ОБЯВА за набиране на доброволци за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях

5/10/2017
 
 
ОБЯВА
 
за набиране на доброволци за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях
 
Уважаеми жители на община Тутракан,
Община Тутракан набира доброволци за включване в състава на доброволно формирование за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях, с численост до 20 /двадесет/ доброволеца.
Доброволците изпълняват дейности по защитата на населението, както следва:
1. спасителни операции;
2. ограничаване и ликвидиране на пожари;
3. операции по издирване и спасяване;
4. извършване на неотложни аварийно-възстановителни работи;
5. оказване на първа помощ на пострадалите при пожари, бедствия и извънредни ситуации;
6. други операции, свързани със защитата.
Доброволец може да е всяко дееспособно физическо лице, навършило 18 години, което е клинично здраво, не страда от психично заболяване и не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, освен ако е реабилитирано.
Кандидатите за доброволци подават заявление до кмета на общината, към което прилагатследните документи:
1. формуляр за кандидатстване по образец;
2. медицинско удостоверение, доказващо, че лицето е клинично здраво;
3. справка от психодиспансер, че лицето не се води на отчет;
4. свидетелство за съдимост;
5. копие от документ за придобито образование, специалност или правоспособност;
6. писмено съгласие на работодателя/ите за заетите по трудово или служебно правоотношение;
7. актуална снимка/формат тип л.карта/;
8. декларация за съгласие за обработка на лични данни.
Кандидатите за доброволци към документите прилагат и копие от документ за правоспособност за извършване на дейности със специализирана техника и/или оборудване и копие от свидетелство за управление на моторно превозно средство за съответната категория, ако имат такива.
Комплектът от документи  за членство в доброволното формирование може да бъде подаден всеки работен ден в деловодството на  Община Тутракан на ул. „Трансмариска” № 31 до 31.10.2017г.
Кметът на общината ще организира подбор на кандидатите за доброволци и ще сключи граждански договор с одобрените кандидати. Всички доброволци преминават задължително първоначален основен курс на обучение.
Лице, навършило 16 години може да бъде обучавано за доброволец, без да изпълнява конкретни задачи по предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях.
      
 
 
 
 
Приложение № 1
 
 
   
 ДО
 Д-Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
 КМЕТ НА ОБЩИНА ТУТРАКАН
                            
 
 
З А Я В Л Е Н И Е
   
 
 От ..............................................................................................................................................
 
     УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СТЕФАНОВ,
 
     Изразявам желание да бъда включен(а) в състава на доброволното формирование на община Тутракан за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации, като доброволец по смисъла на чл. 40 от Закона за защита при бедствия.
     Прилагам:
     1. формуляр за кандидатстване;
     2. медицинско удостоверение;
     3. справка от психодиспансер;
     4. свидетелство за съдимост;
     5. копие от документ за придобито образование, специалност или
правоспособност;
     6. писмено съгласие на работодателя/ите;
     7. декларация за съгласие за обработка на лични данни;
     8. ....................................................................;
     9. .....................................................................
 
 
 
 
 
     ...................... 20..... г.
     гр./с. ........................
 
 
 
 
                                                                                              С уважение:
                                                                                                                       .........................
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приложение № 2
 
ФОРМУЛЯР
ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ В
ДОБРОВОЛНО ФОРМИРОВАНИЕ

Име, презиме, фамилия .........................................................................................................
Адрес .......................................................................................................................................
Телефон................................................................,...................................................................
GSM..........................................................................................................................................
Пол ...........................................................................................................................................
Възраст ....................................................................................................................................
Образование............................................................................................................................
Специалност...........................................................................................................................
Месторабота ..........................................................................................................................
длъжност .......................................................................
Допълнителна квалификация, курсове, специализация и подготовка ............................
................................................................................................................................................

Семейно положение ......................................................
Професионален опит
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

Интереси (посочете до три по желание) ............................................................................
........................................................................ ........................................................................

Хоби ................................................................... .......................................................................

Опит като доброволец .................................................................................................................................................

Нещо друго, което считате, че е важно да знаем за Вас ...................................................
........................................................................ ........................................................................

Каква дейност предпочитате да извършвате в доброволното формирование:
Пожарогасителна
Издирване и спасяване
……………..
Неотложни аварийно- възстановителни работи
Първа долекарска
……………..
 
 
 
 
 
 
 

(Може да се посочи повече от една дейност)

Подпис: ....................
 
                                                                                        
 
Приложение № 3
 
 
 
 
 
 
 
 
Д Е К Л А Р А Ц И Я
 
 
 
 
 
Долуподписаният/ата  ........................................................................................................
                           (трите имена по лична карта)
с  ЕГН...............................................   
л.к.  № ..........................................  издадена от МВР ……………. на ............................ 
живущ/а на адрес:.................................................................................................................
                                                               
 
 
         
 
ДЕКЛАРИРАМ,
 
 
         че съм  съгласен/а Община Тутракан и ГДПБЗН – МВР, да съхраняват и обработват личните ми дани съгласно изискванията на Закона за защита на личните дани и за целите на регистъра на доброволните формирования, съгласно Наредба № Iз-1669 от 2012 г. за реда за създаване, поддържане и водене на регистър на доброволните формирования за преодоляване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях.
 
 
 
 
 
 
Място: гр. Тутракан
 
Дата:  _____________                                                           Декларатор:............................                   
                                                                                                                    (                          )