ЗАПОВЕД № РД-04-421/29.05.2020г.

29/5/2020
З  А  П  О  В  Е  Д
 
№РД-04-421/29.05.2020г.
 
       На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА,  чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 64, ал. 1 - 3 и чл. 35, ал. 1 и ал. 2  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/,  във връзка с Решение № 55 по Протокол № 5от 30.01.2020г. на Общински съвет гр.Тутракан:
 
І. Н А Р Е Ж Д А М :
 
 1.Да се проведе  публичен търг с явно наддаване  за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ неурегулиран поземлен имот  № 73496.501.3393, с площ от 577 кв.м. в кв.75, ул.”Опълченска” по КККР на гр. Тутракан”, съгласно АОС № 2419/09.12.2019г. при граници и съседи: 73496.501.321; 73496.501.3392; 73496.501.3134; 73496.501.3133 и 73496.501.3394, при следните условия:
1.1.Начална тръжна цена 6051,60лв. (шест хиляди петдесет и един лева и шестдесет стотинки) в т.ч. 20%ДДС
2.Специални условия: няма.
3.Търгът да се проведе на 18.06.2020г. от 10:00 часа в Заседателната зала на Община Тутракан.
            4.Размер на депозита за участие в търга - 500,00 лв. /петстотин лева/.
4.1.Депозитът се внася по банкова сметка на Община Тутракан: IBAN: BG94СЕСB97903347458500, BIC: CECBBGSF в ЦКБ АД, клон Русе, в срок от 01.06.2020 г. до 17:00 ч. на 17.06.2020 г.
4.2.Депозитът на спечелилия участник и на класираните на второ и трето място участници се задържа като гаранция за сключване на договора и се прехваща от цената;
4.3.В срок от пет работни дни след изтичане срокa за обжалване на заповедта на Кмета на Община Тутракан за утвърждаване на спечелилият участник се освобождават депозитите на останалите участници;
4.4.Община Тутракан не дължи лихви за периода, през който сумите  по депозитите са били  законно задържани,
5.Размер на стъпка при наддаване: 500,00 лв. / петстотин лева/.
6.Сключване на договор- Приложения към тръжната документация договор  се сключва със спечелилия търга участник от Кмета на Община Тутракан в срок от тридесет дни от датата на издаване на заповедта за утвърждаване на спечелилият  участник, но не по- рано от датата на влизането й в сила;
6.1.Договорът се сключва след като обявения за спечелил участник заплати по указания в заповедта  по чл. 74 ал. 3 от НРПУРОИ начин, както и направените разходи от Община Тутракан за изготвяне на пазарна оценка от лицензиран оценител.
7.Време и начин на оглед – заинтересованите лица могат да извършват оглед на обекта самостоятелно или в присъствието на служител от Дирекция „Общинска собственост и стопански дейности”  след предварителна заявка.
            8.Други тръжни условия:
8.1.Тръжната документация за участие в търга е достъпна на официалната интернет страница  на Община Тутракан-
8.2. В случай, че заинтересованите  лица  желаят да получат тръжната документация за участие в търга лично, на хартиен носител, същите могат да ги получат от Дирекция „Общинска собственост и стопански дейности” в Община Тутракан  срещу 12,00 дванадесет/лв. с ДДС, платими по сметка на Община Тутракан: IBAN: BG10СЕСB97908447458500, BIC: CECBBGSF, код: 448090 в ЦКБ АД, клон Русе , в срок от 01.06.2020 г. до 17.00 ч. на 17.06.2020 г.
9. За участие в търга заинтересованите лица подават в деловодството на Община Тутракан:
9.1.Заявление за участие в търга- по Образец № 2 към чл. 66, ал. 1, т. 1 от НРПУРОИ.;
9.2.За юридически лица и еднолични търговци- декларация по Образец № 3 към чл. 66, ал. 1, т. 2 от НРПУРОИ. от името на представляващия дружеството/търговеца, че :
а)дружеството/ търговеца не е обявен в несъстоятелност;
б)дружеството/търговеца не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност;
в) дружеството/ търговеца не се намира  в ликвидация.
9.3.Декларация за съгласие с тръжните условия  и с клаузите  на проекта на договора  по Образец № 4 към чл. 66, ал. 1, т. 3 от НРПУРОИ.
9.4. Декларация за извършен оглед на обекта - Образец № 5 към чл. 66, ал. 1, т. 4 от НРПУРОИ.
9.5. Пълномощно, когото заявлението се подава от упълномощено лице- оригинал или заверено копие.
10.Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито документи:
10.1. са подадени след срока, определен в т.12 от настоящата заповед;
10.2.са подадени в прозрачен плик  или незапечатан;
10.3.не съдържат който и да е от документите, посочени в т.9 от настоящата заповед;
 
11.До участие в търга не се допуска кандидат:
11.1.който не е внесъл депозит за участие в търга;
11.2.който е бил обявен за спечелил търг/конкурс, проведен по ред на настоящата наредба през последната календарна година  и е отказал да сключи договор;
11.3.който има задължение от данъци и такси към Община Тутракан.
            12.Краен срок за подаване на тръжните документи – до 17:00 ч. 17.06.2020г.  в Информационния център на Община Тутракан, в запечатан непрозрачен плик, с описание на предмета на търга и данните на кандидата.
13.Дата за провеждане на повторен търг и срок за подаване на заявления за участие в повторния търг – При неявяване на кандидати търгът да се проведе на 25.06.2020г. в Заседателната зала на Общината, при същите условия и час.
14. Тръжната документация за участие в повторния търг е достъпна на официалната интернет страница  на Община Тутракан-
15. В случай, че заинтересованите  лица  желаят да получат тръжната документация за участие в търга лично, на хартиен носител, същите могат да ги получат от Дирекция „Общинска собственост и стопански дейности” в Община Тутракан  срещу 12,00 дванадесет/лв. с ДДС, платими по сметка на Община Тутракан: IBAN: BG10СЕСB97908447458500, BIC: CECBBGSF, код: 448090 в ЦКБ АД, клон Русе , в срок от 19.06.2020г. до 17:00 ч. на 24.06.2020 г.
16. Депозита за участие в повторния търг- 500,00лв./петстотин лева /   се внася по банкова сметка на Община Тутракан:IBAN: BG94СЕСB97903347458500, BIC: CECBBGSF в ЦКБ АД, клон Русе, в срок от 19.06.2020 г. до 17:00 ч. на 24.06.2020 г.
17.Краен срок за приемане на тръжна документация за участие в повторния търг до – 17:00 ч. на 24.06.2020 г.в Информационния център на Общината.
 
 
 
 
 
 
 
 
ІІ. У Т В Ъ Р Ж Д А В А М:
 
            1.Тръжна документация, както следва:
            - копие на скица на имота;
            - копие на акт за общинска собственост;
            - проект на договор;
            - заявлението за участие в търга- по Образец  № 2 към чл.66 ал. 1  т. 1 от НРПУРОИ;
            -декларация по Образец № 3 към чл.66 ал. 1  т. 2 от НРПУРОИ;
            -декларация за съгласие с тръжните условия и с клаузите на проекта на договора по Образец № 4 към чл.66 ал. 1  т. 3 от НРПУРОИ;
- декларация за извършен оглед на обекта - Образец № 5 към чл. 66, ал. 1, т. 4 от НРПУРОИ.
 
III.Настоящата заповед да се обяви на информационното табло в сградата на община Тутракан и да се публикува на официалната интернет страница  на Община Тутракан, заедно с тръжната документация в деня на  издаването й.
 
Настоящата заповед се състави и подписа в три еднообразни екземпляра – един за регистъра на заповедите и два за архива на Дирекция ОССД.
 
 
 
 
  д-р Димитър СтефаноВ,п/п
  кмет на община Тутракан