ЗАПОВЕД №РД-04-1041/28.10.2021г.,Относно: Заповед за провеждане на търг в с.Варненци.

28/10/2021
ЗАПОВЕД
 
РД-04-1041/28.10.2021 г.
 
На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация/ЗМСМА/, чл. 24а, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи/ЗСПЗЗ/, във връзка с чл. 3, ал. 1 и ал. 2, т. 2, чл. 6, ал. 1 и ал. 3, и чл.18 от Наредбата за стопанисване, управление и разпореждане с общинския поземлен фонд/НСУРОПФ/, и чл. 64, ал. 1-3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество/НРПУРОИ/, и във връзка с Решение № 395 по Протокол № 31 от 30.09.2021 г., на Общински съвет – Тутракан,
 
І. НАРЕЖДАМ:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от Общинския поземлен фонд, за срок от 10 /десет/ стопански години, /считано от 01.10.2021 г. до 30.09.2031 г./.
2. Обект на търга са земите от Общинския поземлен фонд, подробно описани в Таблица 1 от настоящата заповед, както следва:
Таблица 1
 
Землище
Поземлен имот №
Местност
Площ/
дка
Кат.
Първоначална
Годишна наемна цена/дка
Годишна наемна цена за имот
Депозит
за
участие
 
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
1.
Варненци
10149.50.91
Джевезлика
26,829
1
60,00 лв
1609,74 лв.
160,97 лв.
2.
Варненци
10149.54.34
Шуменци
16,098
5
60,00 лв
965,88 лв.
96,59 лв.
3. Търгът да се проведе на 17.11.2021 г. от 10:00 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Тутракан.
4. Размер на депозит за участие в търга – Депозитът, в размер на 10% от годишна наемна цена за всеки имот, подробно описана в колона 8 – „Депозит за участие” на Таблица 1 от настоящата заповед, се внася по банкова сметка на Община Тутракан IBAN: BG94 СЕСB 97903347458500, BIC: CECBBGSF в „ЦКБ-АД”, клон Русе, на касата към Информационния център на Община Тутракан в срок от 29.10.2021 г. до 16:00 ч. на 15.11.2021 г.
4.1. Депозитът на спечелилия участник и на класираните на второ и трето място участници се задържа като гаранция за сключване на договора и се прихваща от цената;
4.2. В срок от пет работни дни след изтичане срокa за обжалване на заповедта на Кмета на Община Тутракан за утвърждаване на спечелилия участник се освобождават депозитите на останалите участници;
4.3. Община Тутракан не дължи лихви за периода, през който сумите по депозитите са били  законно задържани.
5. Размер на стъпка при наддаване: стъпката за наддаване е в размер на 10% от обявената първоначална годишна наемна цена/дка, за всеки имот.
6. Сключване на договор: Приложения към тръжната документация договор се сключва със спечелилия търга участник от Кмета на Община Тутракан в срок от тридесет дни от датата на издаване на заповедта за утвърждаване на спечелилия участник, но не по-рано от датата на влизането й в сила.
6.1. Начин и срок на плащане: Спечелилият участник заплаща годишната наемна цена за стопанската 2021/2022 година, съобразно постигнатата на търга годишна наемна цена на декар за имота/без внесения депозит/ по указания в заповедта по чл. 74 ал. 3 от НРПУРОИ начин.
7. Време и начин на оглед: заинтересованите лица могат да извършват оглед на обекта самостоятелно или в присъствието на служител от Дирекция „Общинска собственост и стопански дейности” след предварителна заявка.
            8. Други тръжни условия:
8.1. Тръжната документация за участие в търга е достъпна на официалната интернет страница  на Община Тутракан -
8.2. В случай, че заинтересованите лица желаят да получат тръжната документация за участие в търга лично, на хартиен носител, същите могат да ги получат от Дирекция „Общинска собственост и стопански дейности” в Община Тутракан срещу 12,00/дванадесет/лв. с ДДС, платими по сметка на Община Тутракан: IBAN: BG10 СЕСB 97908447458500, BIC: CECBBGSF, код: 448090 в ЦКБ АД, клон Русе, в срок от 29.10.2021 г. до 16:00 ч. на 15.11.2021 г.
9. За участие в търга заинтересованите лица подават в деловодството на Община Тутракан:
9.1. Заявление за участие в търга - по Образец № 2 към чл. 66, ал. 1, т. 1 от НРПУРОИ.
9.2. За юридически лица и еднолични търговци - декларация по Образец № 3 към чл. 66, ал. 1, т. 2 от НРПУРОИ от името на представляващия дружеството/търговеца, че:
а) дружеството/търговеца не е обявено в несъстоятелност;
б) дружеството/търговеца не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност;
в) дружеството/търговеца не се намира в ликвидация.
9.3. Декларация за съгласие с тръжните условия и с клаузите на проекта на договора по Образец № 4 към чл. 66, ал. 1, т. 3 от НРПУРОИ.
9.4. Декларация за извършен оглед на обекта - Образец № 5 към чл. 66, ал. 1, т. 4 от НРПУРОИ.
9.5. Пълномощно, когато заявлението се подава от упълномощено лице - оригинал или заверено копие.
10. Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито документи:
10.1. са подадени след срока, определен в т. 12 от настоящата заповед;
10.2. са подадени в прозрачен плик или незапечатан;
10.3. не съдържат който и да е от документите, посочени в т. 9 от настоящата заповед.
11. До участие в търга не се допуска кандидат:
11.1. който не е внесъл депозит за участие в търга;
11.2. който е бил обявен за спечелил търг/конкурс, проведен през последната календарна година и е отказал да сключи договор;
11.3. който има задължение за данъци и такси към Община Тутракан.
            12. Краен срок за подаване на тръжните документи: до 16:00 ч. на 15.11.2021 г. в Информационния център на Община Тутракан, в запечатан непрозрачен плик, с описание на предмета на търга и данните на кандидата.
13. Дата за провеждане на повторен търг и срок за подаване на заявления за участие в повторния търг: При неявяване на кандидати търгът да се проведе на 24.11.2021 г., в заседателната зала на Общински съвет - Тутракан, ул. ”Трансмариска” № 20, при същите условия и час.
14. Тръжната документация за участие в повторния търг е достъпна на официалната интернет страница на Община Тутракан -
15. В случай, че заинтересованите лица желаят да получат тръжната документация за участие в търга лично, на хартиен носител, същите могат да ги получат от Дирекция „Общинска собственост и стопански дейности” в Община Тутракан  срещу 12,00/дванадесет/лв. с ДДС, платими по сметка на Община Тутракан: IBAN: BG10 СЕСB 97908447458500, BIC: CECBBGSF, код: 448090 в ЦКБ АД, клон Русе, в срок от 17.11.2021 г. до 16:00 ч. на 22.11.2021 г.
16. Депозит за участие в повторния търг: Депозитът, в размер на 10% от годишна наемна цена за всеки имот, подробно описана в колона 8 – „Депозит за участие” на Таблица 1 от настоящата заповед, се внася по банкова сметка на Община Тутракан: IBAN: BG94 СЕСB 97903347458500, BIC: CECBBGSF в ЦКБ АД, клон Русе, в срок от 17.11.2021 г. до 16:00 ч. на 22.11.2021 г.
17. Краен срок за приемане на тръжна документация за участие в повторния търг: до 16:00 ч. на 22.11.2021 г. в Информационния център на Общината.
 
