ПОКАНА За публично обсъждане на Проект за Бюджет 2024 на Община Тутракан

10/1/2024
ПОКАНА
За публично обсъждане на Проект за Бюджет 2024 на Община Тутракан
 
    На основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси
 Кметът на Община Тутракан уведомява всички жители и заинтересовани лица, ръководители на фирми, НПО, общински съветници, кметове и кметски наместници на населените места в Община Тутракан, че ще се проведе публично обсъждане на ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ТУТРАКАН за 2024 г. на 25.01.2024 г. в Заседателната зала на Общински съвет гр. Тутракан, от 9:00 часа.
 молим  Вашите мнения, препоръки и предложения по проекта на бюджета за 2024 г., да направите писмено в деловодството на общината или на електронен адрес http://tutrakan.egov.bg от 8.30 до 17.00 часа в работните дни, най-късно до 19.01.2024 година.
Постъпилите становища и предложения ще бъдат внесени с протокол за публично обсъждане в едно с проекта за бюджет за 2024 в Общински съвет от Кмета на общината.
Материалите са публикувани на интернет страницата на общината: http://tutrakan.egov.bg/
За публичното обсъждане е уведомен председателя на Общински съвет гр. Тутракан.
 
 
 
За Кмет на Община Тутракан:……………………
                                               Цветелина Емилова Габровска – Георгиева
                                               Съгл. Заповед № РД-04-07/03.01.2024 г.