З  А  П  О  В  Е  Д № РД – 04-524 / 26.05.2023 г. Относно:публичен търг с явно наддаване  за продажба на  недвижим имот – частна общинска собственост  находящ се в гр. Тутракан, ул. „ Петко Славейков“ № 7

26/5/2023
З  А  П  О  В  Е  Д
 
№ РД – 04-524 / 26.05.2023 г.
 
       На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с  чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 42, ал. 1 и чл. 64, ал. 1-3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/ и във връзка с Решение № 700 по Протокол № 58 от 27.04.2023 г. на Общински съвет гр. Тутракан:
 
І. Н А Р Е Ж Д А М :
 
 1.Да се проведе  публичен търг с явно наддаване  за продажба на  недвижим имот – частна общинска собственост  находящ се в гр. Тутракан, ул. „ Петко Славейков“ № 7, кв. 40, представляващ: застроен поземлен имот с площ от 315 кв.м. с идентификатор № 73496.500.1421   по кадастралната карта одобрена със Заповед № РД – 18-6 / 04.02.2008 г. ведно с построените в него: едноетажна паянтова жилищна сграда със  застроена площ от 50 кв.м. с идентификатор № 73496.500.1421.1 , сграда с идентификатор № 73496.500.1421.2 със застроена площ от 14 кв.м. , представляваща едноетажна второстепенна постройка и сграда с идентификатор № 73496.500.1421.3 със застроена площ от 6 кв.м., представляваща едноетажна второстепенна постройка  , съгласно АОС № 382 /11.09.2008 год., при граници и съседи: С – улица № 73496.500.824, И – поз. Имот № 73496.500.1420, Ю – поз. Имот № 73496.500.1419, З – поз имот № 73496.500.1423 и поз имот № 73496.500.1422 при следните условия:
2. Търгът да се проведе на 15.06.2023 г. от 10:30 часа в Заседателната зала на Община Тутракан.
            3. Начална продажна цена – 4138,00 лв. / четири хиляди сто тридесет и осем лева / без ДДС, в т.ч. стойност на земята – 2208,00 лв. / две хиляди двеста и осем лева/ без ДДС и на сградите – 1930,00 лв. / хиляда деветстотин и тридесет лева /
            4. Размер на депозита за участие в търга - 500,00 лв. / петстотин лева/.
4.1. Депозитът се внася по банкова сметка на Община Тутракан: IBAN: BG94СЕСB97903347458500, BIC: CECBBGSF в ЦКБ АД, клон Русе, в срок от 29.05.2023 г. до 16:00 ч. на 14.06.2023 г.
4.2. Депозитът на спечелилия участник и на класираните на второ и трето място участници се задържа като гаранция за сключване на договора и се прехваща от цената.
4.3. В срок от пет работни дни след изтичане срокa за обжалване на заповедта на Кмета на Община Тутракан за утвърждаване на спечелилия участник се освобождават депозитите на останалите участници;
4.4. Община Тутракан не дължи лихви за периода, през който сумите  по депозитите са били  законно задържани,
5. Размер на стъпка при наддаване: 10% от началната тръжна цена, или сума в размер на 413,80 лв. / четиристотин и тринадесет лева и осемдесет стотинки /.
6.Сключване на договор- Приложеният към тръжната документация договор  се сключва със спечелилия търга участник от Кмета на Община Тутракан в срок от тридесет дни от датата на издаване на заповедта за утвърждаване на спечелилия  участник, но не по- рано от датата на влизането й в сила;
6.1.Договорът се сключва след като обявеният за спечелил участник заплати по указания в заповедта  по чл. 74 ал. 3 от НРПУРОИ начин, както и направените  разходи за изготвяне на пазарна оценка в размер на 144,00лв./сто четиридесет и четири  лева / с ДДС.
7. Време и начин на оглед – заинтересованите лица могат да извършват оглед на обекта самостоятелно или в присъствието на служител от Дирекция „Общинска собственост и стопански дейности”  след предварителна заявка.
            8. Други тръжни условия:
8.1.Тръжната документация за участие в търга е достъпна на официалната интернет страница  на Община Тутракан-
8.2. В случай, че заинтересованите  лица  желаят да получат тръжната документация за участие в търга лично, на хартиен носител, същите могат да ги получат от Дирекция „Общинска собственост и стопански дейности” в Община Тутракан  срещу 12,00 дванадесет/лв. с ДДС, платими по сметка на Община Тутракан: IBAN: BG10СЕСB97908447458500, BIC: CECBBGSF, код: 448090 в ЦКБ АД, клон Русе , в срок от 29.05.2023 г. до 16:00 ч. на 14.06.2023 г.
