:
1.          за поръчки, възлагани след процедура по чл. 16 от ЗОП - след публикуване на обявлението за обществената поръчка в РОП – чл. 27, ал. 2 от ЗОП;
2.         за поръчки, възлагани по реда на глава 8а от ЗОП - в деня на публикуването на публичната покана в Портала за обществени поръчки – 101б, ал. 3 от ЗОП.
(2)         Съобщението по ал. 1 следва да съдържа най-малко предмет на обществената поръчка и дата на публикуването й в РОП, съответно Портала за обществени поръчки. Не може да се включва информация, която не е посочена в обявлението за поръчката, съответно публичната покана.
(3)         Съобщението по ал. 1 се изпраща по електронен път в един и същи ден до:
1.         Българската телеграфна агенция;
2.         до най-малко три печатни медии;
3.         до най-малко три лицензирани радио- и телевизионни оператори.
(4)Служител от отдел “ПКП” или от Дирекция „ИДЕ”,който изпраща съобщението по ал. 1, е длъжен да осигури доказателства (обратни разписки, отпечатване на снимката на екрана (PrintScreen) при изпратено електронно съобщение и др.)за изпълнение на задължението по чл. 27, ал. 2 от ЗОП, респективно чл. 101б, ал. 3 от ЗОП, които да приложи в досието на обществената поръчка.
 
Раздел II
Подготовка и ред за възлагане на обществена поръчка
 
Чл. 14. (1) Подготовката и провеждането на всяка конкретна процедура за възлагане на общественапоръчка започва с изготвяне на технически спецификации и пълно описание на обектанапоръчката, като стриктно се съблюдават разпоредбите на глава трета, раздел четвърти от ЗОП.
(2) В изготвянето на техническите спецификации и методиката за оценка при критерий за оценка „Икономически най-изгодна оферта"в документацията за участие в процедурата, конкурсни програми или при конкурси за проект,следва да участва задължително най-малко един експерт, който има професионална компетентност, свързана с предмета на поръчката. КогатоОбщина Тутраканне разполага със служител, отговарящ на изискванията за професионална компетентност, се осигуряват външни експерти от списъка по чл. 19, ал. 2, т. 8 от ЗОП или други чрез възлагане в съответствие със ЗОП.Изготвените документи по предходното изречение се подписват от лицата, които са ги изработили.
(3) Външните експерти по ал. 2 не могатда:
1.   бъдат включени в комисията за провеждане на процедурата за възлагане на обществената поръчка, съответно в журито на конкурс за проект;
2.   участват в процедурата за възлагане на обществената поръчка самостоятелно или в обединение с други лица като кандидати, участници, членове на обединения - участници, подизпълнители, или чрез свързани лица освен в случаите, предвидени в чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП.
Чл. 15. (1) След изготвяне на техническата спецификация и методиката за оценка при критерий за оценка „Икономически най-изгодна оферта", заявителят по чл.7, попълва „Предложение за провеждане на обществена поръчка”, по образец приложен към настоящите Вътрешни правила съобразно одобрения План - графика по чл.8 и сроковете по чл. 10 от настоящите Вътрешните правила.
(2) В Предложението задължително се записва от заявителя пълно описание на обекта на поръчката, в т.ч. и на обособените позиции, когато има такива; прогнозната стойност на поръчката; срока за изпълнение на предмета на обществената поръчка и длъжностно лице/а, което/които ще отговаря/т за провеждането на процедурата и за контрол на сключения договор.
(3) Предложението се придружава и от техническа спецификация; инвестиционни проекти, когато се изискват при обществена поръчка за строителство; предложение за показателите за оценяване и относителната им тежест и методиката за определяне на комплексната оценка на офертата, когато критерият за оценка е „Икономически най-изгодна оферта”; предложение за изискванията към участниците и кандидатите, други условия, свързани с изпълнението на конкретната обществена поръчка, които трябва да бъдат съобразени при подготовката на документацията за участие в процедурата.
(4) Предложението се представя от заявителя на директор на дирекция „ФСБ” при Община Тутракан, който следва да подпише предложението за наличието на бюджетни средства и да запише бюджетния параграф, от който ще бъде извършен разхода.
(5) Предложението с положен подпис от директор Дирекция „ФСБ” се предаваот заявителя срещу подпис на ресорния заместник кмет за съгласуване.
(6) След полагане на съгласувателен подпис ресорният заместник кмет, разпределя Предложението за провеждане на обществената поръчка на отдел „ПКП” или на Дирекция „ИДЕ”. 
Чл. 16.(1)При установяване на противоречие между съдържанието на предложението и
приложенията към същото с разпоредбите на ЗОП и/или допуснати непълноти в техническата документация, в срок до 5 /пет/ работни дни, считано от датата на получаване на предложението, служител от отдел „ПКП” или Дирекция „ИДЕ” е длъжен да уведоми съответния заявител, като в посочения срок, може да направят и предложения относно отстраняване на непълнотите и противоречията със ЗОП.
(2)Заявителят е длъжен, в срок до 3/три/ работни дни да отстрани допуснатите противоречия с разпоредбите на ЗОП и/или непълноти, или да обоснове липсата на такива пороци в изготвената документация.
Чл.17.(1) След окончателното съгласуване на документите, юрист определя вида на процедурата по ЗОП, след което служител от Отдел „ПКП” или от Дирекция „ИДЕ”, който съвместно с лицето изготвило техническата документация и служител от Дирекция „ФСБ”, в срок от 7 /седем/ работни дни изготвят Работна преписка(РП) -  досие по ЗОП, което съдържа:
                              1.            Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка;
                              2.            Обявление за обществена поръчка;
                              3.            Показателите, относителната им тежест и методиката за определяне на комплексната оценка на офертата, когато критерият за оценка е „Икономически най-изгодна оферта”;
                              4.            Образец на оферта - на хартиен и електронен носител;
                              5.            Подробни указания за подготовка на офертата;
                              6.            Проекто-договор - на хартиен и електронен носител;
                              7.            Арбитражно споразумение по чл.122л от ЗОП, при решение на възложителя да предложи такова;
                              8.            Всички необходими придружителни писма;
                              9.            Образци към документацията
 
