Новини

18.08.2022 - П О К А Н А ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ С ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ТУТРАКАН – СЛИВО ПОЛЕ“ Прочети повече...
02.08.2022 - Официална церемония по започване на строителството „Мемориален комплекс Тутраканска епопея 1916” Прочети повече...
21.06.2022 - Огненият Дунав 2022 - програма Прочети повече...
20.05.2022 - П О К А Н А ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ С ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ТУТРАКАН – СЛИВО ПОЛЕ“ Прочети повече...

Обяви

  • 30.11.2022 - ЗАПОВЕДИ № РД-04-1145....1157/30.11.2022г.,относно: заповеди на спечелилите търгове... Прочети повече...
  • 23.11.2022 - ЗАПОВЕДИ №РД-04-1099...1112/22.11.2022г., Относно: заповеди на спечелилите търгове... Прочети повече...
  • 21.11.2022 - ЗАПОВЕД № РД-04-1080/17.11.2022г., относно: публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост представляващ, земеделска земя с площ от 878 кв.м.с идентификатор 69078.140.417 по КККР на с.Старо село Прочети повече...

Съобщения

  • 30.11.2022 - Протокол от преброяване на безстопанствените кучета на територията на Община Тутракан Прочети повече...
  • 18.11.2022 - ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ за предоставяне на социалните услуги „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания“ Тутракан (ДЦПЛУ), „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция“ Тутракан (ЦНСТПЛД), „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства“ Тутракан (ЦНСТПЛПР), „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост“ с. Белица, Тутракан (ЦНСТПЛУИ). Прочети повече...
  • 18.11.2022 - Проект на План-сметка за дейностите, свързани с управление на битовите отпадъци, както и размера на такса битови отпадъци на община Тутракан за 2023г Прочети повече...
д-р Димитър Венков Стефанов - кмет на
Община Тутракан, област Силистра
Телефон: 0866/6-06-01 вътр. 102
  • Този сайт е разработен по проект осъществяващ се с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд