ЗАПОВЕД № РД-04-723/09.09.2020г. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от Общинския поземлен фонд

9/9/2020
ЗАПОВЕД
 
№ РД-04-723/09.09.2020г.
 
На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация/ЗМСМА/, чл. 24а, ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи/ЗСПЗЗ/, във връзка с чл. 64, ал.1-3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество/НРПУРОИ/, и Решение №136 по Протокол №11 от 25.06.2020г. на Общински съвет - Тутракан
 
НАРЕЖДАМ:
 
1.Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от Общинския поземлен фонд, с начин на трайно ползване нива, за срок от 5 /пет/ стопански години, /считано от 01.10.2020г. до 30.09.2025г./.
2.Обект на търга са земите от Общинския поземлен фонд, подробно описани в Таблица 1 от настоящата заповед, както следва:
Таблица 1
 
Землище
Поземлен имот №
Местност
Площ/
дка
Кат.
Първоначална
Годишна наемна цена/дка
Годишна наемна цена за имот
Депозит
за
участие
 
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
1.
Тутракан
73496.7.14
Волна
60,026
5
60,00 лв
3601,56 лв
360,16 лв
2.
Бреница
06389.3.46
Армутлука
23,780
4
60,00 лв
1426,80 лв
142,68 лв
3.
Варненци
10149.54.34
Шуменци
16,098
5
60,00 лв
965,88 лв
96,59 лв
4.
Царев дол
78118.10.64
Софийци
3,553
1
60,00 лв
213,18 лв
21,32 лв
5.
Пожарево
57090.33.4
Дущубака
7,501
4
60,00 лв
450,06 лв
45,00 лв
6.
Преславци
58253.21.13
Акбузалък
19,907
3
60,00 лв
1194,42 лв
119,44 лв
7.
Старо село
69078.35.80
Василев кладенец
6,857
4
60,00 лв
411,42 лв
41,14 лв
8.
Старо село
69078.45.17
Ангелово
10,003
5
60,00 лв
600,18 лв
60,00 лв
9.
Дунавец
24044.15.34
Кулака
10,003
6
50,00 лв
500,15 лв
50,00 лв
10.
Търновци
73729.20.437
До селото
7,420
3
60,00 лв
445,20 лв
44,52 лв
11.
Търновци
73729.7.3
Пирамидата
100,035
3
60,00 лв
6002,10 лв
600,21 лв
12.
Търновци
73729.10.52
Кусуйски път
3,320
5
60,00 лв
199,20 лв
19,92 лв
13.
Цар Самуил
78238.10.30
Кузу кулак
22,297
3
60,00 лв
1337,82 лв
133,78 лв
14.
Цар Самуил
78238.11.719
Юперски път
6,798
3
60,00 лв
407,88 лв
40,79 лв
15.
Цар Самуил
78238.12.68
Юперски път
6,963
3
60,00 лв
417,78 лв
41,78 лв
16.
Цар Самуил
78238.50.52
Фондови места
30,434
4
60,00 лв
1826,04 лв
182,60 лв
17.
Цар Самуил
78238.50.205
Акар гьол
3,211
3
60,00 лв
192,66 лв
19,27 лв
18.
Шуменци
83524.11.47
Енерлик
4,112
1
60,00 лв
246,72 лв
24,67 лв
19.
Шуменци
83524.14.81
До селото
2,961
4
60,00 лв
177,66 лв
17,77 лв
20.
Шуменци
83524.16.96
Под асфалта
4,485
3
60,00 лв
269,10 лв
26,91 лв

