Конкурс за длъжността „Управител” на „Многопрофилна болница за активно лечение - Тутракан” ЕООД

14/2/2019
ОБЯВА
На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА във връзка с чл. 63, ал.3 от Закон за лечебните заведения и чл. 3 от и  Наредба № 9 от 26.06.2000г. на Министерство на здравеопазването  за условията и реда за провеждане на конкурси  за възлагане на управлението на лечебни заведения Общински съвет Тутракан Обявява конкурс за длъжността „Управител” на  „Многопрофилна болница за активно лечение - Тутракан” ЕООД
1. Изисквания към кандидатите:
 • Да притежават образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина, съответно дентална медицина, и квалификация по здравен мениджмънт или лица с образователно-квалификационна степен "магистър" по икономика и управление и с придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт;
 • Да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар, съответно лекар по дентална медицина, или икономист; кандидатите, притежаващи образователно- квалификационна степен „магистър" по медицина, съответно дентална медицина, да имат придобита специалност;
 • Да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани.
2.  Необходими документи:
 • Заявление за участие в конкурса;
 • Автобиография;
 • Дипломи за образователно- квалификационна степен, съгласно изискванията- оригинал или нотариално заверено копие. Квалификация за здравен мениджмънт, по смисъла на Наредба № 9 / 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебните заведения, се удостоверява с документите, посочени в § 3 от Заключителните разпоредби на същата наредба;
 • Диплом за специалност;
 • Копие от трудова книжка или друг документ, удостоверяващ трудовия стаж;
 • Програма за развитие на „МБАЛ - Тутракан" ЕООД  за тригодишен период, включително шестмесечен оздравителен план.
 1. Място на подаване на документите и срок:
•    Заявлението за участие в конкурса заедно с необходимите документи се подават в деловодството на община Тутракан в запечатан плик в срок до 17.00 часа на 15 март  2019 г., като програмата за развитие на дейността на „МБАЛ Тутракан" ЕООД за тригодишен период се слага в отделен запечатан плик .
•    „МБАЛ - Тутракан” ЕООД- гр. Тутракан следва да предостави на кандидатите документите относно структурата, бюджета, числеността и щатното разписание на персонала след публикуването на обявата.
4.     Дата, час и място на провеждане на конкурса:
•     От 10.00 часа на следващия работен ден след изтичане на срока за подаване на документите - 18.03.2019 г. - I етаж, Заседателна зала на Община Тутракан.
Конкурсът ще се проведе на три етапа:
- проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания;
- представяне от кандидатите на програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период;
- събеседване с кандидатите;
5.   Информация относно темите на събеседване:
     В сградата на Община Тутракан, I етаж, стаята №4-  Заместник кмет Петя Василева - Князова  до изтичане на срока за подаване на документите.
На основание чл. 5, ал. 1 от Наредба № 9/ 26.06.2000 г. на Министерство на      здравеопазването за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебните заведения по Закона за лечебните заведения, Общински съвет  Тутракан определя комисия за организиране и провеждане на конкурса от  5 члена в състав:
 • Председател - Заместник- кмет на община Тутракан;
 • Секретар - представител на Регионална здравна инспекция - Силистра -магистър по медицина;
 • Член  - правоспособен юрист;
Член - Представител на Общински съвет Тутракан - член на постоянната комисия по бюджет и финанси;
-     Член - Представител на Общински съвет Тутракан - член на постоянната комисия по здравеопазване.