Отчет на основание чл.71-Община Тутракан -2020

19/3/2021
 
ОТЧЕТ - 2020 г.
 
Съгласно чл. 71 от Наредба за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите.
Превозвач:  „Т.А.Т.“ООД, ЕИК118550419, гр.Тутракан, ул.“Силистра“№54 представлявано от Пламен Николов
Извършва обществен превоз на пътници от общинската, областната и републиканската транспортни схеми
Справка за общия размер на изплатените компенсации и субсидии за 2020 г.
 
№ по ред
Превозвач (наименование,
ЕИК,
седалище и адрес на уравление)
Компенсации за безплатен и
по намалени цени превоз на:
Субсидии за
нерентабилни
автобусни линии
по
вътрешноградския
и междуселищния
транспорт
(общо)
ветерани,
военноинвалиди,
военнопострадали,
деца, учащи,
пенсионери
(общо)
служителите
по чл. 19,
т. 7
деца и
ученици
1.
„Т.А.Т.“ООД,
ЕИК118550419,
гр.Тутракан,
ул.“Силистра“№54
50651
315
79405,15
118948
 
 
 
Д-Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
Кмет на Община Тутракан