ОВОС Силистра

23/4/2018
 
О Б Я В А
 
до заинтересованите лица и общественост
 
На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., ДВ. бр.3/2018г.)
 
МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 17-19
ЕИК 831661388
 
съобщава
 
на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за
Регионално прединвестиционно проучване (РПИП)за обособената територия (ОТ)на„Водоснабдяване и канализация“, ООД, гр. Силистра („ВиК“ ООД, гр. Силистра)
 
РПИП се изготвя за територията, обслужвана от „ВиК“ ООД, гр. Силистра и включва следните инвестиционни обекти за агломерации над 10 000 е.ж., които ще бъдат финансирани по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“:
Довеждащи водопроводи
  • Реконструкция на довеждащите водопроводи от БПС „Раней 1“ до ПС „Айдемир“ (НР Ниска зона 3000 m3), от ПС „Айдемир“ до НР Висока зона (400 m3) и от ПС II-ри подем Силистра до ВК Калипетрово.
  • Реконструкция на довеждащите водопроводи от кладенци Раней 1, 2 и 3 до ПС II-ри подем Тутракан и от ПС II-ри подем Тутракан до ВК Тутракан.
Водопроводни мрежи
  • Реконструкция на ВиК мрежи, гр.Силистра – част водоснабдяване;
  • Реконструкция и доизграждане на ВиК мрежи в с.Калипетрово и с.Айдемир – част водоснабдяване.
  • Реконструкция на водопроводната мрежа на гр. Тутракан
Канализационна мрежа
  • Реконструкция на ВиК мрежи, гр.Силистра – част канализация
  • Реконструкция и доизграждане на ВиК мрежи в с.Калипетрово и с.Айдемир – част канализация
 (наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта)
Лице за контакти от страна на Възложителя: Емил Апостолов, гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 17-19, стая тел. 02 94 05 385
(лице, адрес, телефон)
Писмени становища и мнения се приемат в администрацията на общината или кметството, както следва:
Община Силистра, Област Силистра
гр. Силистра, п.к. 7500
ул. „Симеон Велики“ № 16
e-mail: mayor@silistra.bg
Община Тутракан, Област Силистра
гр. Тутракан, п.к. 7600
ул. „Трансмариска“ № 31
e-mail: tutrakan@b-trust.org
Кметство с. Айдемир
Община Силистра, Област Силистра
с. Айдемир, п.к. 7538
Кметство с. Старо село
Община Тутракан, Област Силистра
с. Старо село, п.к. 7637
Кметство с. Калипетрово
Община Силистра, Област Силистра
с. Калипетрово, п.к. 7539
 
 
РИОСВ РУСЕ
гр. Русе, 7000
бул. „Придунавски“ № 20
e-mail:riosv@riosv-ruse.org
МРРБ
София 1202
Ул. Св. Св. Кирил и Методий № 17-19
e-mail: e-mrrb@mrrb.government.bg
 
Приложение: Уведомление до компетентния орган по чл. 4, ал. 1 на Наредбата по ОВОС, съдържащо информацията по чл. 4, ал. 3 на същата.
 
 
Пълната долументация за проекта може да се изтегли от следния линк :