ЗАПОВЕД № РД-04-761/27.08.2021 г. - Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от Общинския поземлен фонд, за срок от 5 /пет/ стопански години

27/8/2021
ЗАПОВЕД
 
РД-04-761/27.08.2021 г.
 
На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация/ЗМСМА/, чл. 24а, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи/ЗСПЗЗ/, във връзка с чл. 3, ал. 1 и ал. 2, т. 2, чл. 6, ал. 1 и ал. 3 от Наредбата за стопанисване, управление и разпореждане с общинския поземлен фонд/НСУРОПФ/, чл. 64, ал. 1-3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество/НРПУРОИ/, и във връзка с Решение № 336 по Протокол № 27 от 24.06.2021 г., Решение № 375 по Протокол № 29 от 19.08.2021 г. и Решение № 376 по Протокол № 29 от 19.08.2021 г. на Общински съвет - Тутракан
 
НАРЕЖДАМ:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от Общинския поземлен фонд, за срок от 5 /пет/ стопански години, /считано от 01.10.2021 г. до 30.09.2026 г./.
2. Обект на търга са земите от Общинския поземлен фонд, подробно описани в Таблица 1 от настоящата заповед, както следва:
                                    Таблица 1
 
Землище
Поземлен имот №
Местност
Площ/
дка
Кат.
Първоначална
Годишна наемна цена/дка
Годишна наемна цена за имот
Депозит
за
участие
 
