Банкова сметка и кодове за вид плащане

10/1/2022
Банкова сметка и кодове за вид плащане при Община Тутракан
 
 
ЦКБ АД, клон Русе
IBAN: BG10CECB97908447458500
BIC: CECBBGSF
 
Код за сметка 7311
Наименование на плащането
44 14 00
Окончателен годишен (патентен) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници
44 21 00
Данък върху недвижимите имоти
44 22 00
Данък върху наследствата
44 23 00
Данък върху превозните средства
44 24 00
Такса битови отпадъци
44 25 00
Данък при придобиване на имущество по дарения и по възмезден начин
44 28 00
Туристически данък
44 34 00
Други данъци
44 65 00
Глоби, санкции и неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети
44 80 07
Такси за административни услуги
44 80 13
Такси за притежаване на куче
44 80 90
Други общински такси