Покана общо събрание МИГ

14/2/2018
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони-
Европа инвестира в селските райони
 
ПОКАНА
ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО  СЪБРАНИЕ
НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ С ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА
ТУТРАКАН – СЛИВО ПОЛЕ“
 
На основание чл.34, ал.1 от Устава на СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ С ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА  ТУТРАКАН – СЛИВО ПОЛЕ“,  Управителният съвет кани всички свои членове на  общо  събрание, което ще се проведе на 07.03.2018г. от 17.30 часа в заседателна  зала, ет.2 в  сградата на Община Тутракан, находяща се на адрес: гр. Тутракан, ул. „Трансмариска“ № 31 при следния
 
 
ДНЕВЕН РЕД:
 
  1. Освобождаване на членове на Управителен съвет.
  2. Приемане на членове на Управителен съвет.
  3. Разни.
 
 
 
 
Пояснение:Съгласно чл.35, ал.2 от Устава на сдружението ако в определения начален час липсва кворум, събранието се отлага с един час по-късно при същия дневен ред и на същото място.
 
 
 
 
14.02.2018г.                             С уважение,
гр.Тутракан                               Д-р Димитър Стефанов
                                                   Председател на СНЦ „МИГ Тутракан – Сливо поле”

Прикачени файлове