(2)                За поръчки, подлежащи на обявяване в рамките на Европейския съюз, се използват образците по регламентите по чл. 45в от ЗОП. За поръчки, подлежащи на обявяване само в рамките на Република България, се използват образците по чл. 19, ал. 7 от ЗОП.
(3)          Кръгът на подлежащите на подготовка документи зависи от приложимия режим за възлагане и вида процедура, която предстои да се проведе. При режима по глава осма „а”от ЗОП се подготвят изискуемите по 101а и сл. от ЗОП документи.
(4)    Проектите на решение за откриване на процедурата, обявление за обществена поръчка и документация за участие, включително изискваните образци на документи да са разработени в съответствие с правно установените образци на документи и във формат, подходящ за изпращането им до АОП, включителноOфициалния вестникна ЕС в приложимите случаи, и за публикуването им в профила на купувача.
 
Чл.18. (1)Изготвената документация се съгласува в следната поредност и срокове:
                                                    1.             Със заявителя на обществената поръчка, в срок от 2 /два/ работни дни, считано от датата на получаването й;
                                                    2.             С директорът на дирекция „ФСБ” или със служител от дирекция „ФСБ” в срок от 2 /два/ работни дни, считано от датата наполучаването й, съгласува решението за откриване на процедурата и проекта на договор в частта, с която са определени условията и начина на плащане. Директорът на дирекция „ФСБ” има право да предложи нов начин и срок, съответно нова схема за плащане по бъдещия договор за възлагане на обществената поръчка.
                                                    3.             Юрист съгласува за законосъобразност документацията и проекто-договора в срок от 3 /три/ работни дни.
                                                    4.             В случай на несъгласие Директорът на дирекция „ФСБ” и Заявителят на обществената поръчка изготвят писмено становище за допуснати грешки и/или непълноти, което представят на служител от отдел „ПКП” или от дирекция „ИДЕ”.
 
(2) Бележките, предложенията и указанията от съгласуването по ал.1 се отразяват в
документацията, обявлението и решението от служителя в отдел „ПКП” или дирекция  „ИДЕ”, в срок от 2/два/работни дни.
 
Чл. 19. (1)Съответниятслужител от отдел „ПКП” или от Дирекция „ИДЕ” предлага окончателните редакции на документацията за участие, обявлението
и решението за одобрение и подпис от възложителя - кмет или от упълномощените на основание чл.8, ал.2 от ЗОП длъжностни лица.
(2) След подписването на документите по ал.1, съответният служител от отдел „ПКП” или от Дирекция „ИДЕ”  изготвил документацията по процедурата предава в електронен формат на гл.експерт „ИО” за изпращане и вписване в РОП на АОП на решението, обявлението или поканата за участие, съобразно определения от ЗОП ред и вид на процедурата и за публикуване в профила на купувача, както и при спазване на настоящите Вътрешни правила.
Чл.20.(1) След одобряване на документацията от възложителя, служителят /лите подготвили съответната поръчка, отговарят за:
1.Съхраняването на документацията за съответната обществена поръчка оформена в досие/подредени документите в папка /.
2.Предоставяне на копие от документацията за участие на заинтересованите кандидатите или участници на служител от Дирекция „ИООУ”, който отговаря за приемането на офертите, завеждането им във входящ регистър и издаване на регистрационен индекс на кандидатите или участниците;
3. Подготовката на отговори на отправени искания за писмено разяснение по документацията за участие от кандидатите или участниците, касаещи изготвените документи по чл.7, ал.1 от Вътрешните правила.Отговорите на писмени запитвания, касаещи изготвените от заявителя документи се изготвят от заявителя, с участието на служителя изготвил документацията. Началник отдел „ПКП” и гл.експерт „ОП”организира публикуването на разяснението в профила на купувача в съответната електронна преписка. Ако лицата са посочили електронен адрес, отговорните лица в предходното изречение организиратизпращане на разяснението и на този електронен адрес в деня на публикуването му в профила на купувача. Ако няколко лица са посочили електронен адрес, разяснението им се изпраща по отделно, за да се запази тайната на лицата, които се интересуват от поръчката.
(2) Служителят по предходната алинея прилага разяснението към подлежащата на предоставяне документацията за участие.
 
