ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 2014-2020 Г.

12/4/2018
ОБЯВЛЕНИЕ
Относно:проект на актуализация на Програма за управление на отпадъците на Община Тутракан с период на действие 2014 – 2020г.
Община Тутракан, област Силистра уведомява заинтересованите лица, че е разработен Проект на актуализация на Програма за управление на отпадъците на Община Тутракан с период на действие 2014 – 2020г.
Актуализацията се налага във връзка с извършен Морфологичен анализ на състава и количеството на битовите отпадъци, образувани на територията на Община Тутракан и настъпили промени в нормативната уредба, в областта на управлението на отпадъците.
За проекта на Програмата е осигурен обществен достъп, като същият е публикуван на интернет страницата на Община Тутракан за периода от 30 дни, считано от 12.04.2018г.
Мнения, предложения и становища по проекта на Програмата могат да се депозират в горепосоченият период, с адрес: гр. Тутракан, община Тутракан, област Силистра ул. „Трансмариска” №31,  тел. 0866/60621, факс:0866/60636 както и на e-mail: tutrakan@b-trust.org.
Лице за контакти: Милен Маринов – зам.-кмет на Община Тутракан.
С целият текст на Програмата можете да се запознаете от прикачените файлове по-долу.