3. Търгът да се проведе на 30.09.2020г. от 09:00часа в Заседателната зала на Общински съвет - Тутракан, ул.”Трансмариска” №20.
4. Размер на депозит за участие в търга – Депозитът, в размер на 10% от годишна наемна цена за всеки имот, подробно описана в колона „8- Депозит за участие” на Таблица 1 от настоящата заповед, се внася по банкова сметка на Община Тутракан IBAN: BG94СЕСB97903347458500, BIC:CECBBGSF в „ЦКБ-АД”, клон Русе, на касата към Информационния център на Община Тутракан в срок от  09.09.2020 г. до 16:00 часа на 28.09.2020г.
4.1.Депозитът на спечелилия участник и на класираните на второ и трето място участници се задържа като гаранция за сключване на договора и се прехваща от цената;
4.2.В срок от пет работни дни след изтичане срокa за обжалване на заповедта на Кмета на Община Тутракан за утвърждаване на спечелилия участник се освобождават депозитите на останалите участници;
4.3.Община Тутракан не дължи лихви за периода, през който сумите  по депозитите са били  законно задържани.
5.Размер на стъпка при наддаване: стъпката за наддаване е в размер на 10% от обявената първоначална годишна наемна цена/дка, за всеки имот от  колона 6.
6.Сключване на договор- Приложения към тръжната документация договор  се сключва със спечелилия търга участник от Кмета на Община Тутракан в срок от тридесет дни от датата на издаване на заповедта за утвърждаване на спечелилия  участник, но не по- рано от датата на влизането й в сила;
6.1.Начин и срок на плащане- Спечелилият участник заплаща годишната наемна цена за стопанската 2020/2021 година, съобразно постигнатата на търга годишна наемна цена на декар за имота/без внесения депозит/ по указания в заповедта  по чл. 74 ал. 3 от НРПУРОИ начин.
7.Време и начин на оглед – заинтересованите лица могат да извършват оглед на обекта самостоятелно или в присъствието на служител от Дирекция „Общинска собственост и стопански дейности”  след предварителна заявка.
            8.Други тръжни условия:
8.1.Тръжната документация за участие в търга е достъпна на официалната интернет страница  на Община Тутракан-
8.2. В случай, че заинтересованите  лица  желаят да получат тръжната документация за участие в търга лично, на хартиен носител, същите могат да ги получат от Дирекция „Общинска собственост и стопански дейности” в Община Тутракан  срещу 12,00/дванадесет/лв. с ДДС, платими по сметка на Община Тутракан: IBAN: BG10СЕСB97908447458500, BIC: CECBBGSF, код: 448090 в ЦКБ АД, клон Русе , в срок от 09.09.2020 г. до 16:00 ч. на 28.09.2020 г.
9. За участие в търга заинтересованите лица подават в деловодството на Община Тутракан:
9.1.Заявление за участие в търга- по Образец № 2 към чл. 66, ал. 1, т. 1 от НРПУРОИ.;
9.2.За юридически лица и еднолични търговци- декларация по Образец № 3 към чл. 66, ал. 1, т. 2 от НРПУРОИ. от името на представляващия дружеството/търговеца, че :
а)дружеството/ търговеца не е обявено в несъстоятелност;
б)дружеството/търговеца не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност;
в) дружеството/ търговеца не се намира  в ликвидация.
9.3.Декларация за съгласие с тръжните условия  и с клаузите  на проекта на договора  по Образец № 4 към чл. 66, ал. 1, т. 3 от НРПУРОИ.
9.4. Декларация за извършен оглед на обекта - Образец № 5 към чл. 66, ал. 1, т. 4 от НРПУРОИ.
9.5. Пълномощно, когато заявлението се подава от упълномощено лице- оригинал или заверено копие.
10.Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито документи:
10.1. са подадени след срока, определен в т.12 от настоящата заповед;
10.2.са подадени в прозрачен плик  или незапечатан;
10.3.не съдържат който и да е от документите, посочени в т.9 от настоящата заповед;
11.До участие в търга не се допуска кандидат:
11.1.който не е внесъл депозит за участие в търга;
11.2.който е бил обявен за спечелил търг/конкурс, проведен по ред на настоящата наредба през последната календарна година  и е отказал да сключи договор;
11.3.който има задължение за данъци и такси към Община Тутракан.
            12.Краен срок за подаване на тръжните документи – до 16:00 ч. на 28.09.2020г. в Информационния център на Община Тутракан, в запечатан непрозрачен плик, с описание на предмета на търга и данните на кандидата.
13.Дата за провеждане на повторен търг и срок за подаване на заявления за участие в повторния търг – При неявяване на кандидати търгът да се проведе на 07.10.2020г. в Заседателната зала на Общински съвет - Тутракан, ул.”Трансмариска”№20, при същите условия и час.
14. Тръжната документация за участие в повторния търг е достъпна на официалната интернет страница  на Община Тутракан-
 
15. В случай, че заинтересованите  лица  желаят да получат тръжната документация за участие в търга лично, на хартиен носител, същите могат да ги получат от Дирекция „Общинска собственост и стопански дейности” в Община Тутракан  срещу 12,00/дванадесет/лв. с ДДС, платими по сметка на Община Тутракан: IBAN: BG10СЕСB97908447458500, BIC: CECBBGSF, код: 448090 в ЦКБ АД, клон Русе, в срок от 01.10.2020г. до 16:00 ч. на 06.10.2020 г.
16. Депозита за участие в повторния търг- Депозитът, в размер на 10% от годишна наемна цена за всеки имот, подробно описана в колона „8- Депозит за участие” на Таблица 1 от настоящата заповед, се внася по банкова сметка на Община Тутракан:IBAN: BG94СЕСB97903347458500, BIC: CECBBGSF в ЦКБ АД, клон Русе, в срок от 01.10.2020 г. до 16:00 ч. на 06.10.2020 г.
17.Краен срок за приемане на тръжна документация за участие в повторния търг до – 16:00 ч. на 06.10.2020 г.в Информационния център на Общината.
 
ІІ. У Т В Ъ Р Ж Д А В А М:
 
            1.Тръжна документация, както следва:
            - копие на скица на имота;
            - копие на акт за общинска собственост;
            - проект на договор;
            - заявлението за участие в търга- по Образец  № 2 към чл.66 ал. 1  т. 1 от НРПУРОИ;
            -декларация по Образец № 3 към чл.66 ал. 1  т. 2 от НРПУРОИ;
            -декларация за съгласие с тръжните условия и с клаузите на проекта на договора по Образец № 4 към чл.66 ал. 1  т. 3 от НРПУРОИ;
- декларация за извършен оглед на обекта - Образец № 5 към чл. 66, ал. 1, т. 4 от НРПУРОИ.
 
III.Настоящата заповед да се обяви на информационното табло в сградата на Община Тутракан и да се публикува на официалната интернет страница на Община Тутракан, заедно с тръжната документация в деня на издаването й.
 
Настоящата заповед се състави и подписа в три еднообразни екземпляра – един за регистъра на заповедите и два за архива на Дирекция ОССД.
 
 
 
  Цветелина Георгиева – Зам.Кмет:       П/П
 за Кмет на Община Тутракан съгласно Заповед № РД-04-715/08.09.2020г.