Съгласно чл.6, ал.9, т.2 от НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

1/4/2019
СЪОБЩЕНИЕ
Съгласно чл.6, ал.9, т.2 от НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Тутракан осигурява обществен достъп до информацията за инвестиционно намерение: „Реконструкция и пристрояване към масивна едноетажна сграда на приобектна кланица по необходимост в ПИ с идентификатор 78238.104.41 по КК и КР на с. Цар Самуил”, с. Цар Самуил, Община Тутракан от възложител на „Нова Композит” ООД.
Искането за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС, заедно с подробно разработена информация по Приложение №2 към чл. 6, ал. 6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, са на разположение на обществеността в продължение на 14 дни, всеки работен ден в периода от 01.04.2019г. – 14.04.2019г. от 9,00 – 16,00 ч. в сградата на общината, етаж 3, стая №17.
В законоустановения срок се приемат писмени или устни възражения, мнения и становища по реализирането на горецитираното инвестиционно намерение.