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
1.
Старо село
69078.13.19
Под лозята
7,003
5
60,00 лв
420,18 лв.
42,02 лв.
2.
Старо село
69078.35.80
Василев кладенец
6,857
4
60,00 лв
411,42 лв.
41,14 лв.
3.
Старо село
69078.13.12
Под лозята
6,001
3
60,00 лв
360,06 лв.
36,01 лв.
4.
Старо село
69078.23.43
Бърчината
8,403
5
60,00 лв
504,18 лв.
50,42 лв.
5.
Старо село
69078.24.43
Бърчината
8,003
5
60,00 лв
480,18 лв.
48,02 лв.
6.
Старо село
69078.25.25
Василев кладенец
5,041
3
60,00 лв
302,46 лв.
30,25 лв.
7.
Старо село
69078.34.30
Василев кладенец
9,308
3
60,00 лв
558,48 лв.
55,85 лв.
8.
Старо село
69078.37.19
Дайдърски ниви
10,490
5
60,00 лв
629,40 лв.
62,94 лв.
9.
Старо село
69078.37.42
Дайдърски ниви
4,843
5
60,00 лв
290,58 лв.
29,06 лв.
10.
Старо село
69078.38.32
Дайдърски ниви
5,087
3
60,00 лв
305,22 лв.
30,52 лв.
11.
Старо село
69078.41.10
Тинкини ниви
8,531
5
60,00 лв
511,86 лв.
51,19 лв.
12.
Старо село
69078.56.7
Цигански ниви
7,805
3
60,00 лв.
468,30 лв.
46,83 лв.
13.
Старо село
69078.62.4
Бояджиев кладенец
6,158
3
60,00 лв
369,48 лв.
36,95 лв.
14.
Старо село
69078.109.4
Балтата
5,466
6
50,00 лв
273,30 лв.
27,33 лв.
15.
Старо село
69078.79.30
Тополите
13,574
5
60,00 лв
814,44 лв.
81,44 лв.
16.
Старо село
69078.7.18
Пеева градина
5,097
5
60,00 лв
305,82 лв.
30,58 лв.
17.
Цар Самуил
78238.10.34
Кузу кулак
18,010
3
60,00 лв.
1080,60 лв.
108,06 лв.
18.
Цар Самуил
78238.50.146
Фондови места
10,003
4
60,00 лв.
600,18 лв.
60,02 лв.
19.
Цар Самуил
78238.50.443
ДО СЕЛОТО
17,106
3
60,00 лв.
1026,36 лв.
102,64 лв.
20.
Цар Самуил
78238.18.25
Дерето
2,657
1
60,00 лв.
159,42 лв.
15,94 лв.
21.
Цар Самуил
78238.3.34
Чокойски ниви
14,706
4
60,00 лв.
882,36 лв.
88,24 лв.
22.
Цар Самуил
78238.10.30
Кузу кулак
22,297
3
60,00 лв.
1337,82 лв.
133,78 лв.
23.
Цар Самуил
78238.11.719
Юперски път
6,798
3
60,00 лв.
407,88 лв.
40,79 лв.
24.
Цар Самуил
78238.12.68
Юперски път
6,963
3
60,00 лв.
417,78 лв.
41,78 лв.
25.
Цар Самуил
78238.19.27
Ара Екенлик
10,505
2
60,00 лв.
630,30 лв.
63,03 лв.
26.
Цар Самуил
78238.31.14
Ливадите
15,434
4
60,00 лв.
926,04 лв.
92,60 лв.
27.
Цар Самуил
78238.50.52
Фондови места
30,434
4
60,00 лв.
1826,04 лв.
182,60 лв.
28.
Цар Самуил
78238.50.205
Акар гьол
3,211
3
60,00 лв.
192,66 лв.
19,27 лв.
29.
Белица
03527.52.449
ДО СЕЛОТО
4,065
4
60,00 лв.
243,90 лв.
24,39 лв.
30.
Белица
03527.52.450
ДО СЕЛОТО
5,884
4
60,00 лв.
353,04 лв.
35,30 лв.
31.
Белица
03527.52.451
ДО СЕЛОТО
9,440
4
60,00 лв.
566,40 лв.
56,64 лв.
32.
Белица
03527.52.459
ДО СЕЛОТО
6,080
4
60,00 лв.
364,80 лв.
36,48 лв.
3. Търгът да се проведе на 15.09.2021 г. от 10:00 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Тутракан.
4. Размер на депозит за участие в търга – Депозитът, в размер на 10% от годишна наемна цена за всеки имот, подробно описана в колона 8 – „Депозит за участие” на Таблица 1 от настоящата заповед, се внася по банкова сметка на Община Тутракан IBAN: BG94 СЕСB 97903347458500, BIC: CECBBGSF в „ЦКБ-АД”, клон Русе, на касата към Информационния център на Община Тутракан в срок от 27.08.2021 г. до 16:00 ч. на 13.09.2021 г.
4.1. Депозитът на спечелилия участник и на класираните на второ и трето място участници се задържа като гаранция за сключване на договора и се прихваща от цената;
4.2. В срок от пет работни дни след изтичане срокa за обжалване на заповедта на Кмета на Община Тутракан за утвърждаване на спечелилия участник се освобождават депозитите на останалите участници;
4.3. Община Тутракан не дължи лихви за периода, през който сумите по депозитите са били  законно задържани.
5. Размер на стъпка при наддаване: стъпката за наддаване е в размер на 10% от обявената първоначална годишна наемна цена/дка, за всеки имот от колона 6 на таблица 1.
6. Сключване на договор: Приложения към тръжната документация договор се сключва със спечелилия търга участник от Кмета на Община Тутракан в срок от тридесет дни от датата на издаване на заповедта за утвърждаване на спечелилия участник, но не по-рано от датата на влизането й в сила;
6.1. Начин и срок на плащане: Спечелилият участник заплаща годишната наемна цена за стопанската 2021/2022 година, съобразно постигнатата на търга годишна наемна цена на декар за имота/без внесения депозит/ по указания в заповедта по чл. 74 ал. 3 от НРПУРОИ начин.
7. Време и начин на оглед: заинтересованите лица могат да извършват оглед на обекта самостоятелно или в присъствието на служител от Дирекция „Общинска собственост и стопански дейности” след предварителна заявка.
            8. Други тръжни условия:
