Съобщение 144.11.18

16/11/2018
 
СЪОБЩЕНИЕ
 
Всички юридически лица, на територията на Община Тутракан, желаещи да използват контейнери за смесени битови отпадъци през 2019г. следва да подадат Декларация в дирекция „Местни данъци и такси” при Община Тутракан в срок до 30.11.2018г. за вида и броя на съдовете, които желаят да използват. Заплащането на такси „Битови отпадъци” ще се извършва по единични цени, определени със Заповед №-РД-04-1379/16.11.2018г. на кмета на Община Тутракан, съгласно чл. 16, ал. 2, т. 4 и 5 от Наредбата на Общински съвет – Тутракан за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Тутракан, а не на база отчетна стойност на притежаваните и/или използвани от тях имоти.