СЪОБЩЕНИЕ ИНЕРТ

26/4/2018
СЪОБЩЕНИЕ
Съгласно чл.6, ал.9, т.2 от НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Тутракан осигурява обществен достъп до информацията за инвестиционно намерение: „Разширение на съществуващо изземане с плаващи средства на отложили се наносни материали от динамичните запаси на р. Дунав – публична държавна собственост в  участъка от км. 429.400 до км. 428.000” в землището на с. Пожарево, общ. Тутракан от възложител на „ИНЕРТ” ООД.
Искането за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС, заедно с подробно разработена информация по Приложение №2 към чл. 6, ал. 6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, са на разположение на обществеността в продължение на 14 дни, всеки работен ден в периода от 26.04.2018г. – 10.05.2018г. от 9,00 – 16,00 ч. в сградата на общината, етаж 3, стая №17.
В законоустановения срок се приемат писмени или устни възражения, мнения и становища по реализирането на горецитираното инвестиционно намерение.