Обява за архитект

28/3/2019
ОБЯВА
На основание чл. 44, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА, чл.5, ал.2 от ЗУТ и чл.  във връзка с чл. 91, ал.1  от Кодекса на труда   Обявява конкурс за длъжността „Главен архитект на Община Тутракан
1.Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:
1.1.Степен на завършено образование – магистър;
1.2.Професионална област – архитектура;
1.3.Ранг - III младши или поне 4 години професионален опит. По-големият професионален опит ще се счита за предимство.
1.4.Специфични изисквания, установени с нормативен акт: Съгласно чл.5, ал.2 от ЗУТ – придобита пълна проектантска правоспособност или необходим стаж за придобиването й.
2.Начин на провеждане на  конкурса:
- I етап – подбор по документи;
- II етап – решаване на тест допуснатите на първи етап кандидати ще решават писмен тест, съдържащ въпроси, свързани с прилагане на нормативната уредба в областта на устройство на територията
- ІІІ етап - интервю, събеседване с допуснатите на втори етап кандидати.
3.Документи за участие в конкурсната процедура:
Кандидатите за участие  в конкурса представят следните документи:
3.1. Заявление за участие в конкурса  – (по образец), като задължително се посочват телефон и e-mail за контакт, към което се прилагат:
3.1.1.Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност (по образец).
3.1.2.Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността.
3.1.3.Копия от документи, удостоверяващи придобития трудов, служебен и осигурителен стаж.
3.1.5. Автобиография.
3.1.6. Документ за самоличност (само за идентификация при подаване на заявлението и при провеждането на конкурса).
4.На кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.
5. Място и срок за подаване на документите за участие:
Документите за участие в конкурса се предоставят на адрес: гр. Тутракан, ул. „Трансмариска” № 31, деловодство, в срок до 16.00 часа на 30.04.2019 г., лично от кандидатите или техни упълномощени представители.
6.Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на информационното табло на Община Тутракан, както и на електронната й страницата. Обявлението за конкурса се публикува  едновременно в местен ежедневник и на сайта на Община Тутракан.
7.Допускането до участие в конкурса ще се извърши от конкурсна комисия, която в срок до 7 дни от сформирането й по чл. 5, ал. 2 от ЗУТ ще изготви списъци на допуснатите и недопуснати кандидати, ще определи датата и мястото на провеждане на конкурса и ще обяви на информационното табло на Община Тутракан, както и на електронната й страница.
 Всички съобщения във връзка с конкурса ще се обявят на таблото за обяви на първия етаж в сградата на Общинска администрация Тутракан, находяща се в гр. Тутракан, ул. „Трансмариска” № 31 и на интернет страницата на Община Тутракан
8. Кратко описание на длъжността:
Като изпълняващ функциите на „Главен архитект” на общината: реализира политиката на община Тутракан като ръководи, координира и контролира дейностите по устройственото планиране, проектирането и строителството на съответната територия, координира и контролира дейността на звеното по териториално и селищно устройство и издава административни актове съобразно правомощията, предоставени му по Закона за устройство на територията.
9. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:
• познания в работата на общинската администрация;
• компютърни умения – Word, Еxcel и специализирани софтуерни програми
• отлично познаване на нормативната уредба, свързана с дейността по устройственото планиране, инвестиционно проектиране и строителство, контрол  на дейността по устройство на територията, кадастър и регулация, включително ЗУТ, ЗМСМА, ЗТСУ, Администра-тивнопроцесуалния кодекс  и други  специализирани законови нормативни актове.
10.Размерът на основната заплата за длъжността се определя съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението не по малко от 680 лв.
Образците на документи са публикувани на сайта на Община Тутракан. За информация:
Адрес: гр. Тутракан, ул. „Трансмариска” № 31
Лице за контакт: Даниела Гвоздейкова - Кирякова, Секретар на Община Тутракан