Подобряване на материалната база в Дом за стари хора – гр. Тутракан

28/8/2018
 
ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА
 
 
 
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
 
 
Със Заповед № РД-04-1078/28.08.2018 г. на Милен Маринов – заместващ Кмета на Община Тутракан, съгласно Заповед № РД-04-1051/09.08.2018г. е открита процедура за избор на изпълнител за доставка на оборудване за нуждите на „Дом за стари хора - Тутракан”, изпълнявана по проект „Подобряване на материалната база в Дом за стари хора – гр. Тутракан”, финансиран съгласно договор за съвместна дейност, сключен между Община Тутракан и Фонд  „Социална закрила”.
 
Информация за условията за участие и необходимите документи може да бъде открита на официалната интернет страница на Община Тутракан на адрес www.tutrakan.egov.bg  в раздел „Обяви”, както и на телефон 0866/61-245 (Лице за контакт: Димитрина Барбучанова).
 
В прикачения файл ще намерите необходимите образци за участие. 

Прикачени файлове