ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ за предоставяне на социалната услуга „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания“ Тутракан (ДЦПЛУ)

18/11/2022
СОНИК СТАРТ ОБЯВЯВА
за нуждите на Община Тутракан, във връзка с разкриването на
ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ Тутракан,
 
ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ
за предоставяне на социалната услуга „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания Тутракан (ДЦПЛУ), за следните позиции:
 • Ръководител звено
 • Социален работник
 • Медицинска сестра
 • Рехабилитатор
 • Социален асистент
 • Психолог
 • Трудо-терапевт
 
 1. По позиция – Ръководител
  1. Описание на длъжността
Осигурява текущото управление на Дневен център за пълнолетни лица с умствена изостаналост (ДЦПЛУ), лидерски умения, изисква подкрепяне и ръководене на експертния и административен персонал. Отговорностите включват но не се ограничават само до въвеждането и ориентирането на нови служители, обучение, разработване на индивидуални планове за действие (със служителите), настаняването и извършване оценка на работата.
Ефективно управлява персонала на ДЦПЛУ, за да гарантира изпълнението на цялостния план на услугата. Осигурява управленска подкрепа, контрол и насоки за изпълнението на дейностите в ДЦПЛУ.
Организира и следи за навременното и правилно попълване и съхранение на документацията, свързана с дейността на ДЦПЛУ.
Работи активно в подкрепа на близките на потребителите на ДЦПЛУ.
Представлява Община Тутракан чрез ДЦПЛУ.
 1. Минимални изисквания за заемане на Длъжността
Образование: Висше. Бакалавърска или Магистърска степен в сферата на социалната дейност, икономиката или подобна специалност в областта на общественото развитие или еквивалентна комбинация от образование и опит.
Препоръчително: Допълнително специализирано обучение курсове и други.
 1.  Допълнителни умения:
Кандидатът за заемане на длъжността да притежава добри комуникативни умения и умения за работа в екип, компютърна грамотност, мотивация за професионално развитие и позитивна нагласа за работа с уязвимите групи.
Кандидатът да притежава ръководен опит. Добро познаване на нормативната база, регламентираща предоставянето на социални услуги (ЗСУ, ЗХУ, ЗНП и др. и съответните под-законови разпоредби).
Кандидатът трябва да притежава способност за лесна адаптация, висока психическа устойчивост на напрежение, както и мотивация за решаване на трудни проблеми. Ръководителят да притежава добри умения за организиране на времето, добри умения за водене на отчетност и познания относно народопсихологията на местните малцинствени групи, които са в неравностойно положение.
 1. Необходими Документи:
 • Заявление до Управителя на СОНИК СТАРТ ООД (по възможност с актуална снимка и телефон за връзка);
 • Автобиография - CV;
 • Мотивационно писмо;
 • копия от други документи, доказващи допълнителни компетентности, които по преценка на кандидата имат отношение към характера на работата;
 • Документи, доказващи придобит трудов стаж.
 
 1. По позиция - Социален работник
  1.  Описание на Длъжността
Социалният работник на ДЦПЛУ е отговорен за цялостната организация и качественото провеждане на социалната дейност.
Социалният работник извършва социална дейност в помощ и подкрепа на потребителите на Центъра. Подпомага решаването на различни случаи, консултира колеги от екипа, извършва всякаква допълнителна дейност по тематиката, която е нужна на екипа за протичане безпроблемно дейността на Центъра.
Социалният работник оказва подкрепа и грижа на лицата, осъществява връзките със системата от услуги в общността и поддържането на добри партньорски отношения с местни институции и други, установяване и поддържане на връзка със семейства и близки;
Подпомага изготвянето на документи за отчитане дейностите на ДЦПЛУ, съгласно изискванията на Общинската администрация, свързани с конкретната тематика и дейностите, в които има участие, а когато е необходимо и в други дейности на Центъра;
Извършва и други дейности, свързани с характера на дейността на ДЦПЛУ, когато е нужно.
 1. Минимални изисквания за заемане на Длъжността
Образование: Висше. Бакалавърска или магистърска степен в сферата на социалната дейност или подобна специалност в областта на общественото развитие или еквивалентна комбинация от образование и опит Професионална квалификация - Социален работник
 1. Допълнителни умения:
Кандидатът за заемане на длъжността да притежава добри комуникативни умения и умения за работа в екип, компютърна грамотност, мотивация за професионално развитие и позитивна нагласа за работа с уязвимите групи.
Способност за лесна адаптация, висока психическа устойчивост на напрежение, както и мотивация за решаване на трудни проблеми. Социалният работник трябва да умее да работи с потребителите на ДЦПЛУ, като уважава индивидуалните различия на всеки като произход, раса, възраст, религия и други.
 1.  Необходими Документи:
 • Заявление до управителя на СОНИК СТАРТ (по възможност с актуална снимка и телефон за връзка);
 • Автобиография - CV;
 • Мотивационно писмо;
 • Копия от други документи, доказващи допълнителни компетентности, които по преценка на кандидата имат отношение към характера на работата;
 • Документи, доказващи придобит трудов стаж.
 