Чл. 21. (1) Служителят в дирекция „ИООУ”, отговорен за деловодното обслужване вОбщина Тутракан, приема офертите/заявленията за участие.
(2)Служителят по ал. 1 вписва офертите /заявленията за участие в деловодната система на Община Тутракан като посочва:
1.           предмет на обществената поръчка;
2.           наименование на подателя на офертата/заявлението за участие;
3.           входящ номер от системата с дата и час;
4.           номер по ред на постъпване.
(3)   Служителят по ал. 1 не приема и връща на приносителя оферта/заявление за участие, които са представени след изтичане на крайния срок или в незапечатан или скъсан плик. В тази връзка в деловодната система подлежат на отбелязване освен данните по ал. 2 и причините за връщането на офертата/заявлението за участие.
(4)   Служителят по ал. 1 отбелязва върху плика с документите поредния номер, датата и часа на получаването и издава документ, върху който се записва входящият номер от деловодната система.
(5) Директорът на дирекция„ИООУ”отговаря за съхраняването на офертите и заявленията за участие до деня и часа на тяхното отваряне по начин, който осигурява тяхната цялост и липса на достъп на трети лица, включително и на служители от Общината.
Чл.22. Когато в срока, определен за получаване на офертите/заявленията за участие, няма постъпила оферта/заявление за участие, Директорът на дирекция „ИООУ”информира възложителяписмено за това обстоятелство, в дена следващ деня определен като краен за получаване на оферти/заявления за участие. След преценкана възложителя служител от отдел „ПКП” или дирекция „ИДЕ”изготвя проект на решение за промяна или проект на решение за прекратяване на процедурата.
Чл.23. (1)  След изтичане на срока на приемане на офертите и в деня за отваряне на офертите, определен в Решението за откриване на процедурата, служител по чл.17 от Отдел „ПКП” или от дирекция „ИДЕ” изготвят Проект на Заповед за назначаване на комисия за разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти. Със Заповедта се определя състава на комисиятаи резервните йчленове, съобразно разпоредбата на чл.34, ал.2 от ЗОП, задачите и срока за приключване на работата й, който трябва да бъде съобразен със спецификата на обществената поръчка и не може да бъде по-дълъг от срока на валидност на офертите. В заповедта може да се определи и възнаграждението на членовете на комисията. В комисията задължително се включва лицето изготвило техническата документация от Дирекцията на Заявителя. Заповедта се подписва от Възложителя;
(2)   В състава на комисията се включват служители, от които най - малко половината са лица, които имат професионална компетентност, свързана с предмета на поръчката. Броят на членовете на комисията е нечетен и се съобразява с приложимия режим за възлагане. В състава на комисията не могат да бъдат включвани външните експерти, участвали в разработването на техническите спецификации и методиката за оценка при критерий за оценка „икономически най-изгодната оферта".
(3)         В случай, че възложителят не разполага с експерти, отговарящи на изискванията за професионална компетентност, Възложителят организира осигуряване на външни експерти от списъка по чл. 19, ал. 2, т. 8 от ЗОП или други чрез възлагане в съответствие със ЗОП.
Чл. 24. (1) Членовете на комисията попълват декларации за липса на обстоятелствата по чл. 35, ал. 1 от ЗОП и за изпълнение на чл. 35, ал. 2 от ЗОП, след узнаване на списъка с получените оферти / заявления за участие, в рамките на първото публично заседание.Служител от отдел „ПКП” или от Дирекция „ИДЕ” подготвя и представя за подпис на членовете на комисията за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти декларациите по смисъла на чл. 35 от ЗОП;
(2) Определеният в заповедта за Председател на комисията:
1.           свиква и ръководи заседанията на комисията, организира и координира работата на членовете й;
2.           следи за спазване срока за работата на комисията и срока за валидност на офертите и уведомява възложителя за необходимост от удължаването им;
3.           информира възложителя за необходимостта от определяне на нов член в случаите, когато редовен член не може да бъде заместен от резервен;
4.     организира подготовката и провежда кореспонденцията с кандидатите /участниците в процедурата и трети лица във връзка с провеждането й, чрез деловодството на Община Тутракан;
 5. предоставя на Възложителя всеки един от съставените протоколи за осъществяване на превидения по чл.36а, ал.3 от ЗОП контрол;
  6.предоставя на гл.експерт „Информационно осигуряване” утвърдените по предходната точка  протоколи, както и докладите под формата на електронни документи за провеждането на процедурите , ведно с приложенията към тях / когато има такива/ за публикуване в профила на купувача.
        7. уведомява възложителя за приключване работата на комисията и предоставя с приемно – предавателен протокол заедно с всички документи, събрани в хода на процедурата, протокол/доклад за извършената работа, проекти на: решение за определяне на изпълнител или решение за прекратяване на процедурата.
      8.отговаря за съхранението на цялата документацията по поръчката и офертите до сключването на договор и завеждане на досието в архива за проведените обществените поръчки.
 
 Чл.25. След подписване на решението по т.7 от предходния член от Възложителя,той го предава на съответния служител по чл.17 от отдел „ПКП”или дирекция „ИДЕ” ,който в срок от три дни подготвя и изпраща уведомителни писма за решението на Възложителя до определения за изпълнител кандидат или участник, до класираните и до отстранените от участие кандидати или участници, заедно с протокола на комисията и в същия ден предава на гл. експерт „ИО” за публикуване  в Профила на купувача и/ или изпраща копие до изпълнителния директор на АОП  в приложимите случаи.
 
 
 
