Информация починали лица

9/10/2018
 
ДИРЕКЦИЯ „МДТ”
 
 
 
 
ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ” ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОЧИНАЛИ ЛИЦА
 
 
 
Дирекция „Местни данъци и такси” при Община Тутракан Ви уведомява, че в информационния масив на дирекцията фигурират данъчни партиди на починали лица.
 
Съгласно чл.14, ал.4 и чл.54, ал.4 от ЗМДТ, при придобиване на имот или превозно средство по  наследство, се подава декларация от наследниците в 6-месечен срок от откриване на наследството.
 
Наследственото имущество включва притежаваните от наследодателя движими и недвижими вещи, както и други имуществени права, вземания и задължения.
 
Каним наследниците на лицата да подадат регламентираните в закона декларации по чл.14 за недвижимите имоти и по чл.54 за превозните средства, като по този начин ще се закрият данъчните партиди на починалите им родственици.
 
За подаване на декларациите е необходимо да представите удостоверение за наследници и документ за собственост на имота (ако има такъв ).
 
Декларациите се подават от един наследник, като се вписват всички останали, без да е необходимо тяхното присъствие.
 
 
 
 
 
 
Директор дирекция „Местни данъци и такси”:………
/ А. Барбучанов /