Съобщение ВИК

21/6/2018
СЪОБЩЕНИЕ
 
На територията на община Тутракан е предвидено да се реализира инвестиционно предложение за: „Регионално прединвестиционно проучване (РПИП) за обособена територия (ОТ), обслужвана от „ВиК“ ООД, гр. Силистра“, с възложител: Министерството на регионалното развитие и благоустройство.
За предложението предстои да се извърши процедура по преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), съгласно изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ДВ, бр. 91/2002 г., изм. и доп. ДВ, бр. 82/2012 г.).
На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 3/2018 г.) е открит обществен достъп до Информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от наредбата за горепосоченото инвестиционно предложение.
Документацията в електронен вариант е на разположение на интересуващите се от 21.06.2018 г. до 04.07.2018 г. в сградата на община Тутракан ет.3 стая 17 от 8:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 часа, както и на интернет страницата на община Тутракан.
Писмени становища и мнения могат да се подават в деловодството на община Тутракан на следния адрес: гр. Тутракан, ул. „Трансмариска” №31
 
Обявено на 21.06.2018 г.
община Тутракан