З  А  П  О  В  Е  Д № РД-04-610/06.07.2021 г. Да се проведе  публичен търг с явно наддаване  за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост

6/7/2021
З  А  П  О  В  Е  Д
 
№ РД-04-610/06.07.2021 г.
 
       На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 35, ал. 1 и ал. 2; чл. 38, ал. 1, т. 3 и чл. 64, ал. 1-3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/ и във връзка с Решение № 327 по Протокол № 25 от 28.05.2021 г. на Общински съвет- гр.Тутракан:
 
І. Н А Р Е Ж Д А М :
 
 1. Да се проведе  публичен търг с явно наддаване  за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ  земеделска земя с идентификатор № 73496.504.810 с площ от 87 974,00 кв.м., с НТП: „Друг вид земеделска земя”, местност “Баша“ по кадастрална карта на гр. Тутракан, одобрена със Заповед № РД-18-6/04.02.2008 г., за който е съставен АОС № 2499/11.03.2021 г., при граници и съседи: 73496.504.989; 73496.504.988; 73496.504.807; 73496.504.990; 73496.504.809; 73496.6.24; 73496.504.994; 73496.7.40; 73496.33.2; 73496.504.806; 73496.504.967; 73496.504.958 и 73496.504.805, при следните условия:
1.1. Начална тръжна цена – 107 020,00 лв.(сто и седем хиляди и двадесет лева).
2. Специални условия: няма.
3. Търгът да се проведе на 23.07.2021 г. от 11:00 часа в Заседателната зала на Община Тутракан.
            4. Размер на депозита за участие в търга  8 000,00 лв. /осем хиляди лева/.
4.1. Депозитът се внася по банкова сметка на Община Тутракан: IBAN: BG94СЕСB97903347458500, BIC: CECBBGSF в ЦКБ АД, клон Русе, в срок от 07.07.2021 г. до 16:00 ч. на 21.07.2021 г.
4.2. Депозитът на спечелилия участник и на класираните на второ и трето място участници се задържа като гаранция за сключване на договора и се прехваща от цената.
4.3. В срок от пет работни дни след изтичане срокa за обжалване на заповедта на Кмета на Община Тутракан за утвърждаване на спечелилия участник се освобождават депозитите на останалите участници;
4.4. Община Тутракан не дължи лихви за периода, през който сумите  по депозитите са били  законно задържани.
5. Размер на стъпка при наддаване: 15 000,00 лв. /петнадесет хиляди лева/.
6. Сключване на договор - Приложеният към тръжната документация договор  се сключва със спечелилия търга участник от Кмета на Община Тутракан в срок от тридесет дни от датата на издаване на заповедта за утвърждаване на спечелилия  участник, но не по- рано от датата на влизането й в сила;
6.1. Договорът се сключва след като обявеният за спечелил участник заплати по указания в заповедта  по чл. 74 ал. 3 от НРПУРОИ начин, както и направените  разходи за изготвяне на пазарна оценка в размер на 30,00/тридесет/лв.
7. Време и начин на оглед – заинтересованите лица могат да извършват оглед на обекта самостоятелно или в присъствието на служител от Дирекция „Общинска собственост и стопански дейности”  след предварителна заявка.
            8. Други тръжни условия:
8.1. Тръжната документация за участие в търга е достъпна на официалната интернет страница  на Община Тутракан -
8.2. В случай, че заинтересованите  лица  желаят да получат тръжната документация за участие в търга лично, на хартиен носител, същите могат да ги получат от Дирекция „Общинска собственост и стопански дейности” в Община Тутракан  срещу 12,00 /дванадесет/лв. с ДДС, платими по сметка на Община Тутракан: IBAN: BG10СЕСB97908447458500, BIC: CECBBGSF, код: 448090 в ЦКБ АД, клон Русе, в срок от 07.07.2021 г. до 16.00 ч. на 21.07.2021 г.
9. За участие в търга заинтересованите лица подават в деловодството на Община Тутракан:
9.1. Заявление за участие в търга- по Образец № 2 към чл. 66, ал. 1, т. 1 от НРПУРОИ.;
