Съобщение за осигуряване на обществен достъп

20/11/2017
Съобщение за осигуряване на обществен достъп
 
На основание чл. 6, ал. 9 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Тутракан уведомява всички заинтересованилица,че:
1. С вх. № Е-01-7193 / 16.11.2017 г. е постъпила информация от "БУЛДЕКС" ООД с адрес   гр. Силистра, ул."Добрич" № 60 , за изготвена информация съгласно Приложение 2 към чл. 6 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда,за преценяване необходимостта от оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) на инвестиционно предложение за  "Реконструкция и модернизация на пречиствателно съоръжение за отпадни води с производство на биогаз към „Млекопреработвателно предприятие на „БУЛДЕКС” ООД в ПИ 101017, ПИ 10100018, в землището на с.Белица, Община Тутракан, Област Силистра  
2. В периода от 21.11.2017 - 04.12.2017 г. от 09-12 и от 13-16 ч. в стая 17 на общинска администрация заинтересовани лица могат да се запознаят с подготвената информация от т.1, както и да изразят писмените си мнения и становища по нея. Мнения и становища по подготвената информация също могат да бъдат изпращани в Регионална инспекция по околната среда и водите - Русе, на адрес: гр. Русе, пощ. код 7000, бул. "Придунавски" № 20, пощ. кутия № 26.
 
 
 
 
Д-Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
 Кмет на Община Тутракан