Свободни работни места за длъжностите за предоставяне на почасови социални услуги

3/9/2018
 
ОБЯВА
 
I.Община Тутракан обявява свободни работни места за длъжностите за предоставяне на почасови социални услуги в изпълнение на Постановление № 332 от 22 декември 2017 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2018г.
 
 • Социален асистент
 • Домашен помощник
Дейностите, които ще се предоставят, са:
- Дейности за лична помощ, услугата включва поддържане на личната хигиена; помощ при хранене;помощ при вземането на предписание  от лекар, лекарства; помощ при рехабилитационни и други специализирани услуги в дома на потребителя, придружаване до детско, учебно, болнично заведение, месторабота и други;
- Дейности за социална подкрепа и социално включване, като:помощ в общуването и осъществяване на социални контакти; придружаване при посещение на кино, театър, изложби, концерти и др.; помощ при писане на писма, заявления, подаването им в съответната институция и всякаква друга дейност изразена в социалната работа с представителите на целевата група;
- Комунално-битови дейности: пазаруване, поддържане на хигиена в жилищните помещения, обитавани от потребителя; извършване и/или съдействие за дребни битови ремонти; извършване на административни услуги и плащания, приготвяне на храна с продукти на потребителя и др.
 
1.Изисквания към кандидатите
 • Безработни лица с местоживеене в община Тутракан;
 • Физически и психически здрави в трудоспособна възраст лица;
 • Умения за работа в екип;
 • Комуникативност.
 
2. Необходими документи за кандидатстване
 1. Заявление  за постъпване на работа (по образец), което може да бъде изтеглено от електронната страница на Община Тутракан или да бъде получено  на място;
 2. Документ за самоличност за справка;
 3. Автобиография;
 4. Свидетелство за съдимост;
 5. Копие от диплома за завършено образование и оригинал за справка;
 6. Копие от трудова книжка;
 7. Удостоверение ( сертификат ) за професионално обучение за длъжности „Социален асистент”, „Домашен помощник” или „Личен асистент”.
 8. Писмено съгласие за ползване на личните данни на лицето.
 
3. Срок за подаване на документите – от 03.09.2018 до 13.09.2018 година
 от 8.00- 16.30 часа в Информационен център на общинска администрация гр. Тутракан, ул. „Трансмариска” №31
 
4. Подборът на кандидатите, подали заявления, ще се осъществи на два етапа
 1. Оценка по документи;
 2. Интервю.
 
Резултатите на класираните кандидати ще бъдат обявени на информационното табло в община Тутракан.
 
Интервюто с допуснатите кандидати ще се проведе на 17.09.2018 година от 9.00часав Заседателната зала на общинска администрация.
 
II. Община Тутракан обявява прием на документи за ползване  на почасови социални услуги  Социален асистент/ Домашен помощник в Звено за почасови услуги  в изпълнение на Постановление № 332 от 22 декември 2017 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2018г.
 
 1. Изисквания към кандидатите
За потребители на социалната услуга могат да кандидатстват:
- Хора с увреждания и техните семейства;
- Хора над 65 години с ограничения или в невъзможност за самообслужване.
 
 1. Необходими документи за ползване на социалните услуги от кандидатите за потребители
 
 • Заявление за ползване на услугата от лицето или от негов законен представител (по образец), което може да бъде изтеглено от електронната страница на Община Тутракан или да бъде получено на място;
 • Документ за самоличност за справка;
 • Копие от решение на ЕЛКК/ТЕЛК/НЕЛК, ако има такова и оригинал за справка;
 • Писмено съгласие за ползване на личните данни на лицето от доставчика на услугата;
 • Декларация, че лицето не е сключило договор за предоставяне на собственост срещу задължение за издръжка и/или гледане (може да не е отделен документ, ако това обстоятелство е включено в заявлението за ползване на услугата);
 • Други документи.
 
2. Срок за подаване на документите – от 03.09.2018 до 13.09.2018 година
от 8.00- 16.30 часа в Информационен център на общинска администрация гр. Тутракан, ул. „Трансмариска” №31
 
 1. Подбор на кандидатите за потребители
 
Подборът на лицата, които ще ползват услугата „Социален асистент” и „Домашен помощник” ще става след проучване на потенциални потребители, въз основа на Карта за оценка на потребностите, изготвена от комисия назначена със Заповед на кмета на Община Тутракан..
 
Списъкът на кандидат-потребителите на социални услуги, според получената крайна оценка на потребностите, ще бъде  обявен на информационното табло в сградата на община Тутракан.
Повече информация можете да получите в  общинска администрациявсеки работен ден от 8.00 часа до 17.00 часа в Информационния център или на телефон 0866 60 688.