Раздел III
Сключване на договор за обществена поръчка/ рамково споразумение
Чл. 26. След изтичане на срока за обжалване на решението на Възложителя и в съответствие с разпоредбите на чл.41 от ЗОП,  съответния служител от отдел „ПКП” или от Дирекция „ИДЕ” по чл.17 изпраща писмо – покана до определения за изпълнител кандидат или участник, в което се посочват действията, които трябва да се предприемат и документите, които следва да се представят за сключване на договора/ рамково споразумение за обществената поръчка.
Чл.27. Съответният служител от отдел „ПКП” или от Дирекция „ИДЕ” по чл.17 организира и изготвя заповеди, които се връчват на Директора на Дирекция „ФСБ”, с които се освобождават представените или внесени гаранции, както следва:
1.         възстановяването на представени гаранции за участие под формата на парична сума по банкова сметка на Община Тутракан.
2.         задържането на гаранциите за участие и упражняването на правата по тях в случаите, предвидени в ЗОП.
3.       връчването на оригинала на банкови гаранции за участие, лично срещу подпис или при заявено от участника желание по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.
Чл.28.(1) Съответният служител от отдел „ПКП” или от Дирекция „ИДЕ” по чл.17, попълва в проекта на договор/рамково споразумениеза обществената поръчкасъобразно предварително утвърдения образеци в съответния брой екземпляри, данните от офертата на избрания изпълнител .
      (2) Служител от отдел „ПКП” или гл.експерт „ОП”, представят на директор на дирекцията – заявител подписания договор/рамково споразумение, съгласувал
техническата част от документацията за участие, за полагане на съгласувателен подпис. След което договорът се съгласува от юрист, който също полага подпис.
     (3)След съгласуването с юрист, заявителят представя подписания договор/рамково споразумениеведно с попълнена и подписана заявка за поемане на задължение на директора на дирекция „ФСБ” за финансов контрол и след се полагане на втори подпис от него съгласно СФУК, респ. да откаже полагането му при неупражнен предварителен контрол.
Чл.29. След полагането на втори подпис, респективно отказ за полагане на такъв, договорът/рамково споразумениезаявителят предоставя на възложителя, за подпис. След подписването му, служител от отдел „ПКП” или от Дирекция „ИДЕ” изготвил договора го входира и подпечатва в деловодството на Общината и предоставя копия на: заявителя, счетоводство ведно с копие от представената гаранция за изпълнение на договора. Екземпляр в оригинал от договора се съхранява при служител от отдел „ПКП”., а другият екземпляр в оригинал ведно с оригиналните документи към него, се съхраняват подосието на обществената поръка, което се предава след това за архив, с изключение на
договорите сключени след проведени обществени поръчки по проекти, финансирани по Оперативни програми.
Чл.30. Ако в хода на подготовката и провеждането на процедурата възникнат или се установят обстоятелства, които налагат промяна на условията за възлагане на поръчката, издаване на ново решение или предприемане на други действия от възложителя, Началник отдел „ПКП”, служител от отдела или гл.експерт „ОП”  и заявителя писмено се уведомяват взаимно за предприемане на необходимите действия, в зависимост от конкретния случай.
Чл.31. Началник отдел „ПКП” или служител от отдела или гл.експерт „ОП” или друг служител от Дирекция „ИДЕ”, участвал в подготовката на документацията за провеждането на съответната обществена поръчка е длъжен да изпрати информация за сключения /подписания/ договор /рамково споразумение и възложените обществени поръчки до РОП на АОП и при определените условия до Службата за публикации на Официален вестник на Европейския съюз;/ в указания от закона срок инеговото изпълнение/предсрочно прекратяване по реда на чл. 11 от настоящите Вътрешни правила.
Чл.32. Всички директори на дирекции и второстепенни разпоредители с бюджетни средства при разходване на бюджета си са длъжни да спазват сключените договори за периодични доставки или услуги и техните параметри.
Чл.33.Задълженията по изготвяне на документацията, провеждане и съгласуване на всички
процедури по ЗОП по проекти финансирани по Оперативни програми, се възлагат на служителите-членовете на екипа по проекта и определения със заповедта на Кмета на Общината за екипа по проекта юрист/в приложимите случаи/ .
 
 
 
Раздел IV
Специфики при възлагане на обществени поръчки чрез събиране на оферти с публикуване на публична покана и при възлагане на обществени поръчки по реда на чл.14, ал.5 от ЗОП
 
Чл. 34. (1) В настоящия раздел се определят правилата за възлагане на обществени поръчки чрез публична поканапо реда и при условията на глава осма „а” от ЗОП, със стойности без ДДС определени в чл. 14 ал. 4 от ЗОП.
(2)       Подготовката на изискуемите във връзка с възлагането документи се извършва по реда на РазделIIот Глава Трета на настоящите Вътрешни правила.
(3)       Служител от отдел «ПКП или Дирвекия «ИДЕ» изготвят и организират:
1.       изпращане на публичната покана доПортала за обществени поръчки на АОП по реда на чл.11 от настоящите Вътрешни правила;
2.       изпращане на съобщение до средствата за масово осведомяване по  чл.27, ал.2 от ЗОП;
 
 
 
