ЗАПОВЕД №РД-04-721/11.08.2021г. - Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от Общинския поземлен фонд, за срок от 5/пет/ стопански години, /считано от 01.10.2021 г. до 30.09.2026 г./

11/8/2021
ЗАПОВЕД
 
№РД-04-721/11.08.2021г.
 
На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация/ЗМСМА/, чл. 24а, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи/ЗСПЗЗ/, във връзка с чл. 3, ал. 1 и ал. 2, т. 2, чл. 6, ал. 1 и ал. 3 от Наредбата за стопанисване, управление и разпореждане с общинския поземлен фонд/НСУРОПФ/, чл. 64, ал. 1-3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество/НРПУРОИ/, и във връзка с Решение № 336 по Протокол № 27 от 24.06.2021 г. на Общински съвет - Тутракан
 
І. НАРЕЖДАМ:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от Общинския поземлен фонд, за срок от 5/пет/ стопански години, /считано от 01.10.2021 г. до 30.09.2026 г./.
2. Обект на търга са земите от Общинския поземлен фонд, подробно описани в Таблица 1 от настоящата заповед, както следва:
Таблица 1
Землище
Поземлен имот №
Местност
Площ/
дка
Кат.
Първоначална
Годишна наемна цена/дка
Годишна наемна цена за имот
Депозит
за
участие
 
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
1.
Тутракан
73496.2.52
Калимок
19,097
6
50,00 лв
954,85 лв.
95,49 лв.
2.
Тутракан
73496.32.94
Фотула
19,624
5
60,00 лв
1177,44 лв.
117,74 лв.
3.
Тутракан
73496.32.97
Фотула
25,631
5
60,00 лв
1537,86 лв.
153,79 лв.
4.
Антимово
00494.9.121
Керез кулак
16,806
5
60,00 лв.
1008,36 лв.
100,84 лв.
5.
Антимово
00494.9.65
Шейтан кулак
47,395
4
60,00 лв.
2843,70 лв.
284,37 лв.
6.
Антимово
00494.9.119
Керез кулак
6,602
5
60,00 лв.
396,12 лв.
39,61 лв.
7.
Белица
03527.1.18
Бюк пара
15,006
1
60,00 лв.
900,36 лв.
90,04 лв.
8.
Белица
03527.50.75
Юртлука
64,567
4
60,00 лв.
3874,02 лв.
387,40 лв.
9.
Царев дол
78118.10.64
Софийци
3,553
1
60,00 лв
213,18 лв.
21,32 лв.
10.
Пожарево
57090.12.6
Чобанов кулак
7,002
4
60,00 лв
420,12 лв.
42,01 лв.
11.
Пожарево
57090.17.4
Пожаревски къмпинг
21,007
4
60,00 лв
1260,42 лв.
126,04 лв.
12.
Пожарево
57090.38.1
Новите места
31,004
4
60,00 лв
1860,24 лв.
186,02 лв.
13.
Нова Черна
51956.23.7
Кованлъка
10,006
6
50,00 лв.
500,30 лв.
50,03 лв.
14.
Нова Черна
51956.24.4
Кованлъка
13,005
6
50,00 лв.
650,25 лв.
65,03 лв.
15.
Нова Черна
51956.24.3
Кованлъка
11,004
6
50,00 лв.
550,20 лв.
55,02 лв.
16.
Нова Черна
51956.44.18
Гаврилови ниви
8,530
3
60,00 лв.
511,80 лв.
51,18 лв.
17.
Нова Черна
51956.44.22
Гаврилови ниви
3,296
3
60,00 лв.
197,76 лв.
19,78 лв.
18.
Нова Черна
51956.44.31
Гаврилови ниви
8,313
3
60,00 лв.
498,78 лв.
49,88 лв.
19.
Нова Черна
51956.23.3
Кованлъка
7,014
6
50,00 лв.
350,70 лв.
35,07 лв.
20.
Нова Черна
51956.23.4
Кованлъка
6,704
6
50,00 лв.
335,20 лв.
33,52 лв.
21.
Нова Черна
51956.23.5
Кованлъка
4,002
6
50,00 лв.
200,10 лв.
20,01 лв.
22.
Нова Черна
51956.23.6
Кованлъка
9,000
6
50,00 лв.
450,00 лв.
45,00 лв.
23.
Нова Черна
51956.35.1
Ябълките
7,214
3
60,00 лв.
432,84 лв.
43,28 лв.
24.
Шуменци
83524.50.133
Каракуш кулак
5,533
3
60,00 лв.
331,98 лв.
33,20
25.
Шуменци
83524.50.105
Куртито
5,450
5
60,00 лв.
327,00 лв.
32,70
26.
Шуменци
83524.50.185
До село
2,135
4
60,00 лв.
128,10 лв.
12,81

