ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ за предоставяне на социалните услуги „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания“ Тутракан (ДЦПЛУ), „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция“ Тутракан (ЦНСТПЛД), „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства“ Тутракан (ЦНСТПЛПР), „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост“ с. Белица, Тутракан (ЦНСТПЛУИ).

18/11/2022