ІІ. У Т В Ъ Р Ж Д А В А М:
            1. Тръжна документация, както следва:
            - копие на скица на имота;
            - копие на акт за общинска собственост;
            - проект на договор;
            - заявлението за участие в търга - по Образец № 2 към чл. 66 ал. 1 т. 1 от НРПУРОИ;
            - декларация по Образец № 3 към чл. 66 ал. 1 т. 2 от НРПУРОИ;
            - декларация за съгласие с тръжните условия и с клаузите на проекта на договора по Образец № 4 към чл. 66 ал. 1 т. 3 от НРПУРОИ;
- декларация за извършен оглед на обекта - Образец № 5 към чл. 66, ал. 1, т. 4 от НРПУРОИ.
 
III. Настоящата заповед да се обяви на информационното табло в сградата на Община Тутракан и да се публикува на официалната интернет страница на Община Тутракан, заедно с тръжната документация в деня на издаването й.
 
Настоящата заповед се състави и подписа в три еднообразни екземпляра – един за регистъра на заповедите и два за архива на Дирекция ОССД.
 
 
 
 
 
цветелина ГАБРОВСКА – ГЕОРГИЕВА - ЗАМ.КМЕТ – П/П
За Кмет на Община Тутракан съгласно Заповед № РД-04-1036/27.10.2021 г.