СЪОБЩЕНИЕ ЗК

30/4/2018
СЪОБЩЕНИЕ
Съгласно чл.6, ал.9, т.2 от НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Тутракан осигурява обществен достъп до информацията за инвестиционно намерение: „Изграждане на инсталация за преработка на етерично-маслени култури в стопански двор на ЗК „Изгрев-92”, с. Белица, общ. Тутракан, обл. Силистра”, с местоположение поземлен имот с идентификатор №102059 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Тутракан от възложител на ЗК „Изгрев-92”.
Искането за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС, заедно с подробно разработена информация по Приложение №2 към чл. 6, ал. 6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, са на разположение на обществеността в продължение на 14 дни, всеки работен ден в периода от 30.04.2018г. – 13.05.2018г. от 9,00 – 16,00 ч. в сградата на общината, етаж 3, стая №17.
В законоустановения срок се приемат писмени или устни възражения, мнения и становища по реализирането на горецитираното инвестиционно намерение.