Проект за изменение на Наредбата за определяне размера на местните данъци-2019г.

28/11/2018
 
 
Проект за изменение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на  територията на Община Тутракан
 
28/11/2018
 
Съгласно чл. 26 ал.2 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 31 дни, Община Тутракан чрез настоящото публикуване предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по предлаганите изменения на e-mail : tutrakan@b-trust.org или в деловодството на Община Тутракан на адрес : гр.Тутракан ул.:Трансмариска: № 31
 
 
С Решение № 64 от 29.01.2008г. на Общински съвет – Тутракан е приета Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Тутракан. Тази наредба определя размера на местните данъци, които постъпват в бюджета на Община Тутракан.
 
С предложения проект за приемане на Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Тутракан се цели привеждането и в съответствие с направената промяна в Закона за допълнение и изменение на ЗМДТ ( обн. Дв бр.98 от 2018г.), в тази връзка представяме:
            - Предложение за Проект на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Тутракан:
                        1. В чл.7 ал.1 думите „сгради и поземлени имоти” се заменят с „поземлени имоти, сгради и самостоятелни обекти в сгради”
                        2. В чл.9 след думите „вещно право” се добавя „на ползване”.
                        3. В чл.10 ал.2 след думите „вещно право” се добавя „на ползване”.
                        4. В чл.11 ал.1 думите „30 октомври”се заменят с „31 октомври”.
                        5. В чл.19 се създава нова ал.3 „В случай че е установено деклариране на повече от едно основно жилище, облекченията по ал.1 и 2 не се прилагат и данъкът определен по чл.15, се дължи в пълен размер за всяко от жилищата и за периода, в който едновременно са декларирани като основни жилища”.
6. Чл.41 се изменя така:
                                   Ал.1 „За леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т годишния данък се състои от два компонента – имуществен и екологичен, и се определя по следната формула:
                        ГДПС = ИмК х ЕК
Където:
ГДПС е годишният размер на данъка върху превозните средства за леки автомобили с техническа допустима максимална маса не повее от 3,5 т;
ИмК е имуществен компонент, който се определя по реда на т.1;
ЕК е екологичен компонент, който се определя по реда на т.2
            1. имущественият компонент се определя от стойността на данъка в зависимост от мощността на двигателя, коригирана с коефициент в зависимост от годината на производство на автомобила, по следната формула:
                        ИмК = Сkw x Kгп,
Където:
Сkw  е частта от стойността на данъка в зависимост от мощността на двигателя и размера му е следния:
            а) до 55 kW включително – 0.34 лв. за 1 kW;
            б) над 55 kW до 74 kW включително – 0.54  лв. за 1 kW;
            в) над 74 kW до 110 kW включително – 1.10 лв. за 1kW;
            г) на 110 kW до 150 kW включително – 1.23 лв. за 1 kW;
            д) над 150 kW до 245 kW включително – 1.60 лв. за 1 kW;
            e) над 245 kW – 2.10 лв. за 1 kW.
 
Кгп е коригиращ коефициент за годината на производство на автомобила в следните размери:
 
Брой на годините от годината на производство, включително годината на производство
Коефициент
Над 20 години
1,1
Над 15 до 20 години включително
1
Над 10 до 15 години включително
1,3
Над 5 до 10 години включително
1,5
До 5 години включително
2,3
 
 
            2. екологичният компонент се определя както следва:
 
 
Екологична категория
Коефициент
Без екологична категория, с екологични категории „Евро 1” и „Евро 2”
1.10
„Евро 3”
1
„Евро 4”
0.80
„Евро 5”
0.60
„Евро 6” и „ЕЕV
0.40
 
 
                                   7. Чл.41 ал.2 се изменя така: „Данъкът за ремаркета на леки и товарни автомобили с техническа допустима максимална маса не повече от 3.5 т е в следните размери”:
            1. товарно ремарке – 10 лв.
            2. къмпинг ремарке – 15 лв.
 
                                   8. Чл.41 ал.6 се изменя така: „Данъкът за товарен автомобил с технически допустима максимална маса над 3.5 т., но не повече от 12 т. е в размер на 10 лв. за всеки започнати 750 кг. товароносимост.
                                   9. Чл.45 се изменя така:
ал.1 „За мотопеди и мотоциклети с мощност на двигателя до 74 kW включително и съответстващи на екологична категория ‘Евро 4’ данъкът се заплаща с 20 на сто намаление, а за съответстващи на екологични категории по-високи от „Евро 4” – с 60 на сто намаление от определения по чл.41 ал.3 данък”.
ал.2 „За автобусите, товарните автомобили с техническа допустима максимална маса над 3.5 т, влекачите за ремарке и седловите влекачи с двигатели, съответстващи на екологична категория „Евро 4”, данъкът се заплаща с 20 на сто намаление, а за съответстващите на „Евро 5”, „Евро 6” и „ЕЕV” – с 50 на сто намаление от определения по чл.41 ал.5,6,7 и 13 данък”.
ал.3 Когато в регистъра по чл.54 ал.1 от ЗМДТ няма данни за екологична категория на моторното превозно средство, се приема, че превозното средство е без екологична категория.
                        10. В чл.46 ал.1 думите „30 октомври” се заменя с „31 октомври”.
                        11. В приложение № 2 към чл.56 т.21 се отменя.
                        12. В преходните и заключителни разпоредби се създава § 8 със следното съдържание:
                                   - За 2019г. Общинският съвет определя размерите на данъка върху превозните средства до 31 януари 2019г.
 
 
 
 
Д-Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
Кмет на Община Тутракан