3. Търгът да се проведе на 27.08.2021 г. от 09:30 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Тутракан.
4. Размер на депозит за участие в търга – Депозитът, в размер на 10% от годишна наемна цена за всеки имот, подробно описана в колона 8 – „Депозит за участие” на Таблица 1 от настоящата заповед, се внася по банкова сметка на Община Тутракан IBAN: BG94 СЕСB 97903347458500, BIC: CECBBGSF в „ЦКБ-АД”, клон Русе, на касата към Информационния център на Община Тутракан в срок от 11.08.2021 г. до 16:00 ч. на 25.08.2021 г.
4.1. Депозитът на спечелилия участник и на класираните на второ и трето място участници се задържа като гаранция за сключване на договора и се прихваща от цената;
4.2. В срок от пет работни дни след изтичане срокa за обжалване на заповедта на Кмета на Община Тутракан за утвърждаване на спечелилия участник се освобождават депозитите на останалите участници;
4.3. Община Тутракан не дължи лихви за периода, през който сумите по депозитите са били  законно задържани.
5. Размер на стъпка при наддаване: стъпката за наддаване е в размер на 10% от обявената първоначална годишна наемна цена/дка, за всеки имот от колона 6 на таблица 1.
6. Сключване на договор: Приложения към тръжната документация договор се сключва със спечелилия търга участник от Кмета на Община Тутракан в срок от тридесет дни от датата на издаване на заповедта за утвърждаване на спечелилия  участник, но не по-рано от датата на влизането й в сила.
6.1. Начин и срок на плащане: Спечелилият участник заплаща годишната наемна цена за стопанската 2021/2022 година, съобразно постигнатата на търга годишна наемна цена на декар за имота/без внесения депозит/ по указания в заповедта  по чл. 74 ал. 3 от НРПУРОИ начин.
7. Време и начин на оглед: заинтересованите лица могат да извършват оглед на обекта самостоятелно или в присъствието на служител от Дирекция „Общинска собственост и стопански дейности” след предварителна заявка.
            8. Други тръжни условия:
8.1. Тръжната документация за участие в търга е достъпна на официалната интернет страница  на Община Тутракан -
8.2. В случай, че заинтересованите  лица  желаят да получат тръжната документация за участие в търга лично, на хартиен носител, същите могат да ги получат от Дирекция „Общинска собственост и стопански дейности” в Община Тутракан срещу 12,00/дванадесет/лв. с ДДС, платими по сметка на Община Тутракан: IBAN: BG10 СЕСB 97908447458500, BIC: CECBBGSF, код: 448090 в ЦКБ АД, клон Русе, в срок от 11.08.2021 г. до 16:00 ч. на 25.08.2021 г.
9. За участие в търга заинтересованите лица подават в деловодството на Община Тутракан:
9.1. Заявление за участие в търга - по Образец № 2 към чл. 66, ал. 1, т. 1 от НРПУРОИ;
9.2. За юридически лица и еднолични търговци - декларация по Образец № 3 към чл. 66, ал. 1, т. 2 от НРПУРОИ от името на представляващия дружеството/търговеца, че:
а) дружеството/търговеца не е обявено в несъстоятелност;
б) дружеството/търговеца не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност;
в) дружеството/търговеца не се намира  в ликвидация.
9.3. Декларация за съгласие с тръжните условия и с клаузите на проекта на договора по Образец № 4 към чл. 66, ал. 1, т. 3 от НРПУРОИ;
9.4. Декларация за извършен оглед на обекта - Образец № 5 към чл. 66, ал. 1, т. 4 от НРПУРОИ;
