ОБЯВА ЦОП

26/2/2018
ОБЯВА
 
Във връзка с разкриването на нова социална услуга Център за обществена подкрепа на територията на Община Тутракан и Заповед № РД -04-247/26.02.2018 година на Кмета на Община Тутракан,
 
ОБЩИНА ТУТРАКАН ОБЯВЯВА:
 
I. Провеждане на процедура за   подбор на персонал за предоставяне на социалната услуга  по документи и интервю за длъжностите:
 1. Ръководител – 1 щ. бр.
 2. Социален работник- 1 щ.бр.
 3. Психолог- ½ щ. бр.
 4. Чистач/Хигиенист- 1 щ. бр.
II. Изисквания за заемане на длъжността “Ръководител
1. Минимални изисквания:
 • Образование – висше; образователно - квалификационна степен „бакалавър”,
  • Предпочитана специалност - хуманитарни дейности, социални дейности, икономика, медицина, право;
  • Професионален опит – минимум 1 /една/ година
  2. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:
 • Управленски опит, умения за управление на персонал, умения за планиране, бюджетиране, управление на изпълнението на дейността, умения за отчитане на дейността
  • Компютърна грамотност
  • Организационна компетентност и способност за планиране и организиране на дейността на ЦОП ;
  • Да имат комуникативна компетентност и умение за работа в екип. Да имат желание и мотивация за работа с деца и младежи.
Характер на работата:
Отговорен е за организирането, разпределянето, координирането и контролирането на всички дейности в Центъра. Представлява ЦОП при установяване на връзки и поддържане на контакти. Оказва подкрепа и грижа за потребителите на услугите в Центъра.  
III. Изисквания за заемане на длъжността „Социален работник”
1. Минимални изисквания:
 • Образование – висше; образователно - квалификационна степен „бакалавър”,
  • Предпочитана специалност - социални дейности, хуманитарни дейности икономика;
  • Професионален опит – минимум 1 /една/ година
  2. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:
 • Умения за работа с деца и семейства в риск
 • Компютърна грамотност
 • Организационна компетентност и способност за планиране ;
 • Да имат комуникативна компетентност и умение за работа в екип. Да имат желание и мотивация за работа с деца и младежи и техните семейства.
Характер на работата:
Организира предоставянето на социалните услуги и консултации на потребителите на услугата. Изготвя индивидуални оценки и разработва индивидуални планове на потребителите. Осъществява социална работа по отделен случай. Отговаря за досиетата на персонала на центъра и потребителите. Участва в информационно-аналитични дейности.
 
IV.. Изисквания за заемане на длъжността „Психолог”
1. Минимални изисквания:
 • Образование – висше; образователно - квалификационна степен „бакалавър”, професионална квалификация „Психолог”
  • Професионален опит – минимум 1 /една/ година
  2. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:
 • Компютърна грамотност
 • Да имат комуникативна компетентност и умение за работа в екип. Да имат желание и мотивация за работа с деца и младежи и техните семейства.
Характер на работата:
Извършва психологичната оценка на потребителите на ЦОП. Оказва индивидуална и групова психологична помощ, провежда консултации, семейни сесии, кризисни интервенции, участва в дейности по превенция на изоставянето. Участва в изготвянето на индивидуалната оценка и индивидуалния план на потребителите. Методически подпомага
Планирането на работата по случай. Разрешава конфликти и се грижи за качеството на екипното взаимодействие и психологическия климат.
 
V. Изисквания за заемане на длъжността „Чистач/Хигиенист”
1. Минимални изисквания:
 • Образование – средно
 • Професионален опит – минимум 1 /една/ година
  2. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:
 • Умение за работа в екип. Да имат желание и мотивация за работа с деца и младежи и техните семейства.
Характер на работата:
 
VI. Начин на провеждане на подбора
1.
Разглеждане на подадените документи
2. Интервю  
VII. Необходими документи за участие в процедурата по подбор
1. Заявление за участие  
2. Професионална автобиография
3. Документи, удостоверяващи трудовия стаж/ или опит в съответната сфера – трудова книжка, служебна, осигурителна  книжка (копие)
4. Документ за завършено образование (копие)
5. Копие от документи, удостоверяващи допълнителни умения и квалификации при наличие на такива
6.  Свидетелство за съдимост
7. Медицинско свидетелство
VII. Място и срок за подаване на документите
Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник, в Общинска администрация -Тутракан,до 16,30 часа на 02.03.2018 г.
Интервюто с допуснатите  кандидати ще се проведе на 07.03.2018 година от 14,00  часа в заседателната зала на общината.
Всички съобщения във връзка с подбора, ще се обявяват на информационното табло на Община Тутракан – ул.”Трансмариска” № 31