СЪОБЩЕНИЕ Вили ЕООД

8/3/2018
СЪОБЩЕНИЕ
Съгласно чл.6, ал.9, т.2 от НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Тутракан осигурява обществен достъп до информацията за инвестиционно намерение: „Инсталация за сушене на плодове, реконструкция с преустройство на промишлени сгради 1 и 2 в цех за преработка, замразяване, пакетиране и съхранение на плодове и зеленчуци, пристройка за сушилня, склад и битови помещения, пристройка за канцелария, навес и трафопост”, с местоположение поземлен имот с идентификатор 73496.501.3042 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Тутракан от възложител на „Вили” ЕООД.
Искането за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС, заедно с подробно разработена информация по Приложение №2 към чл. 6, ал. 6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, са на разположение на обществеността в продължение на 14 дни, всеки работен ден в периода от 08.03.2018г. – 22.03.2018г. от 9,00 – 16,00 ч. в сградата на общината, етаж 3, стая №17.
В законоустановения срок се приемат писмени или устни възражения, мнения и становища по реализирането на горецитираното инвестиционно намерение.
 
МИЛЕН МАРИНОВ
Зам.-кмет на Община Тутракан
За кмет  съгл.заповед №РД-04-244/23.02.2018г.