9.5. Пълномощно, когато заявлението се подава от упълномощено лице - оригинал или заверено копие.
10. Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито документи:
10.1. са подадени след срока, определен в т. 12 от настоящата заповед;
10.2. са подадени в прозрачен плик или незапечатан;
10.3. не съдържат който и да е от документите, посочени в т. 9 от настоящата заповед;
11. До участие в търга не се допуска кандидат:
11.1. който не е внесъл депозит за участие в търга;
11.2. който е бил обявен за спечелил търг/конкурс, проведен през последната календарна година и е отказал да сключи договор;
11.3. който има задължение за данъци и такси към Община Тутракан.
            12. Краен срок за подаване на тръжните документи: до 16:00 ч. на 25.08.2021 г. в Информационния център на Община Тутракан, в запечатан непрозрачен плик, с описание на предмета на търга и данните на кандидата.
13. Дата за провеждане на повторен търг и срок за подаване на заявления за участие в повторния търг: При неявяване на кандидати търгът да се проведе на 03.09.2021 г. в заседателната зала на Общински съвет - Тутракан, ул. ”Трансмариска” № 20, при същите условия и час.
14. Тръжната документация за участие в повторния търг е достъпна на официалната интернет страница на Община Тутракан -
15. В случай, че заинтересованите лица желаят да получат тръжната документация за участие в търга лично, на хартиен носител, същите могат да ги получат от Дирекция „Общинска собственост и стопански дейности” в Община Тутракан срещу 12,00/дванадесет/лв. с ДДС, платими по сметка на Община Тутракан: IBAN: BG10 СЕСB 97908447458500, BIC: CECBBGSF, код: 448090 в ЦКБ АД, клон Русе, в срок от 30.08.2021 г. до 16:00 ч. на 02.09.2021 г.
16. Депозит за участие в повторния търг: Депозитът, в размер на 10% от годишна наемна цена за всеки имот, подробно описана в колона 8 – „Депозит за участие” на Таблица 1 от настоящата заповед, се внася по банкова сметка на Община Тутракан: IBAN: BG94 СЕСB 97903347458500, BIC: CECBBGSF в ЦКБ АД, клон Русе, в срок от 30.08.2021 г. до 16:00 ч. на 02.09.2021 г.
17. Краен срок за приемане на тръжна документация за участие в повторния търг: до 16:00 ч. на 02.09.2021 г. в Информационния център на Общината.
 
ІІ. У Т В Ъ Р Ж Д А В А М:
            1. Тръжна документация, както следва:
            - копие на скица на имота;
            - копие на акт за общинска собственост;
            - проект на договор;
            - заявлението за участие в търга - по Образец № 2 към чл. 66 ал. 1 т. 1 от НРПУРОИ;
            - декларация по Образец № 3 към чл. 66 ал. 1 т. 2 от НРПУРОИ;
            - декларация за съгласие с тръжните условия и с клаузите на проекта на договора по Образец № 4 към чл. 66 ал. 1 т. 3 от НРПУРОИ;
- декларация за извършен оглед на обекта - Образец № 5 към чл. 66, ал. 1, т. 4 от НРПУРОИ.
 
III. Настоящата заповед да се обяви на информационното табло в сградата на Община Тутракан и да се публикува на официалната интернет страница на Община Тутракан, заедно с тръжната документация в деня на издаването й.
 
Настоящата заповед се състави и подписа в три еднообразни екземпляра – един за регистъра на заповедите и два за архива на Дирекция ОССД.
 
 
цветелина Е.ГЕОРГИЕВА-ЗАМ.КМЕТ   П/П
 За Кмет на Община Тутракан със Заповед №РД-04-708