8.1. Тръжната документация за участие в търга е достъпна на официалната интернет страница  на Община Тутракан -
8.2. В случай, че заинтересованите лица желаят да получат тръжната документация за участие в търга лично, на хартиен носител, същите могат да ги получат от Дирекция „Общинска собственост и стопански дейности” в Община Тутракан срещу 12,00/дванадесет/лв. с ДДС, платими по сметка на Община Тутракан: IBAN: BG10 СЕСB 97908447458500, BIC: CECBBGSF, код: 448090 в ЦКБ АД, клон Русе , в срок от 27.08.2021 г. до 16:00 ч. на 13.09.2021 г.
9. За участие в търга заинтересованите лица подават в деловодството на Община Тутракан:
9.1. Заявление за участие в търга - по Образец № 2 към чл. 66, ал. 1, т. 1 от НРПУРОИ;
9.2. За юридически лица и еднолични търговци - декларация по Образец № 3 към чл. 66, ал. 1, т. 2 от НРПУРОИ от името на представляващия дружеството/търговеца, че:
а) дружеството/търговеца не е обявено в несъстоятелност;
б) дружеството/търговеца не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност;
в) дружеството/търговеца не се намира в ликвидация.
9.3. Декларация за съгласие с тръжните условия и с клаузите на проекта на договора по Образец № 4 към чл. 66, ал. 1, т. 3 от НРПУРОИ.
9.4. Декларация за извършен оглед на обекта - Образец № 5 към чл. 66, ал. 1, т. 4 от НРПУРОИ.
9.5. Пълномощно, когато заявлението се подава от упълномощено лице - оригинал или заверено копие.
10. Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито документи:
10.1. са подадени след срока, определен в т. 12 от настоящата заповед;
10.2. са подадени в прозрачен плик или незапечатан;
10.3. не съдържат който и да е от документите, посочени в т. 9 от настоящата заповед;
11. До участие в търга не се допуска кандидат:
11.1. който не е внесъл депозит за участие в търга;
11.2. който е бил обявен за спечелил търг/конкурс, проведен през последната календарна година и е отказал да сключи договор;
11.3. който има задължение за данъци и такси към Община Тутракан.
            12. Краен срок за подаване на тръжните документи: до 16:00 ч. на 13.09.2021 г. в Информационния център на Община Тутракан, в запечатан непрозрачен плик, с описание на предмета на търга и данните на кандидата.
13. Дата за провеждане на повторен търг и срок за подаване на заявления за участие в повторния търг: При неявяване на кандидати търгът да се проведе на 27.09.2021 г., в заседателната зала на Общински съвет - Тутракан, ул. ”Трансмариска” № 20, при същите условия и час.
14. Тръжната документация за участие в повторния търг е достъпна на официалната интернет страница на Община Тутракан -
15. В случай, че заинтересованите лица желаят да получат тръжната документация за участие в търга лично, на хартиен носител, същите могат да ги получат от Дирекция „Общинска собственост и стопански дейности” в Община Тутракан  срещу 12,00/дванадесет/лв. с ДДС, платими по сметка на Община Тутракан: IBAN: BG10 СЕСB 97908447458500, BIC: CECBBGSF, код: 448090 в ЦКБ АД, клон Русе, в срок от 16.09.2021 г. до 16:00 ч. на 23.09.2021 г.
16. Депозит за участие в повторния търг: Депозитът, в размер на 10% от годишна наемна цена за всеки имот, подробно описана в колона 8 – „Депозит за участие” на Таблица 1 от настоящата заповед, се внася по банкова сметка на Община Тутракан: IBAN: BG94 СЕСB 97903347458500, BIC: CECBBGSF в ЦКБ АД, клон Русе, в срок от 16.09.2021 г. до 16:00 ч. на 23.09.2021 г.
17. Краен срок за приемане на тръжна документация за участие в повторния търг: до 16:00 ч. на 23.09.2021 г. в Информационния център на Общината.
 
ІІ. У Т В Ъ Р Ж Д А В А М:
            1. Тръжна документация, както следва:
            - копие на скица на имота;
            - копие на акт за общинска собственост;
            - проект на договор;
            - заявлението за участие в търга - по Образец № 2 към чл. 66 ал. 1 т. 1 от НРПУРОИ;
            - декларация по Образец № 3 към чл. 66 ал. 1 т. 2 от НРПУРОИ;
            - декларация за съгласие с тръжните условия и с клаузите на проекта на договора по Образец № 4 към чл. 66 ал. 1 т. 3 от НРПУРОИ;
- декларация за извършен оглед на обекта - Образец № 5 към чл. 66, ал. 1, т. 4 от НРПУРОИ.
 
III. Настоящата заповед да се обяви на информационното табло в сградата на Община Тутракан и да се публикува на официалната интернет страница на Община Тутракан, заедно с тръжната документация в деня на издаването й.
 
Настоящата заповед се състави и подписа в три еднообразни екземпляра – един за регистъра на заповедите и два за архива на Дирекция ОССД.
 
 
 
Д-Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ   П/П
Кмет на Община Тутракан