П О К А Н А ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ С ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ТУТРАКАН – СЛИВО ПОЛЕ“

15/5/2018
 
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони-
Европа инвестира в селските райони
                                                                                                                 
П О К А Н А
ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО  СЪБРАНИЕ
НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ С ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА
ТУТРАКАН – СЛИВО ПОЛЕ“
 
 
На основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл.34, ал.1 от Устава на СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ С ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА  ТУТРАКАН – СЛИВО ПОЛЕ“,  Управителният съвет кани всички свои членове на  общо  събрание, което ще се проведе на  18.06.2018г. от 17.30 часа в заседателна  зала, ет.2 в  сградата на Община Тутракан, находяща се на адрес: гр. Тутракан, ул. „Трансмариска“ № 31 при следния
 
                                                                      Д Н Е В Е Н   Р Е Д
 
  1. Освобождаване на членове на Управителен съвет.
  2. Приемане на членове на Управителен съвет.
  3. Приемане на годишен доклад за дейността на МИГ за 2017г.
  4. Приемане на финансов отчет на МИГ за 2017г.
  5. Информация относно събрания членски внос.
  6. Вземане на решение за участие на МИГ в Асоциация „Българска национална ЛИДЕР мрежа“, с права на пълноправен член в Асоциацията;
  7. Избор на представител на СНЦ „МИГ Тутракан – Сливо поле” в Общото събрание на  Асоциация „Българска национална ЛИДЕР мрежа“;
  8. Разни.
 
Пояснение:При липса на кворум на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ и чл.35, ал.2 от Устава на сдружението, събранието се отлага с един час по-късно при същия дневен ред и на същото място.
 
 
 
 
Дата:15.05.2018г.                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:……п……..
гр.Тутракан                                                                         Д-Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
                                   

Прикачени файлове