 
3.       публикуване на поканата по т. 1 в профила на купувача;
4.       публикуването в профила на купувача на утвърдения от възложителя протокол за получаването, разглеждането и оценка на офертите и за класирането на участниците и изпращането му до участниците;
5.       публикуването в профила на купувача договора и допълнителните споразумения към него, при спазване изискванията на чл.22б, ал.3 ЗОП;
6.       писмени разяснения по условията на обществената поръчка при спазване условията начл.101б, ал. 5 ЗОП.
(4)Действията по ал. 3, т. 1,т. 2и т.3се изпълняват в един и същи ден.
(5)   Началник отдел „ПКП” или гл.експерт „ОП” предоставя документите по ал. З в електронен формат нагл.експерт „ИО”.
(6)         При постъпване на искане за разяснения по условията на поръчката служителят в дирекция„ИООУ”, отговорен за деловодното обслужване в Община Тутракан, незабавно уведомява възложителя, лицето, изготвило техническите спецификации към конкретната поръчка иначалник отдел „ПКП” или гл.експерт „ОП”.
(7)         Лицето, изготвило техническата спецификация/и, подготвя отговор по искането по ал. 6най-късно до деня, следващ получаването на искането, който съгласува с началник отдел „ПКП” или гл.експерт „ОП”и представя на възложителя.
(9)             Началник отдел „ПКП” или служител от отдела или гл. експерт „ОП” или друг служител от Дирекция „ИДЕ” подготвя проект на заповед за назначаване на комисия по чл. 101г от ЗОП.
(10)      Възложителят издава заповедта за назначаване на комисия, която да получи, разгледа и оцени получените оферти, най-късно в деня на публикуване на публичната покана в Портала на обществените поръчки.
(11)Комисията по чл. 101г от ЗОП включва служителите по чл. 23,  ал. 2, както и най - малко едно лице, притежаващо професионална компетентност, свързана с предмета на поръчката.
(12) След изтичане на срока за подаване на офертите, те се предават на комисията, определена със заповедта по чл. 34, ал. 10 да ги разгледа, оцени и класира.
Чл. 35.(1) При започване на работата на комисията и след получаване на офертите, членовете й попълват декларация за обстоятелствата по чл. 35, ал.1, т. 2-4 от ЗОП.
(2) Работата на комисията започва с публично заседание за отваряне на получените оферти, на което право да присъстват имат лицата по чл. 68, ал.3 от ЗОП. Всички присъстващи лица се вписват в списък, който съдържа трите имена и качеството на лицата.
(3) По време на публичната част от заседанието си комисията извършва следните действия:
1. отваря офертите по реда на тяхното получаване и регистриране в Деловодството на Община Тутракан;
2. обявява пред присъстващите предлаганите цени на всички участници;
3. поканва представител на участниците, ако такъв присъства на заседанието, да подпише ценовите и технически предложения, съдържащи се в офертите.
(4) С изпълнението на действията по ал. 3 приключва публичната част от заседанието, след което комисията продължава работата си на закрито заседание.
Чл. 36.(1) Комисията разглежда офертите по реда на тяхното постъпване и проверява съответствието им с изискванията на възложителя, посочени в публичната покана и документацията за участие към нея.
(2) В случай, че при преглед на представените от участниците документи към офертите се установи, че има липсващи документи и/или нередовности в представените документи и/или несъответствия с изискванията на възложителя, отнасящи се до качествата на участниците, комисията уведомява с писмо съответните участници и им предоставя срок от 3 работни дни за отстраняване на пропуските и недостатъците. Срокът тече от деня, следващ получаването на писмото от конкретния участник.
(3) Възможност за представяне на документи по ал.2 може да се прилага еднократно по отношение на един и същи пропуск, нередовност или несъответствие с изискванията на възложителя.
(4) По реда на ал.2 не се допуска отстраняване на пропуски и недостатъци в техническото и/или ценовото предложение и документите към тях.
(5) Комисията взема окончателно решение за съответствието на даден участник с изискванията на възложителя след изтичане на срока по ал.2 и въз основа на допълнително представените от него документи.
(6) Документите, които се представят от участниците в срока по ал. 2 могат да са с дата на издаване или да се отнасят до обстоятелства, настъпили след крайния срок за подаване на оферти.
Чл. 37.По всяко време в хода на работата си комисията има право:
1. да проверява заявените от участниците данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица;
2. да изисква от участниците:
а) разяснения за заявени от тях данни, вкл. съдържащи се в техническото и/или ценовото им предложение;
б) допълнителни доказателства за заявени от тях данни, вкл. от техническото и/или ценовото предложение, като тази възможност не може да се използва за промяната им.
Чл. 38.(1) Когато при разглеждане на офертите комисията установи, че офертата на участник не отговаря на изискванията на възложителя, поставени в публичната покана и документацията за участие към нея, констатираните несъответствия се посочват в протокола по чл. 41 и по-нататъшното разглеждане на офертата се преустановява.
(2) Оферти на участници, за които са установени несъответствия с изискванията на възложителя, които не могат или не са били отстранени по реда на чл. 36, ал.2, не подлежат на оценяване.
(3) В хода на работата си комисията няма право да прилага правилото по чл. 70 от ЗОП.
Чл. 39.(1) Офертите, за които при разглеждането им комисията е констатирала, че отговарят на всички изисквания на възложителя, подлежат на оценяване по обявения в публичната покана критерий за оценка – най-ниска цена или икономически най-изгодна оферта.
(2) Когато критерият е икономически най-изгодна оферта, комисията прилага обявените показатели за оценка с тяхната относителна тежест, както и съдържащата се в публичната покана методика за оценка.
(3) Въз основа на резултатите от оценяването на офертите, комисията предлага класиране на участниците.
Чл. 40.Когато са налице пречки да бъде определен изпълнител на обществената поръчка, длъжностните лица предлагат на възложителя преустановяване на избора на изпълнител, за което излагат съответни мотиви.
Чл. 41.(1) Комисията съставя протокол за работата си, в който отразява последователно всички извършени действия и взети решения, както и мотиви за тях.
(2) Протоколът се предава на Възложителя за утвърждаване с вписване в същия на датата на предаване и датата на получаване.
(3) Възложителят има право в срок от 3 дни да се произнесе по протокола в една от следните форми:
1. утвърди протокола на комисията с полагане на подпис върху него за „утвърдил”;
2. даде задължителни писмени указания към комисията за отстраняване на установени в хода на работата й пропуски и/или нарушения.
(4) Утвърденият от Възложителя протокол се изпраща от началник „ПКП” или гл.експерт „ОП” на участниците, както и на гл.експерт „ИО” – за публикуване в профила на купувача.
Чл. 42.(1) Когато е утвърден протокол на комисия, в който е предложено класиране на участниците, началник „ПКП” или гл.експерт „ОП” подготвя проект на договор, който се сключва по реда на раздел трети, глава трета от настоящите правила.
(2) Преди сключване на договора от участника, определен за изпълнител се изискват:
1. свидетелства за съдимост от лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП;
2. декларации за обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП;
3. гаранция за изпълнение, ако такава е предвидена в условията на поръчката.
(3) При сключването на договора не се прилагат правилата на чл. 41 от ЗОП.
(4) Сканирано копие от сключения договор се предоставя от началник отдел „ПКП” или гл.експерт „ОП” за публикуване в профила на купувача на гл.експерт „ИО”.
 Чл. 43.(1) Когато класираният на първо място от комисията участник откаже да сключи договора или за него са налице пречки по чл. 47, ал.1, т.1 или ал. 5 от ЗОП, началник отдел „ПКП” или гл.експерт „ОП”  предлагат на Възложителя да:
1. сключи договор с класирания на второ място участник; или
2. бъде публикувана нова публична покана за същата обществена поръчка.
(2) Редът по ал. 1 се прилага и в случай на отказ от сключване на договор и от класирания на второ място участник.
Чл. 44.(1) Когато до изтичане на крайния срок за подаване на оферти, посочен в публичната покана, не бъде получена нито една оферта, директор Дирекция „ИООУ” уведомява за това Възложителя.
(2) Възложителят предлага да бъде повторно публикувана публична покана или да бъдат проведени преки преговори с конкретен потенциален изпълнител на обществената поръчка.
(3) В случай, че Възловителят разпореди провеждане на преки преговори, те се водят от назначена от него комисия, която документира работата си в протокол. Постигнатите по време на преговорите договорености не могат да водят до промяна на техническите спецификации, проекта на договор и прогнозната стойност на обществената поръчка, които са били обявени първоначално в публичната покана.
(4) Съставеният от комисията, провеждаща преговорите протокол се представя за утвърждаване от Възложителя, след което се пристъпва към сключване на договор по реда на чл. 42.
Чл. 45.(1) Когато в хода на изпълнение на договор за обществена поръчка, сключен след възлагане чрез публична покана, настъпят обстоятелства по чл. 43, ал. 2 от ЗОП, които допускат изменението му, служителят определен  да следи изпълнението му уведомява отдел „ПКП”.
(2)  Отдел „ПКП” изразява становище относно законосъобразността на изменението на договора и го предоставя на Възложителя.
(3) В случай, че не е налице законова пречка за изменение на сключения договор, отдел „ПКП” изготвя и съгласува проект на допълнително споразумение. Проектът се съгласува и от директор на дирекция „ФСБ”.
(4) Сканирано копие от подписаното допълнително споразумение се предоставя от отдел „ПКП” на гл.експерт „ИО” за публикуване в профила на купувача на общината.
Чл. 46.(1) Когато стойността на обществена поръчка не изисква изборът на изпълнител да се извърши с процедура по ЗОП или чрез публична покана, възлагането се извършва свободно.
 (2) Когато се извършват разходи за доставки и услуги на стойности, допускащи свободен избор на изпълнител, отчитането се извършва с първични платежни документи и/или с писмен договор. (3) Когато се възлага строителство по смисъла на чл. 3 от ЗОП, независимо от стойността му, с изпълнителя се сключва писмен договор.
Чл.47.(1) Дирекция „ФСБ” предоставя на отдел „ПКП” ежемесечно до всяко 5 /пето/ число на месеца следващ отчетния информация за изплатени суми по:
1. сключени договори след възлагане с публична покана;
2. сключени писмени договори за строителство, възложени свободно;
3. сключени писмени договори и/или фактури за доставки и услуги, възложени свободно.
(2) Служител от отдел „ПКП” изготвя в срок до 10 март обобщена информация по утвърден на АОП образец за обществените поръчки, възложени през предходната календарна година по реда на глава осем “а” от ЗОП или свободно, и окончателната обобщената информация  я изпраща до Агенцията по обществено поръчки в срок до 31 март.
 
