Новини

09.05.2023 - Официална церемония „Първа копка” във връзка със старта на проект „Енергийна ефективност в сградата на Областна дирекция по безопасност на храните и многофамилни жилищни сгради в гр. Тутракан“ Прочети повече...
26.04.2023 - Изнесен офис на ЕНЕРГО-ПРО в Тутракан от 16.05 до 18.05.2023г. Прочети повече...
25.04.2023 - „Ремонт на бетонова настилка на вход/изход на Център за обществена подкрепа, находящ се в гр. Тутракан, улица Ангел Кънчев № 4“ Прочети повече...
15.03.2023 - ПРОЕКТ: BG05SFPR002-2.002-0067-C01; „Укрепване на капацитета на община Тутракан“ Програма “Развитие на човешките ресурси”2021-2027 Прочети повече...

Обяви

  • 18.05.2023 - БЕСЕДА С АНТАРКТИКА БОРИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВ  Прочети повече...
  • 05.05.2023 - Фондация ОЗОН обявява подбор на персонал за следните позиции: медицинска сестра, социален асистент, трудо-терапевт и рехабилитатор. Прочети повече...
  • 20.03.2023 - Военно окръжие ІІ степен – Силистра информира, че със заповед на министъра на отбраната на Република България № ОХ-194/07.03.2023г. са обявени 250 (двеста и петдесет) длъжности определени за приемане на срочна служба в доброволния резерв на български граждани Прочети повече...

Съобщения

  • 18.05.2023 - Провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия Прочети повече...
  • 28.02.2023 - 10.05.2023 Г. 17.00 ЧАСА - КРАЙНА ДАТА ЗА ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРА „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД - ЕТАП I“ Прочети повече...
  • 22.02.2023 - Анализ на потребностите от социални и интегрирани здравно- социални услуги на общинско и областно ниво и предложението за планиране на социални и интегрирани здравно-социални услуги. Прочети повече...
д-р Димитър Венков Стефанов - кмет на
Община Тутракан, област Силистра
Телефон: 0866/6-06-01 вътр. 102
  • Този сайт е разработен по проект осъществяващ се с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд