ЗАПОВЕД № РД-04-420/29.05.2020.г.

29/5/2020
ЗАПОВЕД
 
№ РД-04-420/29.05.2020.г.
 
На основание чл.44 ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал.7 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 64  от Наредбата за стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение №57 по Протокол №5 от 30.01.2020г. на Общински съвет Тутракан
 
 
НАРЕЖДАМ:
 
1.Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост, а именно ЯЗОВИР „Белица1”, представляващ имот с идентификатор №03527.50.67 по КККР на с. Белица, одобрени със Заповед №РД-18-613/28.02.2018г. на ИД на АГКК, с площ 14,561 дка, находящ се в землището на с. Белица ЕККАТЕ 03504, описан съгласно Акт за публична общинска собственост №509/10.08.2016г. като поземлен имот №050067, местност „Антимовски блок”, с площ от 14,561 дка, за срок от 10 /десет/ години, за развъждане на риба, спортен риболов, отдих, туризъм, отглеждане на водоплаващи птици и друга селскостопанска дейност, свързана с обекта.
2.Начална годишна наемна цена в размер на 780,00 /седемстотин и осемдесет / лева  в т.ч. 20%ДДС.
2.1. Допълнителни условия:
В срок до една година от сключването на договора да се извършат всички описани в приложената /КСС/ дейности по въвеждането на язовира в експлоатация.
 Стойността  на направените  от Наемателя  и приети по съответния ред разходи за ремонтни дейности  по въвеждане в експлоатация на наетия обект съгласно приложена /КСС/, но в не по-голям размер от 1878,50лв. и за която са представени  разходно-оправдателни  документи, ще бъде приспадната от дължимите годишни наемни вноски, за годините следваща годината, в която са извършени. Наемателя няма право да иска  възстановяване на направените разходи по друг начин, освен описания по-гори или в размер надвишаващ сумата от 1878,50 лв., посочена и в Решение №57 по Протокол №5 от 30.01.2020г. на Общински съвет Тутракан
3.Търгът да се проведе на18.06.2020г. от 10:30 часа в Заседателната зала на Община Тутракан.
4. Размер на депозит за участие в търга –10% от обявената началната годишна наемна цена, в размер на 78,00,00 /седемдесет и осем/ лева се внася по банкова сметка на Община Тутракан IBAN BG94СЕСB97903347458500, BIC:CECBBGSF в „ЦКБ-АД”, клон Русе, на касата към Информационния център на Община Тутракан в срок от 01.06.2020г. до 17:00 часа на 17.06.2020г.
4.1. Община Тутракан не дължи лихви за периода, през който сумите по депозитите са били законно задържани.
5. Размер на стъпка за наддаване –10% от обявената начална годишна наемна в размер на 78,00 /седемдесет и осем/ лева.
6. Време и начин на оглед – желаещите  за участие в търга, могат свободно да извършват оглед на имота, а при нужда от допълнително съдействие – след предварителна заявка в Дирекция „Общинска собственост и стопански дейности”- стая № 32 на Община Тутракан или на тел. 0866/60628;
            7. Начин и срок на плащане – Спечелилият участник следва да заплати достигната годишната наемна цена /без внесения депозит/, в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на връчване на заповедта по чл. 74, ал. 3 от НРПУРОИ по банкова сметка на Община Тутракан: IBAN – BG10CECB97908447458500, BIC: CECBBGSF, код: 444200 в „ЦКБ” АД, клон Русе.
            8. Други тръжни условия :
8.1. Тръжната документация за участие в търга е достъпна на официалната интернет страница на Община Тутракан: http://tutrakan.egov.bg/TUTRAKAN/home.nsf/pages/bg/home?openDocument
8.2. В случай, че заинтересованите  лица  желаят да получат тръжната документация за участие в търга лично, на хартиен носител, същите могат да ги получат от Дирекция „Общинска собственост и стопански дейности” в Община Тутракан  срещу 12,00 дванадесет/лв. с ДДС, платими по сметка на Община Тутракан: IBAN: BG10СЕСB97908447458500, BIC: CECBBGSF, код: 448090 в ЦКБ АД, клон Русе , в срок от 01.06.2020 г. до 17.00 ч. на 17.06.2020 г.
9. За участие в търга заинтересованите лица подават в деловодството на Община Тутракан:
9.1.Заявление за участие в търга- по Образец № 2 към чл. 66, ал. 1, т. 1 от НРПУРОИ.;
9.2.За юридически лица и еднолични търговци- декларация по Образец № 3 към чл. 66, ал. 1, т. 2 от НРПУРОИ. от името на представляващия дружеството/търговеца, че :
а)дружеството/ търговеца не е обявен в несъстоятелност;
б)дружеството/търговеца не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност;
в) дружеството/ търговеца не се намира  в ликвидация.
9.3.Декларация за съгласие с тръжните условия  и с клаузите  на проекта на договора  по Образец № 4 към чл. 66, ал. 1, т. 3 от НРПУРОИ.
9.4. Декларация за извършен оглед на обекта - Образец № 5 към чл. 66, ал. 1, т. 4 от НРПУРОИ.
9.5. Пълномощно, когото заявлението се подава от упълномощено лице- оригинал или заверено копие.
10.Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито документи:
10.1. са подадени след срока, определен в т.12 от настоящата заповед;
10.2.са подадени в прозрачен плик  или незапечатан;
10.3.не съдържат който и да е от документите, посочени в т.9 от настоящата заповед;
 
11.До участие в търга не се допуска кандидат:
11.1.който не е внесъл депозит за участие в търга;
11.2.който е бил обявен за спечелил търг/конкурс, проведен по ред на настоящата наредба през последната календарна година  и е отказал да сключи договор;
11.3.който има задължение от данъци и такси към Община Тутракан.
            12.Краен срок за подаване на тръжните документи – до 17:00 ч. 17.06.2020г.  в Информационния център на Община Тутракан, в запечатан непрозрачен плик, с описание на предмета на търга и данните на кандидата.
           
 
ІІ. У Т В Ъ Р Ж Д А В А М :
 
            1.Тръжна документация
2. Условия за оглед на имота съгласно раздел I, т.6;
3. Краен срок за приемане на документи за участие в търга – до 17:00 ч. на 17.06.2020г., в информационния център на Община Тутракан;
4. Дата за провеждане на повторен търг – при неявяване на кандидати, повторен търг да се проведе на 25.06.2020г. в Заседателната зала на Община Тутракан, при същите условия от 10:30 часа.
Депозит за участие в повторния търг - 10% от обявената началната годишна наемна цена, в размер на 78,00 /седемдесет и осем/ лева се внася по банкова сметка на Община Тутракан IBAN BG94СЕСB97903347458500, BIC:CECBBGSF в „ЦКБ-АД”, клон Русе, на касата към Информационния център на Община Тутракан в срок от 19.06.2020 г. до 17:00 часа на 24.06.2020г.
Краен срок за подаване на тръжна документация за участие в повторния търг до  17:00 ч. на 24.06.2020г.в Информационния център на Общината.
 
Настоящата заповед се състави и подписа в три еднообразни екземпляра – един за регистъра на заповедите и два за архива на Дирекция ОССД.
 
 
 
 
  д-р Димитър СтефаноВ,П/П
  кмет на община Тутракан