 
ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
 
КОНТРОЛ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРИ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
 
Чл. 48. (1) Контролът по изпълнението на договора се осъществява от служител, определен от заявителя вПредложението за провеждане на обществената поръчка.
(2)         Служителят по ал. 1 проверява:
1.   спазване на срока за изпълнение на договора;
2.  съответствието на изпълнението с изискванията на договора - технически спецификации, изискванията за качество и количество и други параметри в зависимост от предмета и клаузите по договора.
(3)Приемането на изпълнението се документира по подходящ начин, като резултатите от него се представят на възложителя за разпореждане.
(4)         При неизпълнение или лошо изпълнение на задълженията на изпълнителя и/или на възложителя по договора, служителят по ал. 1 уведомява устноВъзложителя, след което изготвя подробен писмен доклад.
(5)         При наличие на основание за прилагане на договорна отговорност на изпълнителя на обществената поръчка, служителят по ал. 1 прави и предложение за това в документа по ал. 4.
Чл. 49. След приключване на изпълнениетона договора, служителят по ал.1, организира връщането на гаранциите за изпълнение в съответствие с условията за освобождаването й, посочени в договора.
Чл. 49а (Допълниен с заповед №РД-04-282 от 29.02.2016) След обективиране на изпълнението на сключените договори в съответния документ, преведен в договора, отговорният служител, отговарящ за контрола по изпълнение на договора, предава екземпляр/копие от документа на служител от Отдел "ПКП/Гл.експерт "ОП" - от Дирекция "ИДЕ", който следва да организира връщането на гаранцията по договора на изпълнителя "
      1. в случай, че гаранцията за изпълнение е под формата на парична сума, превод по сметка на Община Тутракан, Отдел "ПКП/Гл.експерт "ОП" - от Дирекция "ИДЕ" изготвя проект на заповед за освобождаване на гаранцията за изпълнение , като същата след утвърждаването от кмета на Община Тутракан/упълномощено от него лице, се предава на дирекетора на Дирекция "ФСБ" за изпълнение в срок от три дни от получаването на заповедта. Директорът на дирекция „ФСБ” организира и контролира процеса по връщане на гаранцията за изпълнение към изпълнителя като представя банково извлечение, потвърждаващо трансферирането на превода на служител от отдел „ПКП”/гл. експерт „Обществени поръчки” от Дирекция „ИДЕ”    
       2. в случай, че гаранцията за изпълнение е под формата на парична сума, превод по сметка на Община Тутракан, Отдел "ПКП/Гл.експерт "ОП" - от Дирекция "ИДЕ" изготвя проект на заповед за освобождаване на гаранцията за изпълнение , като същата след утвърждаването от кмета на Община Тутракан/упълномощено от него лице, оригиналът  на гаранцията се връчва лично "на ръка" на упълномощеното лице срещу подпис или при заявено желание от изпълнителя - по поща, с препоръчано писмо с обратна разписка, съпроводено с придружително писмо. Копие от банковата гаранция за изпълнение се прилага към заповедта и се връчва на директора на Дирекция "ФСБ". За отписване на банковата гаранция  отговаря счетоводител, съгласно длъжностната му характеристика, или служител, определен със заповед на кмета. За представяне на информация, потвърждаваща отписването на банковата гаранция отговаря Директор дирекция „ФСБ”. Ежемесечен последващ контрол върху действията  на отговорния служител, във връзка с движението на банковата гаранция осъществява гл. експерт „Счетоводство и финансов контрол” чрез попълване на контролен лист, който докладва на директор на дирекция „ФСБ” и Кмет/заместник кмет при констатирани отклонения в утвърдения ред.
 