9. За участие в търга заинтересованите лица подават в деловодството на Община Тутракан:
9.1.Заявление за участие в търга- по Образец № 2 към чл. 66, ал. 1, т. 1 от НРПУРОИ.;
9.2.За юридически лица и еднолични търговци- декларация по Образец № 3 към чл. 66, ал. 1, т. 2 от НРПУРОИ. от името на представляващия дружеството/търговеца, че :
а)дружеството/ търговецът не е обявен в несъстоятелност;
б)дружеството/търговецът не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност;
в) дружеството/ търговецът не се намира  в ликвидация.
9.3.Декларация за съгласие с тръжните условия  и с клаузите  на проекта на договора  по Образец № 4 към чл. 66, ал. 1, т. 3 от НРПУРОИ.
9.4. Декларация за извършен оглед на обекта - Образец № 5 към чл. 66, ал. 1, т. 4 от НРПУРОИ.
9.5. Пълномощно, когато заявлението се подава от упълномощено лице- оригинал или заверено копие.
10.Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито документи:
10.1. са подадени след срока, определен в т.12 от настоящата заповед;
10.2.са подадени в прозрачен плик  или незапечатан;
10.3.не съдържат който и да е от документите, посочени в т.9 от настоящата заповед.
11.До участие в търга не се допуска кандидат:
11.1.който не е внесъл депозит за участие в търга;
11.2.който е бил обявен за спечелил търг/конкурс, проведен по реда на настоящата наредба през последната календарна година  и е отказал да сключи договор;
11.3.който има задължение за данъци и такси към Община Тутракан.
            12.Краен срок за подаване на тръжните документи – до 16:00 ч.  на 14.06.2023 г.  в Информационния център на Община Тутракан, в запечатан непрозрачен плик, с описание на предмета на търга и данните на кандидата.
13.Дата за провеждане на повторен търг и срок за подаване на заявления за участие в повторния търг – При неявяване на кандидати търгът да се проведе на 27.06.2023 г. в Заседателната зала на Общината, при същите условия и час.
14.Тръжната документация за участие в повторния търг е достъпна на официалната интернет страница  на Община Тутракан-
15.В случай, че заинтересованите  лица  желаят да получат тръжната документация за участие в търга лично, на хартиен носител, същите могат да ги получат от Дирекция „Общинска собственост и стопански дейности” в Община Тутракан  срещу 12,00 / дванадесет /лв. с ДДС, платими по сметка на Община Тутракан: IBAN: BG10СЕСB97908447458500, BIC: CECBBGSF, код: 448090 в ЦКБ АД, клон Русе, в срок от 16.06.2023 г. до 16:00 ч. на 26.06.2023 г.
16. Депозитът за участие в повторния търг- 500,00 лв. /петстотин лева/   се внася по банкова сметка на Община Тутракан:IBAN:BG94СЕСB97903347458500, BIC: CECBBGSF в ЦКБ АД, клон Русе, в срок от 16.06.2023 г. до 16:00 ч. на 26.06.2023 г.
17. Краен срок за приемане на тръжна документация за участие в повторния търг до16:00 ч. на 26.06.2023 г. в Информационния център на Общината.
 
 
ІІ. У Т В Ъ Р Ж Д А В А М:
 
            1.Тръжна документация, както следва:
            - копие на скица на имота;
            - копие на акт за общинска собственост;
            - проект на договор;
            - заявлението за участие в търга- по Образец  № 2 към чл.66 ал. 1  т. 1 от НРПУРОИ;
            -декларация по Образец № 3 към чл.66 ал. 1  т. 2 от НРПУРОИ;
            -декларация за съгласие с тръжните условия и с клаузите на проекта на договора по Образец № 4 към чл.66 ал. 1  т. 3 от НРПУРОИ;
- декларация за извършен оглед на обекта - Образец № 5 към чл. 66, ал. 1, т. 4 от НРПУРОИ.
 
III.Настоящата заповед да се обяви на информационното табло в сградата на Община Тутракан и да се публикува на официалната интернет страница на Община Тутракан, заедно с тръжната документация в деня на издаването й.
 
Настоящата заповед се състави и подписа в два еднообразни екземпляра – един за регистъра на заповедите и два за архива на Дирекция „ОССД”.
 
 
 
 
  д-р Димитър СтефаноВ
  Кмет на Община Тутракан     П П

Прикачени файлове