9.2. За юридически лица и еднолични търговци- декларация по Образец № 3 към чл. 66, ал. 1, т. 2 от НРПУРОИ от името на представляващия дружеството/търговеца, че :
а) дружеството/търговецът не е обявен в несъстоятелност;
б) дружеството/търговецът не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност;
в) дружеството/търговецът не се намира  в ликвидация.
9.3. Декларация за съгласие с тръжните условия  и с клаузите  на проекта на договора  по Образец № 4 към чл. 66, ал. 1, т. 3 от НРПУРОИ.
9.4. Декларация за извършен оглед на обекта - Образец № 5 към чл. 66, ал. 1, т. 4 от НРПУРОИ.
9.5. Пълномощно, когато заявлението се подава от упълномощено лице- оригинал или заверено копие.
10. Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито документи:
10.1. са подадени след срока, определен в т. 12 от настоящата заповед;
10.2. са подадени в прозрачен плик  или незапечатан;
10.3. не съдържат който и да е от документите, посочени в т. 9 от настоящата заповед.
11. До участие в търга не се допуска кандидат:
11.1. който не е внесъл депозит за участие в търга;
11.2. който е бил обявен за спечелил търг/конкурс, проведен по реда на настоящата наредба през последната календарна година  и е отказал да сключи договор;
11.3. който има задължение за данъци и такси към Община Тутракан.
            12. Краен срок за подаване на тръжните документи – до 16:00 ч.  на 21.07.2021 г.  в Информационния център на Община Тутракан, в запечатан непрозрачен плик, с описание на предмета на търга и данните на кандидата.
13. Дата за провеждане на повторен търг и срок за подаване на заявления за участие в повторния търг – При неявяване на кандидати търгът да се проведе на 29.07.2021 г. в Заседателната зала на Общината, при същите условия и час.
14. Тръжната документация за участие в повторния търг е достъпна на официалната интернет страница  на Община Тутракан -
15. В случай, че заинтересованите лица желаят да получат тръжната документация за участие в търга лично, на хартиен носител, същите могат да ги получат от Дирекция „Общинска собственост и стопански дейности” в Община Тутракан  срещу 12,00 /дванадесет/лв. с ДДС, платими по сметка на Община Тутракан: IBAN: BG10СЕСB97908447458500, BIC: CECBBGSF, код: 448090 в ЦКБ АД, клон Русе, в срок от 26.07.2021 г. до 16:00 ч. на 28.07.2021 г.
16. Депозитът за участие в повторния търг 8 000,00 лв./осем хиляди лева/ се внася по банкова сметка на Община Тутракан: IBAN: BG94СЕСB97903347458500, BIC: CECBBGSF в ЦКБ АД, клон Русе, в срок от 26.07.2021 г. до 16:00 ч. на 28.07.2021 г.
17. Краен срок за приемане на тръжна документация за участие в повторния търг до – 16:00 ч. на 28.07.2021 г.в Информационния център на Общината.
 
ІІ. У Т В Ъ Р Ж Д А В А М:
 
            1. Тръжна документация, както следва:
            - копие на скица на имота;
            - копие на акт за общинска собственост;
            - проект на договор;
            - заявлението за участие в търга- по Образец  № 2 към чл.66 ал. 1  т. 1 от НРПУРОИ;
            - декларация по Образец № 3 към чл.66 ал. 1  т. 2 от НРПУРОИ;
            - декларация за съгласие с тръжните условия и с клаузите на проекта на договора по Образец № 4 към чл.66 ал. 1  т. 3 от НРПУРОИ;
- декларация за извършен оглед на обекта - Образец № 5 към чл. 66, ал. 1, т. 4 от НРПУРОИ.
 
III. Настоящата заповед да се обяви на информационното табло в сградата на Община Тутракан и да се публикува на официалната интернет страница на Община Тутракан, заедно с тръжната документация в деня на издаването й.
 
Настоящата заповед се състави и подписа в три еднообразни екземпляра – един за регистъра на заповедите и два за архива на Дирекция „ОССД”.
 
 
 
 
 
 
Д-Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ,      П/П
Кмет на Община Тутракан