Данъчен календар

17/1/2023
Календар за местни данъци и такси
по Закона за местните данъци и такси дължите:
 
До 31.01.2023г.
  • Подаване на декларация по чл. 61н ЗМДТ за облагане с окончателен годишен /патентен/ данък за текущата година.
  • Подаване на декларация по чл. 61х ЗМДТ за облагане с данък върху таксиметровият превоз на пътници за текущата година.
  • Внасяне на окончателния годишен /патентен/ данък за първото тримесечие на текущата година. Лицата, които до 31 януари са заплатили пълният размер на окончателния годишен /патентен/ данък, ползват отстъпка от 5 на сто. 
 
До 31.03.2023г.
Плащане на такса за притежаване на куче.
 
До 30.04.2023г.
Внасяне на окончателния годишен /патентен/ данък за второто тримесечие на текущата година.
 
До 30.04.2023г.
  • Плащане на данъка върху превозните средства за цялата текуща година с отстъпка от 5 на сто.
  • Плащане на данъка върху недвижимите имоти за цялата текуща година с отстъпка от 5 на сто.
 
До 30.06.2023г.
  • Плащане на първа вноска /в размер на 1/2/ на данъка върху недвижимите имоти за текущата година.
  • Плащане на първа вноска /в размер на 1/2/ на данъка върху превозните средства за текущата година.
 
До 31.07.2023г.
Внасяне на окончателния годишен /патентен/ данък за третото тримесечие на текущата година.
 
До 31.10.2023г.
  • Плащане на втора вноска на данъка върху недвижимите имоти за текущата година.
  • Плащане на втора вноска на данъка върху превозните средства за текущата година.
  • Внасяне на окончателния годишен /патентен/ данък за четвъртото тримесечие на текущата година.
 
До 31.10.2023г.
Подаване на декларация по чл.16 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Тутракан – казан тип „Бобър”.
 
До 31.10.2023г.
Подаване на декларация за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване на имоти, които няма да се ползват през цялата следваща година.