 1. По позиция – Трудо-терапевт
  1.  Описание на Длъжността:
Извършва терапевтична дейност чрез помощта на изкуствата с потребителите на Центъра, които имат нужда и/или препоръка за това. Подпомага решаването на различни случаи, консултира колеги от екипа, извършва всякаква допълнителна дейност в областта на трудо-терапията, ерго-терапията и арт-терапията, която е нужна на екипа за протичане безпроблемно дейността на Центъра.
 Работи в екип с останалите експерти от ДЦПЛУ за развитие на случаи на клиенти на Центъра, за реализиране на социална работа и други.
Подпомага Ръководителя на ДЦПЛУ при изготвяне на документите за отчитане дейностите на Центъра, съгласно изискванията на Общинската администрация и Договора за управление на социалната услуга, свързани с конкретната тематика и дейностите в които има участие, а когато е необходимо и в други дейности на Центъра;
Извършва и други дейности, свързани с характера на дейността на ДЦПЛУ, когато е нужно.
 1.  Минимални изисквания за заемане на Длъжността
Образование: Висше. Бакалавърска или магистърска степен по психология, арт-терапия, трудо-терапия, ерго-терапия, музика, изкуства или подобна специалност в сферата на общественото развитие или еквивалентна комбинация от образование и опит.
 1.  Допълнителни умения:
Лесна адаптация, висока психическа устойчивост на напрежение, както и мотивация за решаване на трудни проблеми. Трудо-терапевтът трябва да умее да работи с потребителите на ДЦПЛУ, като уважава индивидуалните различия на всеки като произход, раса, възраст, религия и други.
Кандидатът за заемане на длъжността да притежава добри комуникативни умения и умения за работа в екип, мотивация за работа, компетентност в областта, в която работи и желание за самоусъвършенстване и развитие в това направление.
 
 1.  Необходими Документи:
 • Заявление до управителя на СОНИК СТАРТ ООД (по възможност с актуална снимка и телефон за връзка);
 • Автобиография - CV;
 • Мотивационно писмо; копия от други документи, доказващи допълнителни компетентности, които по преценка на кандидата имат отношение към характера на работата;
 • Документи, доказващи придобит трудов стаж.
 
 1. По позиция - Социален асистент
  1.  Описание на Длъжността:
Социалният асистент е пряко отговорен за подпомагане цялостната социална дейност на Центъра - за качествено и навременно изпълняване на дейностите за предоставяне на социални услуги на потребителите и техните семейства.
Отговорен е за техническата поддръжка на работата на социалните работници, както и разписване на документи, свързани със социалната работа.
Поддържане на успешна работна среда и обстановка, осигуряване на нужните материали и подготовка на документи за безпроблемното протичане на работния процес, както и логистично поддръжка на работата на експертния персонал.
Извършва и други дейности, свързани с характера на дейността на ДЦПЛУ, когато е нужно.
 1. Минимални изисквания за заемане на Длъжността
Образование: средно или висше. Бакалавърска или магистърска степен в сферата на социалната дейност или подобна специалност в сферата на общественото развитие или еквивалентна комбинация от образование и опит.
 1.  Допълнителни умения:
Лесна адаптация, висока психическа устойчивост на напрежение, както и мотивация за решаване на трудни проблеми. Способност за приспособяване, мисловни умения и умения за решаване на проблеми. Работа в екип, с представители на общността, партньори и други.
Кандидатът за заемане на длъжността да притежава добри комуникативни умения и умения за работа в екип, административни умения, мотивация за работа, компетентност в областта, в която работи и желание за самоусъвършенстване и развитие в това направление.
 1.  Необходими Документи:
 • Заявление до Управителя на СОНИК СТАРТ ООД (по възможност с актуална снимка и телефон за връзка);
 • Автобиография - CV;
 • Мотивационно писмо;
 • Копия от други документи, доказващи допълнителни компетентности, които по преценка на кандидата имат отношение към характера на работата;
 • Документи, доказващи придобит трудов стаж.
 
