Зачестили случаи на пожари с човешки жертви

22/11/2018
Относно зачестилите случаи на пожари с човешки жертви на територията на Община Тутракан, Да се обърне особено внимание на:
1. Преди настъпване на есенно-зимния период отоплителните уреди и съоръжения се проверяват и при необходимост се ремонтират за осигуряване на пожарната им безопасност.
2. Комините и димоотводните тръби да се почистят от сажди и отлагания в началото на отоплителния период и периодично при необходимост.
3. При експлоатацията на отоплителните и вентилационните инсталации, уреди и съоръжения не се разрешава: 
3.1. използването на неизправни отоплителни инсталации, уреди и съоръжения;
3.2. употребата на ЛЗТ /леснозапалими течности/ и ГТ /горими течности/ за разпалване;
3.3. сушенето и поставянето на материали и оборудване върху уреда и димоотводните тръби;
3.4. принудителното възпламеняване на горимите отлагания по комините;
3.5. повторното запалване на печки с течно гориво, преди те да са се охладили;
3.6. оставянето без наблюдение на печки с твърдо, течно и газово гориво и други отоплителни уреди;
3.7. разполагането на локални отоплителни уреди и на димоотводните им тръби на разстояние, по-малко от 0,5 m, от конструктивни елементи, стенни покрития и тавани.
 
Също така разгледайте приложените по долу брожури за превенция от пожари

Прикачени файлове