П О К А Н А ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ С ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ТУТРАКАН – СЛИВО ПОЛЕ“

16/8/2018
 
П О К А Н А
ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО  СЪБРАНИЕ
НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ С ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА
ТУТРАКАН – СЛИВО ПОЛЕ“
 
 
На основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл.34, ал.1 от Устава на СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ С ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА  ТУТРАКАН – СЛИВО ПОЛЕ“,  Управителният съвет кани всички свои членове на  общо  събрание, което ще се проведе на  17.09.2018г. от 17.30 часа в заседателна  зала, ет.2 в  сградата на Община Тутракан, находяща се на адрес: гр. Тутракан, ул. „Трансмариска“ № 31 при следния
 
Д Н Е В Е Н   Р Е Д
  1. Представяне на предложение по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие" за периода на изпълнение на Стратегията 2017- 2023г. на СНЦ „МИГ Тутракан – Сливо поле“;
  2. Вземане на решение за промяна в одобрената Стратегията за ВОМР, поради законодателно промени –отпадане на Наредби - 9, 12, 20 МЗХГ.
  3. Обсъждане на насоки за кандидастване по мярка 19.2 - СВОМР МИГ „Тутракан –Сливо поле“ по ПРСР и ОПИК
  4. Индикативен график за 2018 год.
  5. Приемане на бюджет за  2019г. на СНЦ „МИГ Тутракан – Сливо поле” преди внасянето му за одобрение от Управляващия орган.
  6. Разни.
 
Пояснение:При липса на кворум на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ и чл.35, ал.2 от Устава на сдружението, събранието се отлага с един час по-късно при същия дневен ред и на същото място.
 
Дата:17.08.2018г.                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ
гр.Тутракан                                                           МИГ „Тутракан –Сливо поле„
                                                                                              /д-р Димитър Стефанов /