 
 
 
ГЛАВА ПЕТА
 
ПРЕДВАРИТЕЛЕН КОНТРОЛ ЗА ЗАКОНОСЪОБРАЗНОСТ
 
Раздел I
 
Предварителен контрол, изпълняван от АОП и други лица
Чл.50. Началник отдел „ПКП” и гл.експерт „ОП” – Дирекция „ИДЕ”отговарятза осигуряване осъществяването на:
1.           предварителния контрол по чл. 20а от ЗОП, изпълняван от АОП;
2.           предварителния контрол по чл.20б от ЗОП относно процедури по договаряне без обявление, изпълняван от АОП;
3.           друг предварителен контрол по силата на правила на финансираща институция.
 
 
 
 
 
Предварителен контрол, изпълняван в рамките на Община Тутракан
Чл.51. Предварителният контрол се извършва съгласно вътрешната СФУК в Община Тутракан  и специалните разпоредби на тези правила, свързани с предварителния контрол при възлагане на обществени поръчки.
 
 
ГЛАВА ШЕСТА
 
ОБЖАЛВАНЕ
 
Чл. 52. (1) При постъпила жалба срещу решение на възложителя, включително искане за налагане временна мярка „спиране", Отдел „ПКП” или Дирекция „ИДЕ” организира комплектоването на изисканите във връзка с оспорването документи и организира изпращането им до КЗК, заедно с изготвено становище.
Чл. 53. Началник отдел „ПКП” или гл. експерт „ОП” отговарят за съхранението на преписките по образуваните дела.
 
 
ГЛАВА СЕДМА
 
Завеждане,съхраняване, КОМПЛЕКТУВАНЕ И АРХИВИРАНЕна информацията за обществените поръчки на ОБЩИНА тутракан
 
Чл. 54. (1) Служителят, отговорен за провеждането на процедурата, посочен в предложението за провеждане на обществената поръчка организиратсъздаването и поддържането на досие за всяка обществена поръчка, в което се включват:
1.   опис на съдържащите се в досието документи;
2.   актовете, свързани с откриване на процедурата - решението за откриване на процедурата, решението за промяна, ако има такова, документацията за участие, поканата за участие при договаряне и/или за представяне на оферта, описателния документ, конкурсната програма и т.н,;
3.   изпратените до РОП и Oфициалния вестникна ЕС информации по чл. 8 от настоящите правила;
4.   постъпилите искания за разяснения по документацията за участие и съответно изпратените отговори;
5.           заявленията за участие на кандидатите/офертите на участниците и/или протоколите, отразяващи проведените преговори при договаряне;
6.           протокола и/или доклада на комисията за провеждане на процедурата;
7.           кореспонденцията с участниците/ кандидатите във връзка с публичните заседания на комисията;
8.           кореспонденция с участниците/кандидатите във връзка с прегледа на документите от плик № 1 ;
9.     друга кореспонденция с участниците/кандидатите и трети лица {например във връзка с чл. 68, ал. 11 от ЗОП, чл. 70 от ЗОП и др.);
10.          опис на предадените от комисията за провеждане на процедурата на възложителя документи, събрани в хода на разглеждането, оценяването и класирането на офертите и разписка за предаването им:
11.          решенията за обявяване на кандидатите, които ще бъдат поканени да представят оферта, да участват в диалог или в договаряне, ако се изисква съобразно вида процедура;
12.решение за класиране на участниците и за определяне на изпълнител, ако е издадено такова;
13.     решение за прекратяване на процедурата, ако е издадено такова;
14.     кореспонденция с участниците/кандидатите във връзка с издадените от възложителя решения;
15.     договор за обществена поръчка/рамково споразумение, ведно с изискуемите преди подписването им документи;
16.     документи, удостоверяващи освобождаването на гаранциите;
     17.документи, удостоверяващи извършен от АОП и/ или други лица, предварителен контрол,, ако е приложимо;
18.       други документи, отнасящи се до обществената поръчка, включително отпечатаните снимки на екрана (PrintScreen), доказващи осигуряване на достъп по електронен път, копия от публикации в пресата при поръчки по глава 8а от ЗОП и т.н.
(2)   Досието се поддържа от служителя по чл. 54, ал. 1 до неговото предаване за архивиране на служител отговарящ за архива.
(3)   Досиетата на обществените поръчки се съхраняват в съответствие със сроковете, определени в ЗОП, в поддържания от Община Тутракан архив. В случай, че за съхранение на документите, съставени при възлагането на обществената поръчка, са приложими по-дълги срокове от тези, уредени в ЗОП, са приложими по-дългите срокове.
(4)         Служителят по архива документира движението на досието в лист, който се прилага в него. В листа се отбелязва длъжностното лице-ползвател и периода на ползване на досието.
 
