СЪОБЩЕНИЕ битови отпадъци

21/11/2018
СЪОБЩЕНИЕ
 
 
 
 
 
Уважаеми жители на Община Тутракан,
Съгласно чл.62 и чл.66.  от Закон за местните данъци и такси,Общински съвет гр.Тутракан следва да определи таксата за битови отпадъци за 2019 г. въз основа на одобрена план-сметка, включваща необходимите разходи за:
а) осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи и други;
б) събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им:
в) проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците;
г) почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване.
На основание  чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл.66, ал.1 от Административно-процесуалния кодекс, чл.66,ал.1 от Закон за местните данъци и такси, откриваме производство за издаване на общ административен акт – План сметка за дейностите, свързани с управление на битовите отпадъци, както и размера на такса битови отпадъци на Община Тутракан за 2019г, и предложение относно промил на такса битови отпадъци за 2019г. в Община Тутракан по населени места .
Предоставяме на всички заинтересовани лица право да участват в производството като подадат писмени предложения и възражения във връзка с публикувания проект на План-сметка за дейностите, свързани с управление на битовите отпадъци, както и размера на такса битови отпадъци на община Тутракан за 2019г. в срок  до 21.12.2018г., 17:00 часа в деловодството на Община Тутракан.
 
 
 
 
Д-Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
 Кмет на Община Тутракан