 1. По позиция - Медицинска сестра
  1. Описание на Длъжността
Медицинската сестра организира социалното обслужване на потребителите. Подобрява качеството на социалната услуга и подпомага процеса на социална адаптация и интеграция на потребителите. Медицинската сестра наблюдава здравословното състояние на потребителите и при необходимост оказва долекарска помощ, съобразно компетенциите си. Изпълнява назначенията, предписани от лекар, като прави превръзки, раздава лекарства и извършва други манипулации. Медицинската сестра поддържа толерантен и активен диалог с родителите/близките на потребители.
Медицинската сестра в ДЦПЛУ е отговорна за организацията и качественото провеждане на здравни консултации с потребителите, както и техните семейства при необходимост. Отговаря за изготвянето на отчетната документация и ако е необходимо извършва и други дейности, в съответствие със съществуващата нормативна база за предоставяне на социални услуги в Република България.
 1.  Минимални изисквания за заемане на Длъжността
 2. : Висше - специалист медицинска сестра. Минимум З години професионален опит.
 3. - Допълнителна квалификация за работа с пълнолетни лица в неравностойно положение.
  1.  Допълнителни умения:
Кандидатът за заемане на длъжността да притежава добри комуникативни умения и умения за работа в екип, компютърна грамотност, мотивация за професионално развитие и позитивна нагласа за работа с уязвимите групи.
Позицията Медицинска сестра в ДЦПЛУ изисква способност за лесна адаптация, висока психическа устойчивост на напрежение, както и мотивация за решаване на трудни проблеми. Медицинската сестра трябва да умее да работи с потребителите на Центъра и техните близки, като уважава индивидуалните различия на всеки като произход раса, възраст, религия и други.
 1.  Необходими Документи:
 • Заявление до Управителя на СОНИК СТАРТ ООД (по възможност с актуална снимка и телефон за връзка);
 • Автобиография - CV;
 • Мотивационно писмо;
 • Копия от други документи, доказващи допълнителни компетентности, които по преценка на кандидата имат отношение към характера на работата;
 • Документи, доказващи придобит трудов стаж.
 
 1. По позиция - Психолог
  1. Описание на Длъжността
Извършва консултации в областта на психологията с потребителите. Подпомага решаването на различни случаи, консултира колеги от екипа, извършва всякаква допълнителна дейност в областта на психологията, която е нужна на екипа за протичане безпроблемно дейността на Центъра.
Участва като специалист в областта на психологията в работата на мултидисциплинарния екип в работата по случаи – изготвяне на оценка и индивидуален план за предоставяне на услуги.
 1.  Минимални изисквания за заемане на Длъжността
Образование: Бакалавърска или магистърска степен по психология.
 1.  Допълнителни умения:
Кандидатът за заемане на длъжността да притежава добри комуникативни умения и умения за работа в екип, компютърна грамотност, мотивация за професионално развитие и позитивна нагласа за работа с уязвимите групи.
 1.  Необходими Документи:
 • Заявление до Управителя на СОНИК СТАРТ ООД (по възможност с актуална снимка и телефон за връзка);
 • Автобиография - CV;
 • Мотивационно писмо;
 • Копия от други документи, доказващи допълнителни компетентности, които по преценка на кандидата имат отношение към характера на работата;
 • Документи, доказващи придобит трудов стаж.
 
 1. По позиция - Рехабилитатор
  1. Описание на Длъжността
Отговорен за организацията и качественото провеждане на рехабилитация с потребителите, изготвянето и развиване на методиките за тези услуги и подготовката на отчетната документация за тези, и ако е необходимо и други дейности, в съответствие със съществуващата нормативна база за предоставяне на социални услуги в Република България.
Извършва медицинска рехабилитация. Подготвя необходимите уреди и материали за работа.
 1. Минимални изисквания за заемане на Длъжността
Образование: Висше образование Рехабилитатор.
 1. Допълнителни умения:
Кандидатът за заемане на длъжността да притежава добри комуникативни умения и умения за работа в екип, компютърна грамотност, мотивация за професионално развитие и позитивна нагласа за работа с уязвимите групи.
 1.  Необходими Документи:
 • Заявление до Управителя на СОНИК СТАРТ ООД (по възможност с актуална снимка и телефон за връзка);
 • Автобиография - CV;
 • Мотивационно писмо;
 • Копия от други документи, доказващи допълнителни компетентности, които по преценка на кандидата имат отношение към характера на работата;
 • Документи, доказващи придобит трудов стаж.
 
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
 1. СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ И МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО СЕ ПРЕДСТАВЯТ ПРИ ОДОБРЕНИЕ
 2. Място на работа: „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания“ гр. Тутракан, ул. „Крепостта“ № 47, Община Тутракан
 3.  Начин на провеждане на подбора: По документи и събеседване
 4.  Одобрените кандидати по Документи, ще бъдат уведомени по телефона/електронната поща и поканени за събеседване в рамките на 4 дни след срока на кандидатстване.
 5.  Събеседването с одобрените кандидати ще се проведе в срок до 5 работни дни след изтичане срока на подбора по документи и уведомлението за одобрение.
 6. Документи за кандидатстване се подават само по електронен път на адрес start@sonikstart.eu
 7. Срок на кандидатстване 28 ноември 2022 г.