Чл.55. (1) В досието на обществената поръчка се съхраняват оригиналите на всички документи, съставени и получени във връзка с възлаганата обществена поръчка.
(2) Началник отдел „ПКП” и директор дирекция „ФСБ”осигуряватсъхраняването на оригиналите извън досието на обществената поръчка на следните документи:
1.  договора за обществена поръчка/писмения договор по чл. 101 е от ЗОП;
2.           банкова гаранция/платежното нареждане за внесена гаранция за изпълнение;
3.           документи, свързани с плащанията по сключения договор.
 
 
 
 
ГЛАВА ОСМА
 
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАПОРЕДБИ
 
&1.Настоящите Вътрешни правила за реда за планиране и организация на провеждането на процедури по ЗОП, за контрол на изпълнението на сключените договори за обществени поръчки  и правилата за поддържане и работа с профила на купувача в Община Тутраканса приети и одобрени със Заповед № РД-04 - 2096/30.09.2014г. на зам.кмета на община Тутракан/упълномощен за кмет съгл.   Заповед № РД-04 - 2009/17.09.2014г.на Кмета на Община Тутракан/  и влизат в сила от  01.10.2014г., с която Заповед са отменени, утвърдените вътрешни правила със Заповед № 2435/10.10.2012 г.на Кмета на Община Тутракан.
            &2.За неуредените с настоящите вътрешни правила условия и въпроси относно организация на провеждането на процедури по ЗОП, за контрол на изпълнението на сключените договори за обществени поръчки  и за поддържане на профила на купувача в Община Тутракан се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагането й.
            &3. Приложения към чл.15, чл.17 и  чл.12, ал.2, т.14 от Вътрешните правила
1.      Образец : Предложение за откриване на процедура за провеждане на обществена поръчка.
2.      Образец: Опис на работната преписка /досие на обществена поръчка по ЗОП.
3.      Образец: Информация за извършени плащания по сключени договори в Община Тутракан по чл.12, ал.2, т.14 от Вътрешните правила..
&4. Вътрешните правила влизат в сила от 01.10.2014г.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОБРАЗЕЦ!
ОДОБРЯВАМ,
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
(име, фамилия, подпис и дата)
 
П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е
                                        за  провеждане на обществена поръчка
 
от  
(Заявител: име, фамилия, длъжност)
 
 
Наименование на поръчката:
 
 
Пълно описание на обекта на поръчката, в т.ч. и на обособените позиции, когато има такива:
 
 
Прогнозна стойност на поръчката:
 
Срок за изпълнение на предмета на обществената поръчка:  
 
Служител/и от Дирекцията отговорен/ни за провеждането на процедурата:
 
Служител/и от Дирекцията отговорен за контрол на сключения договор:
Приложения придружаващи  предложението:
Наименование на приложението
Приложимо/Неприложимо, при приложимост се отбелязва съдържанието и обема на документите, респ. текстово описание
1.Технически спецификации
 
 
2.Инвестиционни проекти, когато се изискват при обществена поръчка за строителство.
 
3.Предложение за показателите за оценяване и относителната им тежест и методиката за определяне на комплексната оценка на офертата, когато критерият за оценка е „Икономически най-изгодна оферта”
 
4.Предложение за изискванията към участниците и кандидатите/информация за доказване на икономически и финансови възможности и изискуеми документи и информация за доказване на технически възможности;изисквания за определена професия/
 
5.Други условия, свързани с изпълнението на конкретната обществена поръчка, които трябва да бъдат съобразени при подготовката на документацията за участие в процедурата
 
                                                                                                                          
Заявител:
(дата на изготвяне /име,подпис)
Предал на дата:
 
 
Получил на дата:  Директор Дирекция  „ФСБ”
Наличие на бюджетни средства          ДА/НЕ
 
Бюджетен параграф……………………………               
     
                        Съгласувал Директор Дирекция „ФСБ”:
                        (Дата, подпис)
 
                        Предал на дата:
                        Име, фамилия и длъжност:
                                                          
                                                                                                                       На  Зам. кмет (име, фамилия, подпис)
Приел на дата:
Съгласувал:
 
 
Приел предложението:
                                   Юрист, име, подпис
 
Вид на процедурата:
 
Наа
Настоящото предложение след одобрение на Възложителя се разпределя на
Отдел „ПКП”  или дирекция „ИДЕ” срещу подпис и вписване на дата.
 
 
 
 
 
ОБРАЗЕЦ!
 
 
ОПИС НА РАБОТНАТА ПРЕПИСКА /
ДОСИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЗОП
 
О
Действия по процедурата/изготвени документи
 Бележки и отбелязвания
Решение на Възложителя/номер и дата на публикуване в АОП и на ПК/
 
Обявление/публична покана /номер и дата на публикуване в АОП и на ПК/
 
Заповед за събиране на оферти чрез публикуване нап ублична покана/номер, комисия, др.условия/
 
Документация, ведно с показатели, тежест и методика, образци и приложения към нея
 
Писмени отговори, разяснения по документацията
 
Заповед за назначаване на комисия(номер, дата); декларации от членове
 
Дата на заседание на комисията за разглеждане на предложенията от кандидатите/участниците по процедурата/конкурса/договарянето
 
Протоколи от работата на комисията(дата на публикуването им в ПК)
 
Решение за обявяване класирането на участниците и определяне на изпълнител
 
Заповед за освобождаване на гаранции за участие
 
Кореспонденция с участниците
 
Сключване на договор с изпълнителя;Изпълнител;Стойност;Срок на договора, гаранция за изпълнение
 
Информация за сключен договор
 
 
 
Договора е изпълнен в срок
Да/не
Изплатена сума по договор Последно платежно- дата
 
Последна фактура- дата
 
Информация за изпълнен договор/дата
 
 
 
 
 
 
 
ОБРАЗЕЦ!
 
Информация за извършени плащания по сключени договори в Община Тутракан
 
 
Договор
Дата на сключване
Изпълнител
Предмет на договора
Стойност на договора в лева без ДДС
Плащане за месец
Стойност в лева